1403/01/31
هادی صمیمی اخیجهانی

هادی صمیمی اخیجهانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24077510800
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی بیوسیستم
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مکانیک ماشینهای کشاورزی ، دانشگاه تهران ، ایران (1391 - 1394)
  عنوان رساله: طراحی، ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی هیبریدی به روش چرخه سیال
 • کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی ، دانشگاه تهران ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان رساله: طراحی، ساخت و ارزیابی یک وجین کن مکانیکی جدید
 • کارشناسی ماشینهای کشاورزی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Experimental Study of Phase Change Process of the Paraffin as a PCM with Copper Foam and Iron Wool Mohammad Saleh Barghi Jahromi, Vali Kalantar, Mohammad Sefid, Masoud Iranmanesh, Hadi Samimi Akhijahani (2023)
Greenhouse gas emission reduction potential, energy and exergy analysis of combined microwave-convective dryer Hosain Darvishi, Jalal Khodaei, Nasser Behroozi-Khazaei, Payman Salami, Hadi Samimi Akhijahani (2023)
Energy and exergy analysis of an unglazed transpired collector connected to a dryer with a porous plate and phase change material Mohammad Saleh Barghi Jahromi, Vali Kalantar, Mohammad Sefid, Hadi Samimi Akhijahani, Masoud Iranmanesh (2023)
Performance analysis of a new solar air ventilator with phase change material: Numerical simulation, techno-economic and environmental analysis Mohammad Saleh Barghi Jahromi, Vali Kalantar, Hadi Samimi Akhijahani, Hadi Kargar, Shahin Shoeibi (2023)
ارزیابی یک نوع چرخ فلک ماشین برداشت نخود با صفحه مشبک در دماغه علی نیازی، هیوا گل پیرا، هادی صمیمی اخیجهانی (1401)
Recent progress on solar cabinet dryers for agricultural products equipped with energy storage using phase change materials Mohammad Saleh Barghi Jahromi, Vali Kalantar, Hadi Samimi Akhijahani, Hadi Kargar (2022)
شبیه سازی عددی حرارتی و سیالاتی هواگرم کن خورشیدی صفحه تخت مشبک برای اهداف خشک کردن محمد صالح برقی جهرمی، ولی کلانتر، محمد سفید، مسعود ایرانمنش، هادی صمیمی اخیجهانی (1401)
A comprehensive review on the use of nano-fluids and nano-PCM in parabolic trough solar collectors (PTC) Zakaria Alimohammadi, Armin Altouni, Hadi Samimi Akhijahani, Hadi Kargar (2022)
بررسی ترمو اکونومیک خشک کن خورشیدی کابینتی با کلکتور لولۀ خلا و ذخیره کنندۀ انرژی محمد صالح برقی جهرمی، مسعود ایرانمنش، هادی صمیمی اخیجهانی (1400)
Acceleration the drying process of oleaster (Elaeagnus angustifolia L.) using reflectors and desiccant system in a solar drying system Milad Rashidi, Akbar Arabhosseini, Hadi Samimi Akhijahani, Ali Mashaallah Kermani (2021)
Thermal analysis of a solar dryer equipped with PTSC and PCM using experimental and numerical methods Zakaria Alimohammadi, Hadi Samimi Akhijahani, Payman Salami (2020)
Laser diff raction analysis of purifi ed Descurainia Sophia seeds by a tribo-aero-electrostatic system Mojtaba Afsharipour, Kazem Jafari Naeimi, Hadi Samimi Akhijahani (2019)
Numerical analysis of thermal performance of a solar dryer and validated with experimental and thermo-graphical data Mehrnush Motehayer Razdari, Akbar Arabhosseini, Hadi Samimi Akhijahani (2019)
ارزیابی عملکرد خشک کن خورشیدی کابینتی مجهز به سامانه مبدل حرارتی و صفحه متخلخل مهرنوش متحیر رزداری، اکبر عرب حسینی، هادی صمیمی اخیجهانی (1398)
خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی میوه توت فرنگی رقم پاروس (Paros Variety) در طبقات مختلف فرهاد فاتحی، اصغر محمودی، عادل حسین پور، هادی صمیمی اخیجهانی (1398)
Increasing the energy and exergy efficiencies of a collector using porous and recycling system Akbar Arabhosseini, Hadi Samimi Akhijahani, Mehrnush Motehayer Razdari (2019)
کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در طراحی بهینه صفحه جاذب خشک کن خورشیدی مهرنوش متحیر رزداری، اکبر عرب حسینی، هادی صمیمی اخیجهانی، مرتضی خشه چی (1397)
Comparative Quality Assessment of Different Drying Procedures for Plum Fruits (Prunus domestica L.) Hadi Samimi Akhijahani, Akbar Arabhosseini, Mohammad hosain kianmehr (2017)
بررسی جریان یک بعدی هوا در یک جمعکننده خورشیدی تخت با قابلیت تعقیب تابش خورشید هادی صمیمی اخیجهانی، اکبر عرب حسینی، محمد حسین کیان مهر (1395)
Efective moisture difusivity during hot air solar drying of tomato slices Hadi Samimi Akhijahani, Akbar Arabhosseini, Mohammad hosain kianmehr (2016)
Some Physical Properties of Rasa Grape (Vitis vinifera L.) Jalal Khodaei, Hadi Samimi Akhijahani (2012)
Moisture-Dependent Physical Properties of Asparagus (Asparagus officinalis L.) Seed Behrooz Sarabi, Jalal Khodaei, Hadi Samimi Akhijahani (2011)
Some Physical Properties of Straeberry (Kurdistan Variety) Hadi Samimi Akhijahani, Jalal Khodaei (2011)
EVALUATION OF THIN-LAYER DRYING MODELS FOR DESCRIBING DRYING KINETICS OF BARBERRIES (BARBERRIES VULGARIS) Mortaza Aghbashlo, Mohammad hosain kianmehr, Hadi Samimi Akhijahani (2009)
طراحی مکانیزم وجین ‎کن مکانیکی (بخش اول: تعیین مسیر و سنتز ابعادی) اکبر عرب حسینی، هادی صمیمی اخیجهانی، حامد مهرآور، جعفر مساح (1387)
طراحی مکانیزم وجین کن مکانیکی (بخش دوم: تحلیل سینماتیکی و دینامیکی) هادی صمیمی اخیجهانی، اکبر عرب حسینی، محمد حسین کیان مهر، حامد مهرآور (1387)
Effect of vehicle and rotational speed on performance and mechanical damage of new mechanical cultivator Hadi Samimi Akhijahani, Akbar Arabhosseini, Mohammad hosain kianmehr (2007)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
شبیه سازی CFD لوله جمع کننده سهموی حامل مواد تغییر فاز دهنده ژینا سیفی لاله، هادی صمیمی اخیجهانی (1401)
بررسی کیفیت افت و ریزش کمباین های متداول غلات در شهرستان دیواندره یاسر کریمی، علی نیازی، هادی صمیمی اخیجهانی، حمید شاطریان، فرزاد نیازی (1400)
بررسی اثر تحلیل نرم افزار Ansys و Abaqus بر روی ریزش چرخ فلک دستگاه برداشت نخود علی نیازی، هیوا گل پیرا، هادی صمیمی اخیجهانی، یاسر کریمی، آرمان فتحی (1399)
اثر تحلیل نرم افزارANSYS و Abaqus بر روی ریزش پلتفرم ماشین نخود آرمان فتحی، هادی صمیمی اخیجهانی، هیوا گل پیرا، علی نیازی، یاسر کریمی (1399)
بررسی میزان اٌفت و ریزش کمباین جاندیر 1055i در رقم گندم سرداری شهرستان دیواندره علی نیازی، هادی صمیمی اخیجهانی، جمال سایه میری، امید نوری، یاسر کریمی (1399)
عملکرد کمباین جاندیر 1055i و نیوهلند 56 TC در ریزش برداشت گندم شهرستان دیواندره یاسر کریمی، هادی صمیمی اخیجهانی، سامان فیاضی، فرزاد دادخواه، کیهان مرادی، علی نیازی (1399)
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی دمای سیال خروجی از جمع کننده سهموی ذکریا علیمحمدی، هادی صمیمی اخیجهانی، پیمان سلامی (1398)
بهینه سازی و ارزیابی دماغه ی ماشین برداشت نخود با استفاده از نرم افزار Abaqus آرمان فتحی، هادی صمیمی اخیجهانی، هیوا گل پیرا، علی نیازی (1398)
مدل سازی چرخ فلک ماشین برداشت نخود با استفاده از نرم افزار Abaqus علی نیازی، هیوا گل پیرا، هادی صمیمی اخیجهانی، آرمان فتحی (1398)
IMPROVEMENT OF THERMAL ENERGY IN ABSORBER PLATE OF SOLAR DRYER BY ADDING REFLECTORS Akbar Arabhosseini, Milad Rashidi, Hadi Samimi Akhijahani, Ali Mashaallah Kermani (2019)
مدل سازی ریاضی سینتیک خشک کردن گیاه نعناع فلفلی نگین حاجی ویسه، ناصر بهروزی خزاعی، هادی صمیمی اخیجهانی (1397)
طبقه بندی میوه توت فرنگی رقم پاروس با تلفیق تکنیک های پردازش تصویر و روش های هوشمند فرهاد فاتحی، هادی صمیمی اخیجهانی، اصغر محمودی، عادل حسین پور (1397)
بررسی عملکرد خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه مبدل حرارتی و صفحه متخلخل هادی صمیمی اخیجهانی، اکبر عرب حسینی، مهرنوش متحیر رزداری، فرهاد فاتحی (1397)
طبقه بندی میوه توت فرنگی رقم پاروس بر اساس خواص فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و ارتباط بین خواص فرهاد فاتحی، هادی صمیمی اخیجهانی، اصغر محمودی، عادل حسین پور (1397)
مقایسه جریان یک بعدی گرما در یک خشک کن خورشیدی هادی صمیمی اخیجهانی، اکبر عرب حسینی، محمد حسین کیان مهر (1394)
The design of a pickup system for leafy green harvesters Akbar Arabhosseini, Hamed Mehravar, Mohammad hosain kianmehr, Hadi Samimi Akhijahani (2011)
تعیین برخی از خواص فیزیکی انگور رشه رقم کردستان جلال خدائی، هادی صمیمی اخیجهانی (1390)
معرفی برخی از خواص فیزیکی توت فرنگی رقم کردستان هادی صمیمی اخیجهانی، جلال خدائی (1390)
ارزیابی یک وجین کن مکانیکی جدید برای جلوگیری از فرسایش خاک هادی صمیمی اخیجهانی، اکبر عرب حسینی، محمد حسین کیان مهر (1389)
ارائه مدل ریاضی نرخ تبخیر برای خشک شدن لایه نازک آلبالو حامد مهرآور، محمد حسین کیان مهر، مرتضی آغباشلو، اکبر عرب حسینی، هادی صمیمی اخیجهانی (1387)
ارزیابی مدل های خشک شدن لایه نازک برای توصیف خشک کردن زرشک مرتضی آغباشلو، محمد حسین کیان مهر، اکبر عرب حسینی، حامد مهرآور، هادی صمیمی اخیجهانی (1387)
سنتیک خشک شدن گردو (Juglans regia. L) در مدت زمان خشک شدن با هوای داغ مرتضی آغباشلو، محمد حسین کیان مهر، اکبر عرب حسینی، هادی صمیمی اخیجهانی، حامد مهرآور (1387)
طراحی مکانیزم وجین کن شفره ای (بخش دوم: تحلیل سینماتیکی و دینامیکی) اکبر عرب حسینی، هادی صمیمی اخیجهانی، محمد حسین کیان مهر، حامد مهرآور (1387)
طراحی مکانیزم وجین کن مکانیکی جدید (تعیین مسیر و سنتز ابعادی) اکبر عرب حسینی، هادی صمیمی اخیجهانی، محمد حسین کیان مهر، حامد مهرآور، مرتضی آغباشلو (1386)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کارگاه اموزشی نرم افزار Word هادی صمیمی اخیجهانی (1400)
کارگاه آموزشی نرم افزار اکسل مقدماتی هادی صمیمی اخیجهانی (1400)
نرم افزار نقشه کشی Fluent هادی صمیمی اخیجهانی (1398)
دوره پیشرفته سالید ورکس (Solid Works) هادی صمیمی اخیجهانی (1397)
کارگاه آموزشی نرم افزار Solidworks هادی صمیمی اخیجهانی (1396)
نوآوری
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه برداشت سبزیجات به روش انگشتی بردارنده حامد مهرآور، اکبر عرب حسینی، محمد حسین کیان مهر، هادی صمیمی اخیجهانی (1387)
ساخت دستگاه وجین کن مکانیکی جدید (با قابلیت اتصال به تراکتور) هادی صمیمی اخیجهانی، اکبر عرب حسینی، محمد حسین کیان مهر، حامد مهرآور (1387)
پایان نامه
طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه بر‌خط سرعت بالا، مبتنی بر یادگیری عمیق، به منظور درجه‌بندی میوه سنجد آرام آزادپور، کاوه ملازاده، محسن رمضانی، هادی صمیمی اخیجهانی (1402)
بررسی تأثیر ترکیب نانو ذرات اکسید مس و آب مقطر بر روی راندمان یک سامانه فتوولتائیک _حرارتی مهری قادری، هادی صمیمی اخیجهانی، پیمان سلامی، سمیرا زارعی (1402)
ساخت و ارزیابی سامانه هوشمند ردیف کار ماشین کاشت نخود واحد ابراهیمی، پیمان سلامی، هادی صمیمی اخیجهانی (1400)
ساخت وارزیابی سامانه آبشیرینکن مجهز به کلکتور سهموی و سامانه تحت خلاء ذکریا علیمحمدی، هادی صمیمی اخیجهانی، پیمان سلامی (1399)
بازطراحی، مدل سازی و ارزیابی دماغه ماشین برداشت نخود آرمان فتحی، هادی صمیمی اخیجهانی، هیوا گل پیرا (1399)
پیاده سازی خشک کن خورشیدی- خلائی برای ارزیابی سینتیک خشک شدن برگ نعناع نگین حاجی ویسه، ناصر بهروزی خزاعی، هادی صمیمی اخیجهانی (1398)
بازطراحی، مدل سازی و ارزیابی چرخ فلک ماشین برداشت نخود علی نیازی، هیوا گل پیرا، هادی صمیمی اخیجهانی (1398)
توسعه و ارزیابی خشک کن خورشیدی با سامانه جریان هوای بازگشتی با استفاده از صفحات منعکس کننده میلاد رشیدی، هادی صمیمی اخیجهانی، اکبر عرب حسینی، علی ماشالله کرمانی (1398)
بهینه سازی و ساخت صفحه جاذب خشک کن خورشیدی با چرخه سیال مهرنوش متحیر رزداری، اکبر عرب حسینی، مرتضی خشه چی، هادی صمیمی اخیجهانی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • مدل سازی مبدل های انرژی
 • انرژی های نو و تجدیدپذیر
 • طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی بر پایه انرژی های تجدیدپذیر
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مهندسی بیوسیستم (1402 - ادامه دارد)
 • استاد مشاور انجمن علمی گروه مهندسی بیوسیستم (1399 - 1401)
 • نماینده کمیته ایمنی گروه مهندسی بیوسیستم (1396 - 1399)
 • عضو شورای نوآوری دانشگاه کردستان (1398 - 1399)
 • نماینده پژوهشی گروه مهندسی بیوسیستم (1397 - ادامه دارد)
بیشتر