25 تیر 1397
فردين اخلاقيان طاب

فردین اخلاقیان طاب

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Zhila Bahrami, Fardin Ahklaghian Tab (2018) A new robust video watermarking algorithm based on SURF features and block classification MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS: 77; 327–345
2
فردین احمدی زر، خه بات سلطانیان، فردین اخلاقیان طاب (1395) طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی به وسیلۀ استراتژی تکاملی با جمعیت‏ های موازی پردازش علائم و داده ها: 1; 101-114
3
Parham Moradi Dowlatabadi, Sajad Ahmadian, Fardin Ahklaghian Tab (2015) An effective trust-based recommendation method using a novel graph clustering algorithm PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS: 436; 462-481
4
Kayvan Ghaderi, Fardin Ahklaghian Tab, Parham Moradi Dowlatabadi (2015) A New Robust Digital Image Watermarking Algorithm Based on LWT-SVD and Fractal Images Journal of Information Systems and Telecommunication: 3; 57-65
5
Fardin Ahmadizar, khabat Soltanian, Fardin Ahklaghian Tab, Ioannis Tsoulos (2015) Artificial neural network development by means of a novel combination of grammatical evolution and genetic algorithm Engineering Applications of Artificial Intelligence: 39; 1-13
6
Kaveh Mollazade, Mahmoud omid, Fardin Ahklaghian Tab, Yousef Rezaei Kalaj, seyed saeid Mohtasebi (2015) Data Mining-Based Wavelength Selection for Monitoring Quality of Tomato Fruit by Backscattering and Multispectral Imaging International Journal of food properties: 18; 880-896
7
Mohsen Ramezani, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab (2014) A pattern mining approach to enhancing the accuracy of collaborative filtering in sparse data domains PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS: 408; 72-84
8
Sina Tabakhi, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab (2014) An Unsupervised Feature Selection Algorithm Based on Ant Colony Optimization Engineering Applications of Artificial Intelligence: 32; 112-123
9
Kaveh Mollazade, Mahmoud omid, Fardin Ahklaghian Tab, Yousef Rezaei Kalaj, seyed saeid Mohtasebi, Manuela Zude (2013) Analysis of texture-based features for predicting mechanical properties of horticultural products by laser light back scattering imaging Computers and Electronics in Agriculture: 98; 34-45
10
Mehran Deljavan Amiri, HABIBOLLAH Danyali, Sayed Bahram ZzahirAzami, Fardin Ahklaghian Tab (2013) Adaptive, scalable and robust watermarking for wavelet-based progressive image transmission Imaging Science Journal: vol 6; pp. 120 - 133
11
Karamatollah gafari, Fardin Ahklaghian Tab, HABIBOLLAH Danyali (2012) Profile-based Face Recognition using the Outline Curve of the Profile Silhouette International Journal of Computer Applications: Especial Issue; 1-6
12
Kaveh Mollazade, Mahmoud omid, Fardin Ahklaghian Tab, seyed saeid Mohtasebi (2012) Principles and Applications of Light Backscattering Imaging in Quality Evaluation of Agro-food Products: a Review Food and Bioprocess Technology: ;
13
Seyed Jalaleddin Mousavi Rad, Fardin Ahklaghian Tab, Kaveh Mollazade (2012) Application of Imperialist Competitive Algorithm for feature selection: A Case Study on Bulk Rice Classification International Journal of Computer Applications: 40; 41-48
14
Seyed Jalaleddin Mousavi Rad, Fardin Ahklaghian Tab, Kaveh Mollazade (2012) Design of an Expert System for Rice Kernel Identification Using Optimal Morphological Features and Back Propagation Neural Network International Journal of Applied Information Systems: Volume 2- No. 2; 1-5
15
Vafa Barkhoda, Fardin Ahklaghian Tab, Mehran Deljavan Amiri, Mohammad Sadeg Nouroozzadeh (2011) Retina identification based on the pattern of blood vessels using fuzzy logic EURASIP Journals on Advances in Signal Processing: 2011; 1-8
16
HABIBOLLAH Danyali, MORTEZA Makhloghi, Fardin Ahklaghian Tab (2011) ROBUST BLIND DWT BASED DIGITAL IMAGE WATERMARKING USING SINGULAR VALUE DECOMPOSITION International Journal of Innovative Computing Information and Control: Volume 7, number 1; 1-10
17
مرتضی مخلوقی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389) نشانه گذاری نیمه کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران: No 5-6 Vol. 2; 55-65
18
وفا بارخدا، انور بهرام پور، فردین اخلاقیان طاب، هشام فیلی (1389) طراحی و پیاده سازی سیستم تبدیل متن به گفتار برای زبان کردی و بررسی کیفی آن نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران: 2; 85-96
19
Fardin Ahklaghian Tab, Golshah Naghdy, Alfered Mertins (2007) Multiresolution video object extraction fitted to scalable wavelet-based object coding IET Image Processing: 1; 21-38
20
Fardin Ahklaghian Tab, Golshah Naghdy, Alfered Mertins (2006) Scalable Multiresolution Color Image Segmentation'' SIGNAL PROCESSING: 86; 1670-1686
21
فردین اخلاقیان طاب، جمال مشتاق (1378) "جایابی پستهای توزیع یه وسیله شبکه های عصبی"- مجله علمی پژوهشی دانشگاه کردستان: 1; 62-72
مقاله ارائه‌شده
1
Aso BozorgPanah, Alireza abdollahpouri, Fardin Ahklaghian Tab (2014) Categorizing Letters Based on Written Features for Feature Extraction in Kurdish Handwriting , Iran, Tehran
2
Shadi Mahmoudi, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab, Rizan Moradi (2014) Diversity and Separable Metrics in Over-Sampling Technique for Imbalanced Data Classification 4th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2014), Iran, Mashhad
3
Sajad Ahmadian, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab (2014) An improved model of trust-aware recommender systems using reliability measurements 6th Conference on Information and Knowledge Technology (IKT 2014), Iran, Shahrood
4
Mohsen Ramezani, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab (2013) Improve performance of collaborative filtering systems using backward feature selection 5th Conference on Information and Knowledge (IKT 2013)
5
Darioush Zandi, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab (2013) Evolutionary based matrix factorization method for collaborative filtering systems 2013 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Iran, Mashhad
6
Kayvan Ghaderi, Fardin Ahklaghian Tab, Parham Moradi Dowlatabadi (2013) A new robust semi-blind digital image watermarking approach based on LWT-SVD and fractal images 2013 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Iran, Mashhad
7
سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب (1391) شناسایی توده ای ارقام برنج با استفاده از ویژگی های بافت انتخاب شده بر اساس الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی احتمالی اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران، ایران، بیرجند
8
سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب (1391) طراحی و پیاده سازی یک سیستم خبره برای تشخیص دانه ای ارقام برنج با استفاده از ویژگی های رنگی اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران، ایران، بیرجند
9
محسن فتحیان، فردین اخلاقیان طاب، کریم مرادی (1391) تشخیص امضاهای آنلاین فارسی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ای، قاعده پس انتشار   اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران، ایران، بیرجند
10
ئاسو بزرگ پناه، فردین اخلاقیان طاب، وفا بارخدا (1391) طراحی و پیاده سازی سیستم تصحیح املا در زبان کردی با استفاده از روش کدگذاری soundex یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران، ایران، تهران
11
داریوش زندی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391) ارائه یک را هکار جدید برای افزایش کارایی سیستم های توصیه گر با استفاده از الگوریتم ژنتیک کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران، مشهد
12
کیوان قادری، وفا میهمی، فردین اخلاقیان طاب (1391) طبقه بندی انواع برنج با استفاده از تکنیک های بینایی ماشین و طبقه-کننده ی بیزین اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، ایران، شیراز
13
Ghasem Elyasi, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab (2012) Improving Results of Mixture Model Based Graph Clustering Methods Using Evolutionary Algorithms 2th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2012), Iran, Mashhad
14
Kayvan Ghaderi, Fardin Ahklaghian Tab, Parham Moradi Dowlatabadi (2012) A New Approach in Digital Image Watermarking Based on DWT-SVD Using CPPN-NEAT 2th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2012), Iran, Mashhad
15
Kaveh Mollazade, Mahmoud omid, Fardin Ahklaghian Tab, seyed saeid Mohtasebi, Manuela Zude (2012) Spatial Mapping of Moisture Content in Tomato Fruits using Hyperspectral Imaging and Artificial Neural Networks The CIGR2012 parallel conference, SPC-03: IV International Workshop on Computer Image Analysis in Agriculture, Italy, Valencia
16
سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کاوه ملازاده (1391) کلاسه بندی ارقام برنج با استفاده از شبکه عصبی شعاع مبنا و پس انتشار مبتنی بر ویژگیهای شکلی چهارمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش، ایران، بابل
17
سید جلال الدین موسوی راد، کیام نصری، احسان بجنوردی، فردین اخلاقیان طاب (1391) روشی جدید برای مکان یابی پلاک خودرو با استفاده از تغییرات کنترل شده آستانه گیری چهارمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش، ایران، بابل
18
Seyed Jalaleddin Mousavi Rad, Fardin Ahklaghian Tab, Kaveh Mollazade (2012) Real Time Identification of Rice Varieties UsingTexture Features Based on Classifier Fusion Method The 16th International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2012)
19
سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کاوه ملازاده (1390) طیقه بندی ارقام برنج با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه ویژگی های بهینه شکل برنج بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، ایران، تهران
20
ّFereshteh Gharibi, javad Ravanjamjah, Fardin Ahklaghian Tab, Sayed Bahram ZzahirAzami (2011) DIGITAL CAMERA IDENTIFICATION BY MODELING THE PROBABILITYDISTRIBUTION OF SENSOR PATTERN NOISE 7th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
21
Seyed Jalaleddin Mousavi Rad, Fardin Ahklaghian Tab, Kaveh Mollazade (2011) Classification of rice varieties using optimal color and texture features and BP Neural networks 7th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
22
خه بات سلطانیان، فردین احمدی زر، فردین اخلاقیان طاب (1390) طراحی و آموزش شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از استراتژی تکاملی اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران، تبریز
23
سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کاوه ملازاده (1390) مقایسه کارایی شبکه عصبی و ماشین های بردار پشتیبان در طبقه بندی انواع برنج ها با استفاده از ویژگی های بافت اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران، تبریز
24
سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کریم مرادی (1390) روشی جدید برای تشخیص و شناسایی پلاک خودرو بر اساس عملیات مورفولوژی اولین همایش تخصصی سیستم های هوشمند کامپیوتری و کاربرد آنها، ایران، تهران
25
محسن فتحیان، فردین اخلاقیان طاب (1390) بازیابی تصویر بر اساس محتوی با استفاده از ترکیب ویژگی های مکانی و سراسری رنگ اولین همایش منطقه ای رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ، رودسر
26
ّFereshteh Gharibi, javad Ravanjamjah, Fardin Ahklaghian Tab, Sayed Bahram ZzahirAzami, javad Alirezaei (2011) Robust Detection of Copy-Move Forgery Using Texture Features 19th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran
27
MORTEZA Makhloghi, Fardin Ahklaghian Tab, HABIBOLLAH Danyali (2011) A new robust blind DWT-SVD based digital image watermarking 19th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran
28
فرشته غریبی، جواد روان جم جاه، سید بهرام ظهیر اعظمی، فردین اخلاقیان طاب (1389) بهره گیری از اطلاعات محلی و الگوی نویز تصویر جهت تشخیص دوربین به منظور کشف جرایم دیجیتال شانزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران، ایران، تهران
29
وحید رباطی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389) نشانه گذاری چند گانه تطبیق پذیر تصاویر پزشکی در حوزه تبدیل موجک اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطلاعات، ایران، ماهشهر
30
کرامت الله غفاری، فردین اخلاقیان طاب، حبیب الله دانیالی (1389) تشخیص کاربر واقعی از تصویر یا ویدئو به منظور امن تر کردن فرآیند احراز هویت مبتنی بر صورت ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، ایران
31
کرامت الله غفاری، فردین اخلاقیان طاب، حبیب الله دانیالی (1389) تشخیص هویت مبتنی بر موقعیت هندسی مولفه های صورت برای سیستم های بلادرنگ ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، ایران
32
مرتضی مخلوقی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389) نشانه گذاری نیمه کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، ایران
33
فرشته غریبی، جواد روان جم جاه، فردین اخلاقیان طاب (1389) تشخیص سرطان سینه با استفاده از ماتریس هم اتفاقی سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، ایران، تهران
34
کرامت الله غفاری، فردین اخلاقیان طاب، حبیب الله دانیالی (1389) احراز هویت مبتنی بر فناوری بایومتریک تحت وب اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران، ایران، سنندج
35
محسن فتحیان، فردین اخلاقیان طاب (1389) شمارش گلبول های قرمز نرمال و داسی شکل خون بوسیله عملیات شکل شناسی اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران، ایران، سنندج
36
ّFereshteh Gharibi, javad Ravanjamjah, Fardin Ahklaghian Tab, Sayed Bahram ZzahirAzami (2010) An Improved Adaptive Neural Fuzzy Channel Equalizer 18th Iranian Conference on Electrical Engineering, Iran, Esfahan
37
مرتضی مخلوقی، فردین اخلاقیان طاب (1389) آستانه گذاری هوشمند تصویر با استفاده از اتوماتای یادگیر و تئوری فازی هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران، اصفهان
38
Fardin Ahklaghian Tab, Batool Arzanian, Parham Moradi Dowlatabadi (2010) A Personalized Search Engine Using Ontology-based Fuzzy Concept Networks 2010 International Conference on Data Storage and Data Engineering
39
بتول ارزانیان، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1388) شخصی سازی موتورهای جستجو با استفاده از شبکه های مفهومی فازی و ابزارهای داده کاوی سومین کنفرانس داده کاوی ایران (IDMC 2009)، ایران، تهران
40
صادق سلیمانی، فردین اخلاقیان طاب (1388) مخاطرات امنیتی و راهکارهای آن در سیستم های مبتنی بر برچسب های هوشمند یکمین همایش ملی امنیت اطلاعات، ایران، تهران
41
Fateme Daneshfar, Fardin Ahklaghian Tab, MANSORI Fathollah (2009) Adaptive and Cooperative Multi-Agent Fuzzy System Architecture 14th International CSI Computer Conference, Iran
42
Mehran Deljavan Amiri, Fardin Ahklaghian Tab, Vafa Barkhoda (2009) Retina Identification Based on the Sketch of Blood Vessls Using Angular and Radial Partitioning Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (Acivs 2009)
43
میر سعید دامادی، فردین اخلاقیان طاب (1388) پیاده سازی نرم افزار تشخیص نوری حروف انگلیسی با استفاده شبکه عصبی و بررسی سیستم مشابه برای حروف فارسی اولین همایش دانشجویی فن آوری اطلاعات، ایران، سنندج
44
کیام نصری، فردین اخلاقیان طاب (1388) ارائه فاصله سنج لیزری منطبق بر تصویر و کاربرد آن در الگوریتمهای پردازش و ناحیه بندی تصویر دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، ایران، تبریز
45
فاطمه دانشفر، جواد روان جم جاه، فتح الله منصوری، فردین اخلاقیان طاب (1388) کنترل سازگار فازی جریان ترافیک شهری با استفاده از سیستمهای چندعامله همکار براساس دسته بندی دو مرحله ای فازی سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند، ایران، یزد
46
وفا بارخدا، فردین اخلاقیان طاب، ام کلثوم شهریاری (1388) استخراج لبه ها بر اساس مقادیر انحراف معیار و گرادیان پیکسلها و با استفاده از تصمیم گیری فازی سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند، ایران، یزد
47
فتح الله منصوری، فردین اخلاقیان طاب، فاطمه دانشفر (1387) طراحی و پیاده سازی ساختار چند عامله همیار برای کنترل فازی سازگار چراغ راهنمایی دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات، ایران، همدان
48
وفا بارخدا، فردین اخلاقیان طاب، محمد صادق نوروز زاده (1387) تشخیص لبه بااستفاده از دسته بندی پیکسل و آستانه گیری دو مرحله ای دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات، ایران، همدان
49
Fardin Ahklaghian Tab, Golshah Naghdy (2007) ``Semantic Image Segmentation Based on the Global Precedence Effect and Deformable Templates" forth Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, Iran
50
فردین اخلاقیان طاب (1385) تیوری اطلاعات و توسعه گردهمایی کارکنان مخابرات در دانشگاه کردستان، ایران، دانشگاه کردستان
51
Fardin Ahklaghian Tab, Golshah Naghdy, Alfered Mertins (2005) Scalable Multiresolution Image Segmentation and Its Application in Video Object Extraction Algorithm Tencon 2005
52
Fardin Ahklaghian Tab, Golshah Naghdy (2005) Knowledge-Based Semantic Image Segmentation Based on Global Precedence Effect EWIMT Conf, UK
53
Fardin Ahklaghian Tab, Alfered Mertins, HABIBOLLAH Danyali (2003) Multi resolution image segmentation for scalable object-based wavelet coding 7th International Symposium on DSP for Communication Systems (DSPCS03)
54
Fardin Ahklaghian Tab, Alfered Mertins, HABIBOLLAH Danyali (2003) MULTI RESOLUTION IMAGE SEGMENTATION FOR SCALABLE OBJECT-BASED WAVELET CODING in Proc. 7th International Symposium on Digital Signal Processing for Communication Systems (DSPCS’2003 )
55
Fardin Ahklaghian Tab, Golshah Naghdy, Alfered Mertins (2003) Multiresolution Image Segmentation with Border Smoothness for Scalable Object-BasedWavelet Coding 7th internatioinal conference on Digital Image Computing
56
Fardin Ahklaghian Tab, Golshah Naghdy, Alfered Mertins (2003) Multi resolution image segmentation with border smoothness for scalable object-based wavelet coding" 7th internatioinal conference on Digital Image Computing
57
جمال مشتاق، پرویز رشیدیان، فردین اخلاقیان طاب (1378) طراحی شبکه های عصبی در طراحی شبکه فشار ضعیف برق چهاردهمین کنفرانس بین المللی توانیر، ایران، تهران
58
فردین اخلاقیان طاب، جمال مشتاق (1375) جایابی پست های توزیع بوسیله شبکه های عصبی ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، ایران، مازندران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
فردین اخلاقیان طاب، فاطمه دانشفر، فتح الله منصوری (1389) طراحی و پیاده سازی ساختار چندعامله همیار برای کنترل فازی سازگار چراغ راهنمایی دانشگاه کردستان
2
فردین اخلاقیان طاب (1388) تعیین هویت با استفاده از طرح شبکیه چشم دانشگاه کردستان
3
4
5
فردین اخلاقیان طاب، کیام نصری (1387) دستگاه تحلیل تصویر فاصله بنیاد ملی نخبگان (اعتبارات مربوط به کمک بنیاد نخبگان به طرحهای برگزیده نمایشگاه اختراعات استان کردستان)
6
پرویز رشیدیان، فردین اخلاقیان طاب، جمال مشتاق (1378) طراحی شبکه فشار ضعیف برق دانشگاه کردستان
پایان‌نامه
1
ژیلا بهرامی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1394) نشانه گذاری بلاکی ویدیویی شفاف، مقاوم به نرخ تغییر قاب وحملات هندسی
2
پدرام خدارحمی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1394) سیستم شناسایی پلاک ماشین با استفاده از تصاویر دید گسترده
3
شادی محمودی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1393) طبقه بندی داده های نامتعادل با استفاده از روش های نمونه برداری و یادگیری حساس به هزینه
4
سجاد احمدیان، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1393) ارائه یک راهکار مبتنی بر روابط اعتماد به منظور افزایش کارایی سیستم های توصیه گر
5
احسان عاقبتی، فردین اخلاقیان طاب (1392) بهبود روشهای شناسایی هویت بر مبنای ویژگیهای بیومتریک چشم
6
7
شاهین صلواتی، فردین اخلاقیان طاب (1392) پارائه الگوریتم های ریشه یاب و غلط گیر برای متون زبان کردی
8
محسن رمضانی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1392) بهبود کارایی سیستم های پالایش گروهی با استفاده از تکنیک های خوشه بندی
9
علی دانش، فردین اخلاقیان طاب (1391) بهبود طبقه بندی متن با استفاده از روش های ترکیب
10
سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کاوه ملازاده (1391) تشخیص کیفیت برنج با استفاده از تکنیک های بینایی ماشین
11
داریوش زندی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391) راهکار جدید برای افزایش کارایی در سیستم های پالایش گروهی با استفاده از فاکتورسازی ماتریس
12
کیوان قادری، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1391) نشانه گذاری کارای تصاویر دیجیتال بر مبنای روش های تکراریِ فشرده سازی نشانه
13
ابراهیم حبیبی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391) اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی با استفاده از مدل های آماری خوشه بندی گراف
14
قاسم الیاسی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391) خوشه بندی گراف با استفاده از مدل های آماری
15
کیام نصری، فردین اخلاقیان طاب، حسن بیورانی (1391) سیستم بینایی دید‎گسترده ترکیبی برای هدایت و ناوبری روبات
16
17
الهه ناصری، فردین اخلاقیان طاب (1390) تحلیل صحنه بر اساس اطلاعات تصویر و فاصله
18
فرزانه غضنفری، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1390) نشانه گذاری تصاویر رقمی با استفاده از آنالیز مولفه های مستقل
19
خه بات سلطانیان، فردین احمدی زر، فردین اخلاقیان طاب (1390) طراحی و آموزش شبکه‏ های عصبی مصنوعی بااستفاده از الگوریتم‏های تکاملی با نمایش جدید
20
ام کلثوم شهریاری، سید بهرام ظهیر اعظمی، فردین اخلاقیان طاب (1390) نهان نگاری امن پرظرفیت تصاویر دیجیتال
21
کرامت الله غفاری، فردین اخلاقیان طاب (1390) زیست سنجی چند مؤلفه ای تحت وب
22
فرشته غریبی، فردین اخلاقیان طاب، سید بهرام ظهیر اعظمی (1390) احراز اصالت و اعتبار در تصاویر دیجیتال با استفاده از الگو های ذاتی تصویر
23
کریم مرادی، سعید شیری قیداری، فردین اخلاقیان طاب (1390) پیاده سازی راه رفتن روبات انسان نما با استفاده از تولید کننده الگوی مرکزی
24
25
26
وحید رباطی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389) نشانه گذاری چندگانه تصاویر پزشکی در حوزه تبدیل موجک
27
حامد رحیمی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389) نهان نگاری تطبیق پذیر مقاوم براساس تصحیح هیستوگرام
28
مرتضی مخلوقی، فردین اخلاقیان طاب، حبیب الله دانیالی (1389) نشانه گذاری مقاوم و ناآگاه تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین در حوزه تبدیل موجک
29
بتول ارزانیان، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1388) شخصی سازی موتورهای جستجو با استفاده از روشهای هوشمند
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
1
نسیم حیدری، فردین اخلاقیان طاب، پدرام خدارحمی، نوید حیدری، کسری صادقی بروجردی (1389) یادآور صوتی
2
فردین اخلاقیان طاب، پدرام خدارحمی، فراز عثمانی (1388) سامانه کنترل بهینه مصرف برق
3
فردین اخلاقیان طاب، کیام نصری (1387) دستگاه تحلیل تصویر فاصله
سخنرانی
1
فردین اخلاقیان طاب (1392) بازیابی تصویر دانشگاه کردستان - هفته پژوهش سال 92
2
فردین اخلاقیان طاب (1390) ماشین های بردار پشتیبان هفته پژوهش سال 90
3
فردین اخلاقیان طاب (1389) شناخت هویت بر اساس فناوری بایومتریک دانشگاه آزاد سنندج
4
فردین اخلاقیان طاب (1389) شناسایی هویت بر اساس فناوری بایومتریک ششمین نشست گروه فناوری اطلاعات و برق دانشگاه آزاد
5
فردین اخلاقیان طاب (1386) استخراج اشیاء معنادار از تصاویر متحرک سمینار پژوهشی دانشگاه ایلام، سخنران مدعو
6
فردین اخلاقیان طاب (1386) تحقیق در مهندسی دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1386 دانشگاه کردستان
7
فردین اخلاقیان طاب (1385) ناحیه بندی معنایی تصاویر ثابت دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1385 دانشگاه کردستان
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!