1402/09/13
فردین اخلاقیان طاب

فردین اخلاقیان طاب

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 9635715500
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Self-supervised semi-supervised nonnegative matrix factorization for data clustering Jovan Chavoshinejad, Seyed Amjad Seyedi, Fardin Akhlaghian Tab, Navid Salahian (2023)
Elastic adversarial deep nonnegative matrix factorization for matrix completion Seyed Amjad Seyedi, Fardin Akhlaghian Tab, Abdulrahman Lotfi, Navid Salahian, Jovan Chavoshinejad (2023)
ارائه یک روش دو جریانه مبتنی بر ویژگی های مکمل سنتی و عمیق برای تشخیص فعالیت انسان در ویدئو عاطفه مرادیانی، محسن رمضانی، فردین اخلاقیان طاب، رحمت الله میرزائی (1402)
Deep Autoencoder-like NMF with Contrastive Regularization and Feature Relationship Preservation Navid Salahian, Fardin Akhlaghian Tab, Seyed Amjad Seyedi, Jovan Chavoshinejad (2023)
An adaptive optic-physic based dust removal method using optimized air-light and transfer function Ako Bartani, Alireza Abdollahpouri, Mohsen Ramezani, Fardin Akhlaghian Tab (2022)
A novel extreme learning machine based kNN classification method for dealing with big data Amin Shokrzade, Mohsen Ramezani, Fardin Akhlaghian Tab, Mahmud Abdulla Mohammad (2021)
A new generalized collaborative filtering approach on sparse data by extracting high confidence relations between users Mohsen Ramezani, Fardin Akhlaghian Tab, Alireza Abdollahpouri, Mahmud Abdulla Mohammad (2021)
A multi-objective model for identifying valuable nodes in complex networks with minimum cost Alireza Abdollahpouri, Chiman Salavati, Jamal Arkat, Fardin Akhlaghian Tab, Zhaleh Manbari (2020)
Hybrid fast unsupervised feature selection for high-dimensional data Zhaleh Manbari, Fardin Akhlaghian Tab, Chiman Salavati (2019)
A learning automata framework based on relevance feedback for content-based image retrieval Mohsen Fathian, Fardin Akhlaghian Tab, Karim Moradi, Soudeh Saien (2018)
طراحی و آموزش شبکه های عصبی مصنوعی به وسیلۀ استراتژی تکاملی با جمعیت های موازی فردین احمدی زر، خه بات سلطانیان، فردین اخلاقیان طاب (1395)
An effective trust-based recommendation method using a novel graph clustering algorithm Parham Moradi, Sajad Ahmadian, Fardin Akhlaghian Tab (2015)
A New Robust Digital Image Watermarking Algorithm Based on LWT-SVD and Fractal Images Kayvan Ghaderi, Fardin Akhlaghian Tab, Parham Moradi (2015)
Artificial neural network development by means of a novel combination of grammatical evolution and genetic algorithm Fardin Ahmadizar, khabat Soltanian, Fardin Akhlaghian Tab, Ioannis Tsoulos (2015)
Data Mining-Based Wavelength Selection for Monitoring Quality of Tomato Fruit by Backscattering and Multispectral Imaging Kaveh Mollazade, Mahmoud omid, Fardin Akhlaghian Tab, Yousef Rezaei Kalaj, seyed saeid Mohtasebi (2015)
An Unsupervised Feature Selection Algorithm Based on Ant Colony Optimization Sina Tabakhi, Parham Moradi, Fardin Akhlaghian Tab (2014)
Analysis of texture-based features for predicting mechanical properties of horticultural products by laser light back scattering imaging Kaveh Mollazade, Mahmoud omid, Fardin Akhlaghian Tab, Yousef Rezaei Kalaj, seyed saeid Mohtasebi, Manuela Zude (2013)
Adaptive, scalable and robust watermarking for wavelet-based progressive image transmission Mehran Deljavan Amiri, HABIBOLLAH Danyali, Sayed Bahram ZzahirAzami, Fardin Akhlaghian Tab (2013)
Profile-based Face Recognition using the Outline Curve of the Profile Silhouette Karamatollah gafari, Fardin Akhlaghian Tab, HABIBOLLAH Danyali (2012)
Principles and Applications of Light Backscattering Imaging in Quality Evaluation of Agro-food Products: a Review Kaveh Mollazade, Mahmoud omid, Fardin Akhlaghian Tab, seyed saeid Mohtasebi (2012)
Application of Imperialist Competitive Algorithm for feature selection: A Case Study on Bulk Rice Classification Seyed Jalaleddin Mousavi Rad, Fardin Akhlaghian Tab, Kaveh Mollazade (2012)
Retina identification based on the pattern of blood vessels using fuzzy logic Vafa Barkhoda, Fardin Akhlaghian Tab, Mehran Deljavan Amiri, Mohammad Sadeg Nouroozzadeh (2011)
ROBUST BLIND DWT BASED DIGITAL IMAGE WATERMARKING USING SINGULAR VALUE DECOMPOSITION HABIBOLLAH Danyali, MORTEZA Makhloghi, Fardin Akhlaghian Tab (2011)
نشانه گذاری نیمه کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک مرتضی مخلوقی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389)
طراحی و پیاده سازی سیستم تبدیل متن به گفتار برای زبان کردی و بررسی کیفی آن وفا بارخدا، انور بهرام پور، فردین اخلاقیان طاب، هشام فیلی (1389)
Multiresolution video object extraction fitted to scalable wavelet-based object coding Fardin Akhlaghian Tab, Golshah Naghdy, Alfered Mertins (2007)
Scalable Multiresolution Color Image Segmentation'' Fardin Akhlaghian Tab, Golshah Naghdy, Alfered Mertins (2006)
"جایابی پستهای توزیع یه وسیله شبکه های عصبی"- فردین اخلاقیان طاب، جمال مشتاق (1378)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Self-Paced Multi-Label Learning with Diversity Seyed Siamak Ghodsi, Seyed Amjad Seyedi, Fardin Akhlaghian Tab, Mahdi Jalili, Parham Moradi (2019)
Evolutionary Feature Selection Based on Semi Local Search Mahsa Mohammadi, Fardin Akhlaghian Tab, Khabat Soltanian (2019)
A weakly-supervised factorization method with dynamic graph embedding Seyed Amjad Seyedi, Parham Moradi, Fardin Akhlaghian Tab (2017)
Categorizing Letters Based on Written Features for Feature Extraction in Kurdish Handwriting Aso BozorgPanah, Alireza Abdollahpouri, Fardin Akhlaghian Tab (2014)
Diversity and Separable Metrics in Over-Sampling Technique for Imbalanced Data Classification Shadi Mahmoudi, Parham Moradi, Fardin Akhlaghian Tab, Rizan Moradi (2014)
An improved model of trust-aware recommender systems using reliability measurements Sajad Ahmadian, Parham Moradi, Fardin Akhlaghian Tab (2014)
Improve performance of collaborative filtering systems using backward feature selection Mohsen Ramezani, Parham Moradi, Fardin Akhlaghian Tab (2013)
Evolutionary based matrix factorization method for collaborative filtering systems Darioush Zandi, Parham Moradi, Fardin Akhlaghian Tab (2013)
طراحی و پیاده سازی سیستم تصحیح املا در زبان کردی با استفاده از روش کدگذاری soundex ئاسو بزرگ پناه، فردین اخلاقیان طاب، وفا بارخدا (1391)
ارائه یک را هکار جدید برای افزایش کارایی سیستم های توصیه گر با استفاده از الگوریتم ژنتیک داریوش زندی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391)
A New Approach in Digital Image Watermarking Based on DWT-SVD Using CPPN-NEAT Kayvan Ghaderi, Fardin Akhlaghian Tab, Parham Moradi (2012)
Spatial Mapping of Moisture Content in Tomato Fruits using Hyperspectral Imaging and Artificial Neural Networks Kaveh Mollazade, Mahmoud omid, Fardin Akhlaghian Tab, seyed saeid Mohtasebi, Manuela Zude (2012)
کلاسه بندی ارقام برنج با استفاده از شبکه عصبی شعاع مبنا و پس انتشار مبتنی بر ویژگیهای شکلی سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کاوه ملازاده (1391)
روشی جدید برای مکان یابی پلاک خودرو با استفاده از تغییرات کنترل شده آستانه گیری سید جلال الدین موسوی راد، کیام نصری، احسان بجنوردی، فردین اخلاقیان طاب (1391)
Real Time Identification of Rice Varieties UsingTexture Features Based on Classifier Fusion Method Seyed Jalaleddin Mousavi Rad, Fardin Akhlaghian Tab, Kaveh Mollazade (2012)
طیقه بندی ارقام برنج با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه ویژگی های بهینه شکل برنج سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کاوه ملازاده (1390)
طراحی و آموزش شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از استراتژی تکاملی خه بات سلطانیان، فردین احمدی زر، فردین اخلاقیان طاب (1390)
DIGITAL CAMERA IDENTIFICATION BY MODELING THE PROBABILITYDISTRIBUTION OF SENSOR PATTERN NOISE ّFereshteh Gharibi, javad Ravanjamjah, Fardin Akhlaghian Tab, Sayed Bahram ZzahirAzami (2011)
Classification of rice varieties using optimal color and texture features and BP Neural networks Seyed Jalaleddin Mousavi Rad, Fardin Akhlaghian Tab, Kaveh Mollazade (2011)
روشی جدید برای تشخیص و شناسایی پلاک خودرو بر اساس عملیات مورفولوژی سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کریم مرادی (1390)
Robust Detection of Copy-Move Forgery Using Texture Features ّFereshteh Gharibi, javad Ravanjamjah, Fardin Akhlaghian Tab, Sayed Bahram ZzahirAzami, javad Alirezaei (2011)
A new robust blind DWT-SVD based digital image watermarking MORTEZA Makhloghi, Fardin Akhlaghian Tab, HABIBOLLAH Danyali (2011)
بهره گیری از اطلاعات محلی و الگوی نویز تصویر جهت تشخیص دوربین به منظور کشف جرایم دیجیتال فرشته غریبی، جواد روان جم جاه، سید بهرام ظهیر اعظمی، فردین اخلاقیان طاب (1389)
نشانه گذاری چند گانه تطبیق پذیر تصاویر پزشکی در حوزه تبدیل موجک وحید رباطی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389)
تشخیص کاربر واقعی از تصویر یا ویدئو به منظور امن تر کردن فرآیند احراز هویت مبتنی بر صورت کرامت الله غفاری، فردین اخلاقیان طاب، حبیب الله دانیالی (1389)
تشخیص هویت مبتنی بر موقعیت هندسی مولفه های صورت برای سیستم های بلادرنگ کرامت الله غفاری، فردین اخلاقیان طاب، حبیب الله دانیالی (1389)
نشانه گذاری نیمه کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته مرتضی مخلوقی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389)
تشخیص سرطان سینه با استفاده از ماتریس هم اتفاقی فرشته غریبی، جواد روان جم جاه، فردین اخلاقیان طاب (1389)
احراز هویت مبتنی بر فناوری بایومتریک تحت وب کرامت الله غفاری، فردین اخلاقیان طاب، حبیب الله دانیالی (1389)
An Improved Adaptive Neural Fuzzy Channel Equalizer ّFereshteh Gharibi, javad Ravanjamjah, Fardin Akhlaghian Tab, Sayed Bahram ZzahirAzami (2010)
A Personalized Search Engine Using Ontology-based Fuzzy Concept Networks Fardin Akhlaghian Tab, Batool Arzanian, Parham Moradi (2010)
شخصی سازی موتورهای جستجو با استفاده از شبکه های مفهومی فازی و ابزارهای داده کاوی بتول ارزانیان، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1388)
Adaptive and Cooperative Multi-Agent Fuzzy System Architecture Fateme Daneshfar, Fardin Akhlaghian Tab, MANSORI Fathollah (2009)
Retina Identification Based on the Sketch of Blood Vessls Using Angular and Radial Partitioning Mehran Deljavan Amiri, Fardin Akhlaghian Tab, Vafa Barkhoda (2009)
کنترل سازگار فازی جریان ترافیک شهری با استفاده از سیستمهای چندعامله همکار براساس دسته بندی دو مرحله ای فازی فاطمه دانشفر، جواد روان جم جاه، فتح الله منصوری، فردین اخلاقیان طاب (1388)
طراحی و پیاده سازی ساختار چند عامله همیار برای کنترل فازی سازگار چراغ راهنمایی فتح الله منصوری، فردین اخلاقیان طاب، فاطمه دانشفر (1387)
تشخیص لبه بااستفاده از دسته بندی پیکسل و آستانه گیری دو مرحله ای وفا بارخدا، فردین اخلاقیان طاب، محمد صادق نوروز زاده (1387)
تیوری اطلاعات و توسعه فردین اخلاقیان طاب (1385)
Multi resolution image segmentation for scalable object-based wavelet coding Fardin Akhlaghian Tab, Alfered Mertins, HABIBOLLAH Danyali (2003)
MULTI RESOLUTION IMAGE SEGMENTATION FOR SCALABLE OBJECT-BASED WAVELET CODING Fardin Akhlaghian Tab, Alfered Mertins, HABIBOLLAH Danyali (2003)
طراحی شبکه های عصبی در طراحی شبکه فشار ضعیف برق جمال مشتاق، پرویز رشیدیان، فردین اخلاقیان طاب (1378)
جایابی پست های توزیع بوسیله شبکه های عصبی فردین اخلاقیان طاب، جمال مشتاق (1375)
سخنرانی
Deep Learning and Computer Vision Fardin Akhlaghian Tab (2019)
بازیابی تصویر فردین اخلاقیان طاب (1392)
ماشین های بردار پشتیبان فردین اخلاقیان طاب (1390)
شناخت هویت بر اساس فناوری بایومتریک فردین اخلاقیان طاب (1389)
تحقیق در مهندسی فردین اخلاقیان طاب (1386)
ناحیه بندی معنایی تصاویر ثابت فردین اخلاقیان طاب (1385)
نوآوری
یادآور صوتی نسیم حیدری، فردین اخلاقیان طاب، پدرام خدارحمی، نوید حیدری، کسری صادقی بروجردی (1389)
سامانه کنترل بهینه مصرف برق فردین اخلاقیان طاب، پدرام خدارحمی، فراز عثمانی (1388)
دستگاه تحلیل تصویر فاصله فردین اخلاقیان طاب، کیام نصری (1387)
پایان نامه
توسعه شاخص قدرت نسبی و الگوهای پرکاربرد در معاملات رمزارزها امید دباغچی مکری، فردین اخلاقیان طاب، روجیار پیرمحمدیانی (1401)
پیش بینی پیوند با استفاده از تجزیه ماتریس نامنفی عمیق خصمانه رضا محمودی، فردین اخلاقیان طاب، علیرضا عبداله پوری، سید امجد سیدی (1401)
عنوان: انتخاب ویژگی بدون نظارت مبتنی بر تجزیه ماتریس و یادگیری خلوت مریم مظفری، روجیار پیرمحمدیانی، فردین اخلاقیان طاب (1401)
استفاده از ویژگیهای معنایی برای بهبود تشخیص رفتارهای حرکتی انسان هادی افشون، فردین اخلاقیان طاب، محسن رمضانی (1400)
روشی جدید برای تشخیص ناهنجاری یال بر اساس پیشگویی پیوند سید آرمان حسینی، صادق سلیمانی، فردین اخلاقیان طاب (1399)
بهبود دید در تصاویر غبارآلود با استفاده از مدل فیزیک اپتیک آکو برتنی، علیرضا عبداله پوری، فردین اخلاقیان طاب (1397)
یک راهکار یادگیری نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای طبقه بندی چندبرچسبه سید امجد سیدی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1396)
نقش فیلترینگ در آشکارسازی زونهای آلتراسیون مصطفی یوسفی، حاجی حسین عزیزی، فردین اخلاقیان طاب (1396)
نشانه گذاری بلاکی ویدیویی شفاف، مقاوم به نرخ تغییر قاب وحملات هندسی ژیلا بهرامی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1394)
سیستم شناسایی پلاک ماشین با استفاده از تصاویر دید گسترده پدرام خدارحمی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1394)
طبقه بندی داده های نامتعادل با استفاده از روش های نمونه برداری و یادگیری حساس به هزینه شادی محمودی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1393)
ارائه یک راهکار مبتنی بر روابط اعتماد به منظور افزایش کارایی سیستم های توصیه گر سجاد احمدیان، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1393)
بهبود روشهای شناسایی هویت بر مبنای ویژگیهای بیومتریک چشم احسان عاقبتی، فردین اخلاقیان طاب (1392)
ارائه الگوریتم های ریشه یاب و غلط گیر برای متون زبان کردی شاهین صلواتی، فردین اخلاقیان طاب (1392)
بهبود کارایی سیستم های پالایش گروهی با استفاده از تکنیک های خوشه بندی محسن رمضانی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1392)
بهبود طبقه بندی متن با استفاده از روش های ترکیب علی دانش، فردین اخلاقیان طاب (1391)
تشخیص کیفیت برنج با استفاده از تکنیک های بینایی ماشین سید جلال الدین موسوی راد، فردین اخلاقیان طاب، کاوه ملازاده (1391)
راهکار جدید برای افزایش کارایی در سیستم های پالایش گروهی با استفاده از فاکتورسازی ماتریس داریوش زندی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391)
نشانه گذاری کارای تصاویر دیجیتال بر مبنای روش های تکراریِ فشرده سازی نشانه کیوان قادری، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1391)
اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی با استفاده از مدل های آماری خوشه بندی گراف ابراهیم حبیبی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391)
خوشه بندی گراف با استفاده از مدل های آماری قاسم الیاسی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391)
سیستم بینایی دید‎گسترده ترکیبی برای هدایت و ناوبری روبات کیام نصری، فردین اخلاقیان طاب، حسن بیورانی (1391)
تحلیل صحنه بر اساس اطلاعات تصویر و فاصله الهه ناصری، فردین اخلاقیان طاب (1390)
نشانه گذاری تصاویر رقمی با استفاده از آنالیز مولفه های مستقل فرزانه غضنفری، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1390)
طراحی و آموزش شبکه های عصبی مصنوعی بااستفاده از الگوریتم های تکاملی با نمایش جدید خه بات سلطانیان، فردین اخلاقیان طاب، فردین احمدی زر (1390)
نهان نگاری امن پرظرفیت تصاویر دیجیتال ام کلثوم شهریاری، سید بهرام ظهیر اعظمی، فردین اخلاقیان طاب (1390)
زیست سنجی چند مؤلفه ای تحت وب کرامت الله غفاری، فردین اخلاقیان طاب (1390)
احراز اصالت و اعتبار در تصاویر دیجیتال با استفاده از الگو های ذاتی تصویر فرشته غریبی، فردین اخلاقیان طاب، سید بهرام ظهیر اعظمی (1390)
پیاده سازی راه رفتن روبات انسان نما با استفاده از تولید کننده الگوی مرکزی کریم مرادی، سعید شیری قیداری، فردین اخلاقیان طاب (1390)
نشانه گذاری چندگانه تصاویر پزشکی در حوزه تبدیل موجک وحید رباطی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389)
نهان نگاری تطبیق پذیر مقاوم براساس تصحیح هیستوگرام حامد رحیمی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389)
نشانه گذاری مقاوم و ناآگاه تصاویر با استفاده از تجزیه مقادیر تکین در حوزه تبدیل موجک مرتضی مخلوقی، حبیب الله دانیالی، فردین اخلاقیان طاب (1389)
شخصی سازی موتورهای جستجو با استفاده از روشهای هوشمند بتول ارزانیان، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
دستگاه تحلیل تصویر فاصله فردین اخلاقیان طاب، کیام نصری (1392)
طراحی و پیاده سازی ساختار چندعامله همیار برای کنترل فازی سازگار چراغ راهنمایی فردین اخلاقیان طاب، فتح الله منصوری، فاطمه دانشفر (1389)
طراحی و پیاده سازی ساختار چندعامله همیار برای کنترل فازی سازگار چراغ راهنمایی فردین اخلاقیان طاب، فتح الله منصوری، فاطمه دانشفر (1388)
طراحی شبکه فشار ضعیف برق پرویز رشیدیان، جمال مشتاق، فردین اخلاقیان طاب (1378)