1403/03/05
بهروز حریقی

بهروز حریقی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 17433917500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، داتشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
تلفن: 08733620552 داخلی 3334

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی (1377 - 1382)
  عنوان رساله: Molecular biology of Agrobacterium tumefaciens
 • کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی (1367 - 1370)
  عنوان رساله: شناسائی باکتری عامل بیماری شانکر پوستی گردو در استان مازندران
 • کارشناسی گیاهپزشکی (1364 - 1367)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Characterization of arsenic-resistant endophytic bacteria from alfalfa and chickpea plants Hazhir Tashan, Behrouz Harighi, Jalal Rostamzadeh, Abdolbaset Azizi (2021)
Induction of systemic resistance to Agrobacterium tumefaciens by endophytic bacteria in grapevine Susan Asghari Tazehkand, Behrouz Harighi, Morahem Ashengroph, Christophe Clement, Aziz Aziz, Essaid Ait Braka, Qassim Esmaeel (2020)
Screening of endophytic bacteria isolated from domesticated and wild growing grapevines as potential biological control agents against crown gall disease Susan Asghari Tazehkand, Behrouz Harighi, Ali akbar Mozafari, Qassim Esmaeel, Essaid Ait Braka (2019)
نقش باکتریهای درون رست در کشاورزی پایدار فایقه اطمینانی، ادیبه اطمینانی، بهروز حریقی (1395)
Bacterial Leaf Blight of Christ,s thorn in Iran: A New Disease Caused by Sphingomonas sp. Monireh Deldowleh, Kambiz BAHMANI, Behrouz Harighi (2013)
Inhibitory effect of some plant crude extracts against cucumber dumping off agents Samira ghasimi, said Abasi, BahramiNezhad Sohbat, Behrouz Harighi (2012)
Evaluation of biocontrol potential of Pseudomonas and Bacillus spp. against Fusarium wilt of chickpea Kayvan Karimi, Jahanshir Amini, Behrouz Harighi, Bahman Bahramnejad (2012)
وجود گسترده شانکر پوستی گردو در استان مازندران بهروز حریقی، حشمت الله رحیمیان (1376)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
شناسایی متابولیت ھای فرار دو باکتری اندوفیت عامل مھار زیستی باکتری مولد لھیدگی چغندرقند سمیه صف آرا، بهروز حریقی، جهانشیر امینی، بهمن بهرام نژاد (1400)
جداسازی و اندازه گیری تراکم باکتری های اندوفیت دردو رقم توت فرنگی محمد اختری، بهمن بهرام نژاد، بهروز حریقی (1395)
تعیین اجزای بازدارنده عصاره گیاه موسیر روی باکتری Erwinia amylovora نگین کولانی مطلق، سعید عباسی، امین صادقی، صحبت بهرامی نژاد، بهروز حریقی (1391)
فعالیت ضد قارچی عصاره خام استخراج شده از شش گونه مختلف گیاهی سمیرا قاسمی، سعید عباسی، صحبت بهرامی نژاد، بهروز حریقی (1389)
شناسائس و بررسی تنوع ژنتیکی باکتریهای متعلق به خانواده Enterobacteriacae عامل پوسیدگی نرم در استان کردستان سروه زمانی، علیرضا معرفت، بهروز حریقی، رشید رمضان زاده، سامان زمانی (1389)
تاثیر دما بر مشخصات مرفولوژیکی قارچ Sclerotuim cepivorum عامل پوسیدگی سفید سیر در استان همدان نسرین بابائی نصیر، جهانشیر امینی، جواد سلیمانی، بهروز حریقی (1389)
بررسی فراوانی ویروسهای مهم مو در تاکستانهای استان کردستان مهدی کمالی دشت ارژنه، علی رضا افشاریفر، بهروز حریقی، علی نیازی، سامان بهرامی کمانگر، وحید رومی (1389)
کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی سفید سیر با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست Bacillus در شرایط آزمایشگاه نسرین بابائی نصیر، جهانشیر امینی، جواد سلیمانی، بهروز حریقی (1389)
اثر حلالهای مختلف در استخراج مواد موثره گیاه تلخه علیه قارچهای عامل مرگ گیاهچه کدوئیان سمیرا قاسمی، سعید عباسی، صحبت بهرامی نژاد، بهروز حریقی (1389)
A preliminary survey of grapevine viruses in Kurdistan province Alireza Afsharifar, Mehdi Kamali, Behrouz Harighi, Saman BahramiKamangar, Vahid Romi, Keramatolah Aizadpanah (2009)
تاثیر دو نوع اسانس در کنترل بیماریهای بعد از برداشت توت فرنگی تیمور جوادی، بهروز حریقی، عباس حسنی (1386)
جداسازی باکتری pss از درختان هلو و زردآلو در استان کردستان بهروز حریقی، نور امیر مظفزی، گونا کریمی کردستانی (1385)
کتاب
بیماریهای انگور بهروز حریقی (1385)
بیماریهای توت فرنگی بهروز حریقی، ناصر قادری (1384)
پایان نامه
مطالعه اثر ضد باکتریایی برخی عصاره های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک درختان دانه دار نگین کولانی مطلق، امین صادقی، سعید عباسی، بهروز حریقی، صحبت بهرامی نژاد (1391)
مطالعه اثر ضد قارچی عصاره های گیاهی علیه عوامل مولد مرگ گیاهچه سمیرا قاسمی، صحبت بهرامی نژاد، سعید عباسی، بهروز حریقی (1389)
شناسائی، تعیین پراکنش و فراوانی ویروسهای مهم مو در استان کردستان مهدی کمالی دشت ارژنه، علی رضا افشاریفر، بهروز حریقی (1388)
تاثیر جدایه های فلورسنت سودوموناس بر روی بیماری بوته میری طالبی در شرایط آزمایشگاه وگلخانه معصومه تبرائی، جهانشیر امینی، بهروز حریقی، داریوش شهریاری (1388)
بررسی وجود یا عدم وجود پلاسمید در باکتریهای بیماریزای گیاهی و مطالعه نقش آنها گونا کریمی کردستانی، نور امیر مظفزی، بهروز حریقی، جلیل وندیوسفی (1386)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • شناسائی باکتریهای اندوفیت تحریک کننده رشد گیاهان
 • کنترل بیولوژیکی باکتریهای بیماریزای گیاهی
 • شناسائی پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه گیاهپزشکی (1393 - ادامه دارد)
 • ریاست دانشکده کشاورزی (1386 - 1390)
 • مدیر گروه گیاهپزشکی (1384 - 1387)
 • مدیر گروه زراعت (1374 - 1377)
بیشتر