29 خرداد 1397
پرهام مرادي دولت آبادي

پرهام مرادی دولت آبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان رساله: استخراج خودکار مهارت در یادگیری تقویتی با استفاده از عاملهای خودمختار
 • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: دسته بندی صفحات وب با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1376 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی و تولید نرم افزار نامه الکترونیکی محرمانه
بیشتر

علایق پژوهشی

 • شناسایی آماری الگو
 • خوشه بندی
 • تحلیل شبکه های اجتماعی
 • یادگیری تقویتی
 • انتخاب ویژگی
 • سیستم های توصیه گر
 • یادگیری ماشین
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Alireza abdollahpouri, Rehyaneh Ghavami, Parham Moradi Dowlatabadi (2018) On the synthetic dataset generation for IPTV services based on user behavior MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS: 77; 8475-8493
2
Shadi Rahimi, Alireza abdollahpouri, Parham Moradi Dowlatabadi (2018) A multi-objective particle swarm optimization algorithm for community detection in complex networks Swarm and Evolutionary Computation: 39; 297-309
3
Mohammad Mehdi Azadjalal, Parham Moradi Dowlatabadi, Alireza abdollahpouri, Mahdi Jalili (2017) A trust-aware recommendation method based on Pareto dominance and confidence concepts KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS: 116; 130–143
4
سمیرا رفیعی، پرهام مرادی دولت آبادی (1395) بهبود عمل کرد الگوریتم خوشه بندی فازی سی- مینز با وزن دهی اتوماتیک و محلی ویژگی ها مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز: 46; 75-86
5
Parham Moradi Dowlatabadi, Mozhgan Gholampour (2016) A hybrid particle swarm optimization for feature subset selection by integrating a novel local search strategy APPLIED SOFT COMPUTING: 43; 117-130
6
Manijeh Ranjbar, Parham Moradi Dowlatabadi, Mostafa Azami, Mahdi Jalili (2015) An imputation-based matrix factorization method for improving accuracy of collaborative filtering systems Engineering Applications of Artificial Intelligence: 46; 58-66
7
Parham Moradi Dowlatabadi, Mehrdad Rostami (2015) Integration of graph clustering with ant colony optimization for feature selection KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS: 84; 144-161
8
Parham Moradi Dowlatabadi, Mehrdad Rostami (2015) A graph theoretic approach for unsupervised feature selection Engineering Applications of Artificial Intelligence: 44; 33-45
9
Parham Moradi Dowlatabadi, Sajad Ahmadian (2015) A reliability-based recommendation method to improve trust-aware recommender systems EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS: 42; 7386-7398
10
Sina Tabakhi, Ali Najafi, Reza Ranjbar, Parham Moradi Dowlatabadi (2015) Gene selection for microarray data classification using a novel ant colony optimization NEUROCOMPUTING: 168; 1024-1036
11
Rehyaneh Ghavami, Alireza abdollahpouri, Zhila Bahrami, Parham Moradi Dowlatabadi (2015) Popularity Prediction of Videos in IPTV Systems University of Human Developments Journal: 1; 395-389
12
Parham Moradi Dowlatabadi, Sajad Ahmadian, Fardin Ahklaghian Tab (2015) An effective trust-based recommendation method using a novel graph clustering algorithm PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS: 436; 462-481
13
Kayvan Ghaderi, Fardin Ahklaghian Tab, Parham Moradi Dowlatabadi (2015) A New Robust Digital Image Watermarking Algorithm Based on LWT-SVD and Fractal Images Journal of Information Systems and Telecommunication: 3; 57-65
14
Sina Tabakhi, Parham Moradi Dowlatabadi (2015) Relevance–redundancy feature selection based on ant colony optimization PATTERN RECOGNITION: 48; 2798-2811
15
Nafiseh Imanian, Mohammad Ebrahim Shiri, Parham Moradi Dowlatabadi (2014) Velocity based artificial bee colony algorithm for high dimensional continuous optimization problems Engineering Applications of Artificial Intelligence: 36C; 148-163
16
Mohsen Ramezani, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab (2014) A pattern mining approach to enhancing the accuracy of collaborative filtering in sparse data domains PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS: 408; 72-84
17
Sina Tabakhi, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab (2014) An Unsupervised Feature Selection Algorithm Based on Ant Colony Optimization Engineering Applications of Artificial Intelligence: 32; 112-123
18
ehsan Bojnordi, Parham Moradi Dowlatabadi (2013) A NOVEL COLLABORATIVE FILTERING MODEL BASED ON COMBINATION OF CORRELATION METHOD WITH MATRIX COMPLETION TECHNIQUE iranian journal of science and technology, transactions of electrical engineering: 37; 93-100
19
Mohammad Fathi, Vafa Maihami, Parham Moradi Dowlatabadi (2013) Reinforcement Learning for Multiple Access Control in Wireless Sensor Networks: Review, Model, and Open Issues Wireless Personal Communications: 72; 535-547
20
Hadi Zare, Adel Mohammadpor, Parham Moradi Dowlatabadi (2013) A random projection approach for estimation of the betweenness centrality measure Intelligent Data Analysis: 17; 217-231
21
Rafea Torabi, Parham Moradi Dowlatabadi, Alireza Khanteimoori (2012) Predict Student Scores Using Bayesian Networks Procedia - Social and Behavioral Sciences: 46; 4476-4480
22
Parham Moradi Dowlatabadi, Mohammad Ebrahim Shiri, Ali Ajdarirad, Alireza Khadivi, Martin Hasler (2011) Automatic skill acquisition in reinforcement learning using graph centrality measures Intelligent Data Analysis: 15; 1-23
23
Mohammad Hossein Dashtban, Parham Moradi Dowlatabadi (2011) A Novel and Robust Approach for Iris Segmentation International Journal of Computer Applications: 34; 63-70
مقاله ارائه‌شده
1
Abdulrahman Lotfi, Seyed Amjad Seyedi, Parham Moradi Dowlatabadi (2016) An improved density peaks method for data clustering 6th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2016), Iran, Mashhad
2
Samaneh Ghaderi, Alireza abdollahpouri, Parham Moradi Dowlatabadi (2016) On the Modularity Improvement for Community Detection in Overlapping Social Networks 8th International Symposium on Telecommunications, IST 2016, Iran, Tehran
3
Manijeh Rahimi, Parham Moradi Dowlatabadi, Alireza abdollahpouri (2016) A Feature Weighting Based Artificial Bee Colony Algorithm for Data Clustering 8th International Conference on Information and Knowledge (IKT 2016), Iran, Hamedan
4
Zahra Ghaffaripour, Alireza abdollahpouri, Parham Moradi Dowlatabadi (2016) A Multi-objective Genetic Algorithm for Community Detection in Weighted Networks 8th International Conference on Information and Knowledge (IKT 2016), Iran, Hamedan
5
Parham Moradi Dowlatabadi, Fatemeh Rezaeimehr, Sajad Ahmadian, Mahdi Jalili (2016) A Trust-aware Recommender Algorithm based on Users Overlapping Community Structure International Conference on Advances in ICT for Emerging Regions (ICTer 2016), Sri Lanka, Negombo
6
Fatemeh Rezaeimehr, Parham Moradi Dowlatabadi (2016) A reliability based clustering method for improving performance of trust based collaborative filtering systems International conference on applied research in computer and information technology, Iran, Tehran
7
Elham Ghasemi, Parham Moradi Dowlatabadi, Mohammad Fathi (2015) Integrating ABC with genetic grouping for university course timetabling problem 5th International eConference on Computer and Knowledge Engineering, Iran, Mashhad
8
الهام قاسمی، پرهام مرادی دولت آبادی، محمد فتحی (1394) ارایه ی یک روش ترکیبی ابتکاری مبتنی بر الگوریتم تجمعی زنبور عسل برای حل مساله ی جدول زمان بندی دروس دومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران، ایران، تهران
9
الهام قاسمی، پرهام مرادی دولت آبادی، محمد فتحی (1394) مساله جدول زمان بندی دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم گروه بندی ژنتیکی و الگوریتم تجمعی زنبور عسل کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، کرمانشاه
10
منیژه رنجبر، پرهام مرادی دولت آبادی، مصطفی اعظمی (1394) ارائه یک الگوریتم فاکتورسازی پیش تخمین برای بهبود دقت سیستمهای پالایش گروهی کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، کرمانشاه
11
Rehyaneh Ghavami, Alireza abdollahpouri, Parham Moradi Dowlatabadi, Zhila Bahrami (2015) Popularity Prediction of Videos in IPTV Systems Second International Scientific Conference, Iraq, Sulaymaniyah
12
Shadi Mahmoudi, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab, Rizan Moradi (2014) Diversity and Separable Metrics in Over-Sampling Technique for Imbalanced Data Classification 4th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2014), Iran, Mashhad
13
Mohammad Mahdi Azadjalal, Parham Moradi Dowlatabadi, Alireza abdollahpouri (2014) Application of game theory techniques for improving trust based recommender systems in social networks 4th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2014), Iran, Mashhad
14
اسرین مرادی، پرهام مرادی دولت آبادی (1393) ارائه یک روش توصیه گر جهت افزایش توانایی یادگیرنده در سیستم-های یادگیری الکترونیکی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر، ایران، تهران
15
Mehrdad Rostami, Parham Moradi Dowlatabadi (2014) A Clustering Based Genetic Algorithm for Feature Selection 6th Conference on Information and Knowledge Technology (IKT 2014), Iran, Shahrood
16
Sajad Ahmadian, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab (2014) An improved model of trust-aware recommender systems using reliability measurements 6th Conference on Information and Knowledge Technology (IKT 2014), Iran, Shahrood
17
Mohsen Ramezani, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab (2013) Improve performance of collaborative filtering systems using backward feature selection 5th Conference on Information and Knowledge (IKT 2013)
18
Darioush Zandi, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab (2013) Evolutionary based matrix factorization method for collaborative filtering systems 2013 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Iran, Mashhad
19
Kayvan Ghaderi, Fardin Ahklaghian Tab, Parham Moradi Dowlatabadi (2013) A new robust semi-blind digital image watermarking approach based on LWT-SVD and fractal images 2013 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Iran, Mashhad
20
پرهام مرادی دولت آبادی، مصطفی اعظمی (1391) ارائه یک روش دو مرحله ای برای انتخاب ویژگی در متن مبتنی بر الگوریتم جفت گیری زنبور عسل یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران، ایران، تهران
21
Fereshte Kiasat, Parham Moradi Dowlatabadi (2013) Improving performance of collaborative filtering Systems with rating-based similarity measure 11th Iranian Conference On Intelligent Systems, Iran
22
Mohsen Ramezani, Parham Moradi Dowlatabadi (2013) A New Hybrid Clustering Algorithm for Improving Results of Recommender Systems 11th Iranian Conference On Intelligent Systems, Iran
23
علی امیریان، پرهام مرادی دولت آبادی (1391) ارائه یک روش جدید برای پیش بینی سری های زمانی فازی بر اساس غیر فازی ساز وزن دار یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران، ایران، تهران
24
محبوبه احمدعلی نژاد، پرهام مرادی دولت آبادی، محمد ابراهیم شیری (1391) کسب خودکار مهارت در یادگیری تقویتی با استفاده از معیار مرکزیت درجه مسیر کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران، مشهد
25
داریوش زندی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391) ارائه یک را هکار جدید برای افزایش کارایی سیستم های توصیه گر با استفاده از الگوریتم ژنتیک کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران، مشهد
26
Kayvan Ghaderi, Fardin Ahklaghian Tab, Parham Moradi Dowlatabadi (2012) A New Approach in Digital Image Watermarking Based on DWT-SVD Using CPPN-NEAT 2th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2012), Iran, Mashhad
27
Ghasem Elyasi, Parham Moradi Dowlatabadi, Fardin Ahklaghian Tab (2012) Improving Results of Mixture Model Based Graph Clustering Methods Using Evolutionary Algorithms 2th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2012), Iran, Mashhad
28
Fereshte Kiasat, Parham Moradi Dowlatabadi (2012) A New Similarity Measure for mproving Recommender Systems Based on Fuzzy Clustering and Genetic Algorithm The International Conference on Contemporary Issues in Computer and Information Sciences (CICIS 2012)
29
مصطفی اعظمی، منیژه رنجبر، پرهام مرادی دولت آبادی (1391) روش جدید خوشه بندی با الگوریتم فازی زنبورعسل بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران، مشهد
30
ehsan Bojnordi, Parham Moradi Dowlatabadi (2012) A Novel Collaborative Filtering Model based on Combination of Correlation Method with Matrix Completion Technique The 16th International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2012)
31
فرشته کیاست، پرهام مرادی دولت آبادی (1391) بهبود عملکرد سیستم های توصیه گر با استفاده از خوشه یندس فازی و اطلاعات پروفایل کاربران همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات، ایران، دردود
32
پرهام مرادی دولت آبادی، عباس سنتی، پریسا سنتی (1391) مطالعه عوامل موثر بر استقرار بانکداری الکترونیک در مناطق روستایی ایران همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات، ایران، دردود
33
رافع ترابی، پرهام مرادی دولت آبادی (1390) مشاوره دانشجویی با استفاده از شبکه های بیزین دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و کاربرد آنها، ایران، ماهشهر
34
فرشته کیاست، پرهام مرادی دولت آبادی (1390) ارائه یک معیار ترکیبی جدید در سیستم های توصیه گر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و خوشه بندی فازی هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران، ایران، تهران
35
فردین احمدی زر، مجید همتی، پرهام مرادی دولت آبادی (1390) انتخاب ویژگی در متن با استفاده از معیار آنتروپی فازی و الگوریتم ژنتیک پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران، ایران، تهران
36
وفا میهمی، پرهام مرادی دولت آبادی (1390) آنالیز حساسیت الگوریتم ژنتیک ارائه شده برای مسئله بخش بندی بهینه شبکه های اترنت صنعتی اولین همایش تخصصی سیستم های هوشمند کامپیوتری و کاربرد آنها، ایران، تهران
37
Parham Moradi Dowlatabadi, Mohammad Ebrahim Shiri, Negin Entezari (2010) Automatic Skill Acquisition in Reinforcement Learning Agents Using Connection Bridge Centrality Network Security and Soft Computing Technologies 2010
38
Negin Entezari, Mohammad Ebrahim Shiri, Parham Moradi Dowlatabadi (2010) A Local Graph Clustering Algorithm for Discovering Subgoals in Reinforcement Learning Network Security and Soft Computing Technologies 2010
39
Ali Ajdarirad, Parham Moradi Dowlatabadi, Martin Hasler (2010) Automatic Skill Acquisition in Reinforcement Learning using Connection Graph Stability Centrality IEEE International Symposium on Circuits and Systems
40
Fardin Ahklaghian Tab, Batool Arzanian, Parham Moradi Dowlatabadi (2010) A Personalized Search Engine Using Ontology-based Fuzzy Concept Networks 2010 International Conference on Data Storage and Data Engineering
41
Rafea Torabi, Parham Moradi Dowlatabadi, Alireza Khanteimoori (2010) Predict Student Scores Using Bayesian Networks World Conference on Educational Sciences2010(WCES 2010)
42
بتول ارزانیان، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1388) شخصی سازی موتورهای جستجو با استفاده از شبکه های مفهومی فازی و ابزارهای داده کاوی سومین کنفرانس داده کاوی ایران (IDMC 2009)، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
پرهام مرادی دولت آبادی، سیدآرمین سجادی، سید بهرام ظهیر اعظمی (1385) سیستم ترجمه ماشینی کردی به فارسی تحت وب مرکز آموزش و پژوهش استانداری کردستان
پایان‌نامه
1
شادی رحیمی، علیرضا عبداله پوری، پرهام مرادی دولت آبادی (1395) یک راهکار برای تشخیص جامعه در شبکه های پیچیده بر اساس روش های چند هدفه مبتنی بر جمعیت
2
منیژه رییسی، پرهام مرادی دولت آبادی، علیرضا عبداله پوری (1395) یک راهکار ترکیبی برای خوشه بندی مستندات متنی با استفاده از الگوریتم های کاهش بعد
3
4
5
ریحانه قوامی، علیرضا عبداله پوری، پرهام مرادی دولت آبادی (1394) ارائه ی یک روش توصیه گر برای سیستم های IPTV جهت بهبود کیفیت خدمات
6
ژیلا بهرامی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1394) نشانه گذاری بلاکی ویدیویی شفاف، مقاوم به نرخ تغییر قاب وحملات هندسی
7
پدرام خدارحمی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1394) سیستم شناسایی پلاک ماشین با استفاده از تصاویر دید گسترده
8
9
مهرداد رستمی، پرهام مرادی دولت آبادی (1393) ارائه راهکارهای مبتنی بر خوشه بندی گراف برای انتخاب ویژگی
10
محمدمهدی آزادجلال، پرهام مرادی دولت آبادی، علیرضا عبداله پوری (1393) ارائه سیستم های توصیه گر مبتنی بر مفاهیم تسلط پارتو و اعتماد در شبکه های اجتماعی
11
شادی محمودی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1393) طبقه بندی داده های نامتعادل با استفاده از روش های نمونه برداری و یادگیری حساس به هزینه
12
سجاد احمدیان، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1393) ارائه یک راهکار مبتنی بر روابط اعتماد به منظور افزایش کارایی سیستم های توصیه گر
13
رحیم شیخی، فردین احمدی زر، پرهام مرادی دولت آبادی (1392) یک روش ترکیبی مبتنی بر بهینه سازی کلونی مورچگان برای انتخاب ویژگی در متن
14
15
16
محسن رمضانی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1392) بهبود کارایی سیستم های پالایش گروهی با استفاده از تکنیک های خوشه بندی
17
محمد حسین دشتبان، پرهام مرادی دولت آبادی، هادی زارع (1391) راهکارترکیبی برای انتخاب ویژگی در داده های ابعاد بالا
18
19
داریوش زندی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391) راهکار جدید برای افزایش کارایی در سیستم های پالایش گروهی با استفاده از فاکتورسازی ماتریس
20
کیوان قادری، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1391) نشانه گذاری کارای تصاویر دیجیتال بر مبنای روش های تکراریِ فشرده سازی نشانه
21
محبوبه احمدعلی نژاد، محمد ابراهیم شیری، مجتبی مظفری، پرهام مرادی دولت آبادی (1391) اکتساب افزایشی مهارت در یادگیری تقویتی با استفاده از معیارهای مرکزیت گراف
22
23
ابراهیم حبیبی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391) اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی با استفاده از مدل های آماری خوشه بندی گراف
24
قاسم الیاسی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391) خوشه بندی گراف با استفاده از مدل های آماری
25
مجید همتی، فردین احمدی زر، پرهام مرادی دولت آبادی (1390) انتخاب ویژگی در متن با استفاده از یک روش بهینه سازی ترکیبی
26
بتول ارزانیان، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1388) شخصی سازی موتورهای جستجو با استفاده از روشهای هوشمند
27
فاطمه دانشفر، حسن بیورانی، پرهام مرادی دولت آبادی (1388) کنترل اتوماتیک تولید با استفاده از سیستمهای چند عامله
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
پرهام مرادی دولت آبادی (1391) معرفی مسابقات رباتیک دانشگاه کردستان - هفته پژوهش
2
پرهام مرادی دولت آبادی (1391) معرفی مسابقات رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج - دومین دوره مساب
3
پرهام مرادی دولت آبادی (1391) آینده پژوهی در حوزه هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج
4
پرهام مرادی دولت آبادی (1390) سیستم ترجمه اتوماتیک ماشینی کردی به فارسی دانشگاه کردستان - هفته پژوهش
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر آموزشهای مجازی و آزاد دانشگاه کردستان (1395 - 1397)
 • مدیر گروه کامپیوتر (1390 - 1392)
بیشتر