1403/01/31
پرهام مرادی دولت آبادی

پرهام مرادی دولت آبادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 654
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان رساله: استخراج خودکار مهارت در یادگیری تقویتی با استفاده از عاملهای خودمختار
 • کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان رساله: دسته بندی صفحات وب با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1376 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی و تولید نرم افزار نامه الکترونیکی محرمانه
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Performance improvement of the linear muskingum flood routing model using optimization algorithms and data assimilation approaches ARYAN SALVATI, Alireza Moghaddam Nia, Ali Salajegheh, Parham Moradi, Yazdan Batmani, John J. Clague, Junichi Ueno, Akbar Sheikh‑Akbari, Himan Shahabi, Ataollah Shirzadi, Shahabeddin Najafi (2023)
Constraint-Based, Score-Based and Hybrid Algorithms to Construct Bayesian Gene Networks in the Bovine Transcriptome Amin Mortazavi, Amir Rashidi, Mostafa Ghaderi-Zefrehei, Parham Moradi, Mohammad Razmkabir, Jacqueline Smith, Sunday Peters, Ikhide Imumorin (2022)
Automatic Artificial Pancreas Systems Using an Intelligent Multiple-Model PID Strategy Yazdan Batmani, Shadi Khodakaramzadeh, Parham Moradi (2022)
PODCD: Probabilistic overlapping dynamic community detection Sandos Bahadori, Hadi Zare, Parham Moradi (2021)
Density peaks clustering based on density backbone and fuzzy neighborhood Abdulrahman Lotfi, Parham Moradi, Hamid Beigy (2020)
یک راهکار انتخاب ویژگی چندهدفه بر اساس اطلاعات متقابل شرطی و نظریه مجموعه پارتو مریم رحمانی نیا، پرهام مرادی دولت آبادی، مهدی جلیلی (1399)
ترکیب تجزیه نامنفی ماتریسی با روابط اعتماد برای توصیه در شبکه های اجتماعی هاشم پروین، پرهام مرادی دولت آبادی، شاهرخ اسمعیلی (1399)
A Text Classification Method Based on Combination of Information Gain and Graph Clustering Alireza Abdollahpouri, Shadi Rahimi, Fatemeh Zamani, Parham Moradi (2019)
An ideal point based many-objective optimization for community detection of complex networks Sahar Tahmasbi, Parham Moradi, Seyed Siamak Ghodsi, Alireza Abdollahpouri (2019)
استخراج رابطه علّی- معلولی ترانسکریپتومی در بافت غدد پستانی گاو شیری با استفاده از شبکه بیزی امین مرتضوی، امیر رشیدی، مصطفی قادری زفره ای، پرهام مرادی دولت آبادی، محمد رزم کبیر (1398)
A Global Optimization Approach Based on Opinion Formation in Complex Networks Homayoun Hamedmoghadam, Mahdi Jalili, Parham Moradi, Xinghuo Yu (2019)
SCE: Subspace-based core expansion method for community detection in complex networks Mehrnoush Mohammadi, Parham Moradi, Mahdi Jalili (2019)
Enhanced recommender system using predictive network approach Hadi Zare, Mina Abd Nikooie Pour, Parham Moradi (2019)
TCFACO: Trust-aware collaborative filtering method based on ant colony optimization Hashem Parvin, Parham Moradi, Shahrokh Esmaeili (2019)
A scalable and robust trust-based nonnegative matrix factorization recommender using the alternating direction method Hashem Parvin, Parham Moradi, Shahrokh Esmaeili, Nooruldeen Nasih Qader (2019)
Dynamic graph-based label propagation for density peaks clustering Seyed Amjad Seyedi, Abdulrahman Lotfi, Parham Moradi, Nooruldeen Nasih Qader (2019)
Evaluating Collaborative Filtering Recommender Algorithms: A Survey Mahdi Jalili, Sajad Ahmadian, Maliheh Izadi, Parham Moradi, Mostafa Salehi (2018)
Improving exploration property of velocity-based artificial bee colony algorithm using chaotic systems Parham Moradi, Nafiseh Imanian, Nooruldeen Nasih Qader, Mahdi Jalili (2018)
مدل سازی شبکۀ ژنی و کاوشگری در برخی از بافت های گونۀ گاو با استفاده از داده های ریزآرایۀ DNA امین مرتضوی، امیر رشیدی، مصطفی قادری زفره ای، پرهام مرادی دولت آبادی، محمد رزم کبیر (1397)
On the synthetic dataset generation for IPTV services based on user behavior Alireza Abdollahpouri, Rehyaneh Ghavami, Parham Moradi (2018)
A novel multivariate filter method for feature selection in text classification problems Mahdieh Labani, Parham Moradi, Fardin Ahmadizar, Mahdi Jalili (2018)
TCARS: Time- and Community-Aware Recommendation System Fatemeh Rezaeimehr, Parham Moradi, Sajad Ahmadian, Nooruldeen Nasih Qader, Mahdi Jalili (2018)
A trust-aware recommendation method based on Pareto dominance and confidence concepts Mohammad Mehdi Azadjalal, Parham Moradi, Alireza Abdollahpouri, Mahdi Jalili (2017)
Gene selection for microarray data classification using a novel ant colony optimization Sina Tabakhi, Ali Najafi, Reza Ranjbar, Parham Moradi (2015)
Popularity Prediction of Videos in IPTV Systems Rehyaneh Ghavami, Alireza Abdollahpouri, Zhila Bahrami, Parham Moradi (2015)
An effective trust-based recommendation method using a novel graph clustering algorithm Parham Moradi, Sajad Ahmadian, Fardin Akhlaghian Tab (2015)
A New Robust Digital Image Watermarking Algorithm Based on LWT-SVD and Fractal Images Kayvan Ghaderi, Fardin Akhlaghian Tab, Parham Moradi (2015)
An Unsupervised Feature Selection Algorithm Based on Ant Colony Optimization Sina Tabakhi, Parham Moradi, Fardin Akhlaghian Tab (2014)
Predict Student Scores Using Bayesian Networks Rafea Torabi, Parham Moradi, Alireza Khanteimoori (2012)
Automatic skill acquisition in reinforcement learning using graph centrality measures Parham Moradi, Mohammad Ebrahim Shiri, Ali Ajdarirad, Alireza Khadivi, Martin Hasler (2011)
A Novel and Robust Approach for Iris Segmentation Mohammad Hossein Dashtban, Parham Moradi (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
دسته بندی دانشجویان ممتاز و ضعیف مبتنی بر سری زمانی حدیث عزیزی، صادق سلیمانی، پرهام مرادی دولت آبادی (1401)
بهبود کیفیت تبدیل سری زمانی به گراف پدیداری نفوذپذیر محدود، با ایجاد نسخه وزندار و پیشبینی پیوند الهام امیری، صادق سلیمانی، پرهام مرادی دولت آبادی، آسو مفاخری (1401)
مروری بر روش های تبدیل سری زمانی به گراف پدیداری و کاربردهای آن الهام امیری، صادق سلیمانی، پرهام مرادی دولت آبادی (1400)
A Graph-based Density Peaks Method by Employing Shortest Path for Data Clustering Pooya Mehrmohammadi, Mohammad Hatami, Parham Moradi (2021)
A Graph-based Multi-Label Feature Selection using ant Colony Optimization Mohammad Hatami, Sabah Robitan Mahmood, Parham Moradi (2020)
A Density Peaks Clustering Method Based on Mutual kNN Graph and Shortest Path Pooya Mehrmohammadi, Mohammad Hatami, Parham Moradi (2020)
A Multi-Label Feature Selection Based on Mutual Information and Ant Colony Optimization Mohammad Hatami, Pooya Mehrmohammadi, Parham Moradi (2020)
Feature selection based on hybridization of Information gain and graph clustering for text classification Shadi Rahimi, Alireza Abdollahpouri, Fatemeh Zamani, Parham Moradi (2019)
مدلسازی بهینه ی حفاظتی در مسأله ی هماهنگی رله های جریان زیاد سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم های هوشمند سمیرا صادقی، نوید رضایی، علی حسامی نقشبندی، پرهام مرادی دولت آبادی (1398)
Self-Paced Multi-Label Learning with Diversity Seyed Siamak Ghodsi, Seyed Amjad Seyedi, Fardin Akhlaghian Tab, Mahdi Jalili, Parham Moradi (2019)
استخراج شبکه ژنی در داده های ریزآرایه DNAبافت رحمی با استفاده از شش الگوریتم متفاوت شبکه بیزی امین مرتضوی، امیر رشیدی، مصطفی قادری زفره ای، پرهام مرادی دولت آبادی، محمد رزم کبیر (1397)
استنباط روابط علی بین ژنهای هاب ترانسکریپتومی و بافت پستانی گاوهای شیری با مدل سازی معادلات ساختاری امین مرتضوی، امیر رشیدی، مصطفی قادری زفره ای، پرهام مرادی دولت آبادی، محمد رزم کبیر (1397)
An NMF- based community detection method regularized with local and global information Mehrnoush Mohammadi, Parham Moradi, Mahdi Jalili (2018)
A collaborative filtering method based on genetic algorithm and trust statements Hashem Parvin, Parham Moradi, Shahrokh Esmaeili (2018)
A weakly-supervised factorization method with dynamic graph embedding Seyed Amjad Seyedi, Parham Moradi, Fardin Akhlaghian Tab (2017)
An Evolutionary Based Multi-Objective Filter Approach for Feature Selection Mahdieh Labani, Parham Moradi, Mahdi Jalili, Xinghuo Yu (2017)
An improved density peaks method for data clustering Abdulrahman Lotfi, Seyed Amjad Seyedi, Parham Moradi (2016)
On the Modularity Improvement for Community Detection in Overlapping Social Networks Samaneh Ghaderi, Alireza Abdollahpouri, Parham Moradi (2016)
A Feature Weighting Based Artificial Bee Colony Algorithm for Data Clustering Manijeh Rahimi, Parham Moradi, Alireza Abdollahpouri (2016)
A Multi-objective Genetic Algorithm for Community Detection in Weighted Networks Zahra Ghaffaripour, Alireza Abdollahpouri, Parham Moradi (2016)
A Trust-aware Recommender Algorithm based on Users Overlapping Community Structure Parham Moradi, Fatemeh Rezaeimehr, Sajad Ahmadian, Mahdi Jalili (2016)
Integrating ABC with genetic grouping for university course timetabling problem Elham Ghasemi, Parham Moradi, Mohammad Fathi (2015)
ارائه یک الگوریتم فاکتورسازی پیش تخمین برای بهبود دقت سیستمهای پالایش گروهی منیژه رنجبر، پرهام مرادی دولت آبادی، مصطفی اعظمی (1394)
Popularity Prediction of Videos in IPTV Systems Rehyaneh Ghavami, Alireza Abdollahpouri, Parham Moradi, Zhila Bahrami (2015)
Diversity and Separable Metrics in Over-Sampling Technique for Imbalanced Data Classification Shadi Mahmoudi, Parham Moradi, Fardin Akhlaghian Tab, Rizan Moradi (2014)
Application of game theory techniques for improving trust based recommender systems in social networks Mohammad Mahdi Azadjalal, Parham Moradi, Alireza Abdollahpouri (2014)
A Clustering Based Genetic Algorithm for Feature Selection Mehrdad Rostami, Parham Moradi (2014)
An improved model of trust-aware recommender systems using reliability measurements Sajad Ahmadian, Parham Moradi, Fardin Akhlaghian Tab (2014)
Improve performance of collaborative filtering systems using backward feature selection Mohsen Ramezani, Parham Moradi, Fardin Akhlaghian Tab (2013)
Evolutionary based matrix factorization method for collaborative filtering systems Darioush Zandi, Parham Moradi, Fardin Akhlaghian Tab (2013)
کسب خودکار مهارت در یادگیری تقویتی با استفاده از معیار مرکزیت درجه مسیر محبوبه احمدعلی نژاد، پرهام مرادی دولت آبادی، محمد ابراهیم شیری (1391)
ارائه یک را هکار جدید برای افزایش کارایی سیستم های توصیه گر با استفاده از الگوریتم ژنتیک داریوش زندی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391)
A New Approach in Digital Image Watermarking Based on DWT-SVD Using CPPN-NEAT Kayvan Ghaderi, Fardin Akhlaghian Tab, Parham Moradi (2012)
روش جدید خوشه بندی با الگوریتم فازی زنبورعسل مصطفی اعظمی، منیژه رنجبر، پرهام مرادی دولت آبادی (1391)
مطالعه عوامل موثر بر استقرار بانکداری الکترونیک در مناطق روستایی ایران پرهام مرادی دولت آبادی، عباس سنتی، پریسا سنتی (1391)
مشاوره دانشجویی با استفاده از شبکه های بیزین رافع ترابی، پرهام مرادی دولت آبادی (1390)
انتخاب ویژگی در متن با استفاده از معیار آنتروپی فازی و الگوریتم ژنتیک فردین احمدی زر، مجید همتی، پرهام مرادی دولت آبادی (1390)
A Local Graph Clustering Algorithm for Discovering Subgoals in Reinforcement Learning Negin Entezari, Mohammad Ebrahim Shiri, Parham Moradi (2010)
A Personalized Search Engine Using Ontology-based Fuzzy Concept Networks Fardin Akhlaghian Tab, Batool Arzanian, Parham Moradi (2010)
Predict Student Scores Using Bayesian Networks Rafea Torabi, Parham Moradi, Alireza Khanteimoori (2010)
شخصی سازی موتورهای جستجو با استفاده از شبکه های مفهومی فازی و ابزارهای داده کاوی بتول ارزانیان، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1388)
سخنرانی
معرفی مسابقات رباتیک پرهام مرادی دولت آبادی (1391)
معرفی مسابقات رباتیک پرهام مرادی دولت آبادی (1391)
آینده پژوهی در حوزه هوش مصنوعی پرهام مرادی دولت آبادی (1391)
سیستم ترجمه اتوماتیک ماشینی کردی به فارسی پرهام مرادی دولت آبادی (1390)
کتاب
پایان نامه
بهبود یک سیستم توصیه گر چند ذینفع با استفاده از الگوریتم تکاملی چند هدفه مبتنی بر تجزیه سارا کرم ویسه، علیرضا عبداله پوری، پرهام مرادی دولت آبادی (1402)
Improving Community Detection Using Mixed Link Prediction Dastan Omar Mahmood, Parham Moradi, Sadegh Sulaimany (2023)
تحلیل گراف پدیداری داده‌های آموزشی حدیث عزیزی، صادق سلیمانی، پرهام مرادی دولت آبادی (1401)
بهینه سازی رژیم های درمانی تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان پوست وریا گویلی کیلانه، یزدان باتمانی، پرهام مرادی دولت آبادی (1401)
پیشگویی پیوند ترکیبی وزن دار و کاربردهای آن آکام زندی، صادق سلیمانی، پرهام مرادی دولت آبادی (1400)
بهبود انتخاب ویژگی بر پایه گراف با استفاده از پیش گویی پیوند و روش حفره های ساختاری امیر صحتی موفق، صادق سلیمانی، پرهام مرادی دولت آبادی (1399)
یک مدل استخراج ویژگی جدید برای تشخیص نفوذ Defacement وب محمد ساروقی، محمد فتحی، پرهام مرادی دولت آبادی (1399)
ارائه یک راهکار بسیارهدفه مبتنی بر الگوریتمهای تکاملی برای تشخیص جوامع سحر طهماسبی، پرهام مرادی دولت آبادی، علیرضا عبداله پوری (1397)
مدل سازی شبکه های تنظیمی بیان ژن در برخی از بافت های گاو امین مرتضوی، امیر رشیدی، محمد رزم کبیر، پرهام مرادی دولت آبادی، مصطفی قادری زفره ای (1397)
یک راهکار خوشه بندی مبتنی بر چگالی با استفاده از انتشار برچسب پویا عبدالرحمن لطفی، پرهام مرادی دولت آبادی (1396)
یک راهکار در سیستم های توصیه گر مبتنی بر تجزیه ماتریس واعتماد زهرا شجریان، پرهام مرادی دولت آبادی، علیرضا عبداله پوری (1396)
یک راهکار یادگیری نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای طبقه بندی چندبرچسبه سید امجد سیدی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1396)
یک راهکار برای تشخیص جامعه در شبکه های پیچیده بر اساس روش های چند هدفه مبتنی بر جمعیت شادی رحیمی، علیرضا عبداله پوری، پرهام مرادی دولت آبادی (1395)
یک راهکار ترکیبی برای خوشه بندی مستندات متنی با استفاده از الگوریتم های کاهش بعد منیژه رییسی، پرهام مرادی دولت آبادی، علیرضا عبداله پوری (1395)
ارائه ی یک روش توصیه گر برای سیستم های IPTV جهت بهبود کیفیت خدمات ریحانه قوامی، علیرضا عبداله پوری، پرهام مرادی دولت آبادی (1394)
نشانه گذاری بلاکی ویدیویی شفاف، مقاوم به نرخ تغییر قاب وحملات هندسی ژیلا بهرامی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1394)
سیستم شناسایی پلاک ماشین با استفاده از تصاویر دید گسترده پدرام خدارحمی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1394)
ارائه راهکارهای مبتنی بر خوشه بندی گراف برای انتخاب ویژگی مهرداد رستمی، پرهام مرادی دولت آبادی (1393)
ارائه سیستم های توصیه گر مبتنی بر مفاهیم تسلط پارتو و اعتماد در شبکه های اجتماعی محمدمهدی آزادجلال، پرهام مرادی دولت آبادی، علیرضا عبداله پوری (1393)
طبقه بندی داده های نامتعادل با استفاده از روش های نمونه برداری و یادگیری حساس به هزینه شادی محمودی، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1393)
ارائه یک راهکار مبتنی بر روابط اعتماد به منظور افزایش کارایی سیستم های توصیه گر سجاد احمدیان، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1393)
یک روش ترکیبی مبتنی بر بهینه سازی کلونی مورچگان برای انتخاب ویژگی در متن رحیم شیخی، فردین احمدی زر، پرهام مرادی دولت آبادی (1392)
بهبود کارایی سیستم های پالایش گروهی با استفاده از تکنیک های خوشه بندی محسن رمضانی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1392)
راهکارترکیبی برای انتخاب ویژگی در داده های ابعاد بالا محمد حسین دشتبان، پرهام مرادی دولت آبادی، هادی زارع (1391)
راهکار جدید برای افزایش کارایی در سیستم های پالایش گروهی با استفاده از فاکتورسازی ماتریس داریوش زندی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391)
نشانه گذاری کارای تصاویر دیجیتال بر مبنای روش های تکراریِ فشرده سازی نشانه کیوان قادری، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1391)
اکتساب افزایشی مهارت در یادگیری تقویتی با استفاده از معیارهای مرکزیت گراف محبوبه احمدعلی نژاد، مجتبی مظفری، محمد ابراهیم شیری، پرهام مرادی دولت آبادی (1391)
اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی با استفاده از مدل های آماری خوشه بندی گراف ابراهیم حبیبی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391)
خوشه بندی گراف با استفاده از مدل های آماری قاسم الیاسی، پرهام مرادی دولت آبادی، فردین اخلاقیان طاب (1391)
انتخاب ویژگی در متن با استفاده از یک روش بهینه سازی ترکیبی مجید همتی، فردین احمدی زر، پرهام مرادی دولت آبادی (1390)
شخصی سازی موتورهای جستجو با استفاده از روشهای هوشمند بتول ارزانیان، فردین اخلاقیان طاب، پرهام مرادی دولت آبادی (1388)
کنترل اتوماتیک تولید با استفاده از سیستمهای چند عامله فاطمه دانشفر، حسن بیورانی، پرهام مرادی دولت آبادی (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سیستم ترجمه ماشینی کردی به فارسی تحت وب پرهام مرادی دولت آبادی، سیدآرمین سجادی، سید بهرام ظهیر اعظمی (1390)

علایق پژوهشی

 • یادگیری عمیق
 • تحلیل کلان داده
 • تحلیل شبکه های اجتماعی
 • یادگیری تقویتی
 • سیستم های توصیه گر
 • یادگیری ماشین
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده مهندسی (1399 - ادامه دارد)
 • مدیر آموزشهای آزاد و مجازی (1395 - 1398)
 • مدیر گروه کامپیوتر (1390 - 1392)
بیشتر