31 خرداد 1397
مهتاب پيرباوقار

مهتاب پیرباوقار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه جنگلداری، ص. پ. 416، کدپستی: 6617715175
تحصیلات: دکترای تخصصی / جنگلداری
تلفن: 087-33627724- 3299 داخلی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جنگلداری (1383 - 1387)
  عنوان رساله: طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری بهره برداری مکانیزه از جنگل (سیستم چوبکشی زمینی)
 • کارشناسی ارشد جنگلداری (1380 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی تغییرات گستره جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافی و مناطق انسان ساخت (مطالعه موردی: جنگل‏‎‎‏های شرق استان گیلان)
 • کارشناسی جنگلداری (1376 - 1380)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مهندسی جنگل
 • سنجش از دور
 • سیستم های مکانی پشتیبان تصمیم گیری
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Parviz Fatehi, Alexander Damm, Reik Leiterer, Mahtab Pir Bavaghar, Michael E. Schaepman, Mathias Kneubühler (2017) Tree Density and Forest Productivity in a Heterogeneous Alpine Environment: Insights from Airborne Laser Scanning and Imaging Spectroscopy FORESTS: 8; 1-21
2
Leila Gooshbor, Mahtab Pir Bavaghar, Jamil Amanollahi, Hamed Ghobari (2016) Monitoring Infestations of Oak Forests by Tortrix viridana (Lepidoptera: Tortricidae) using Remote Sensing PLANT PROTECTION SCIENCE: 2; 270-276
3
ساسان وفایی، مهدی پورهاشمی، مهتاب پیرباوقار، اقبال جعفری (1394) کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه در برآورد تراکم جنگل در جنگل های باغان مریوان جنگل ایران-انجمن جنگلبانی ایران: 7 (4); 539-555
4
هوار مدرس گرجی، مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی (1394) مقایسه روش رگرسیون لجستیک با تحلیل تابع تشخیص در شناسایی عوامل موثر در پراکنش تیپ ویول خالص در جنگلهای آرمرده بانه بوم شناسی کاربردی (علوم و فنون کشاورزی ایران سابق) دانشگاه صنعتی اصفهان: 4(13); 79-87
5
Mahtab Pir Bavaghar (2015) Deforestation modelling using logistic regression and GIS Journal of Forest Science: 5; 193-199
6
الهام جافریان، مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی (1394) تعیین مهم ترین عوامل فیزیوگرافی تأثیرگذار بر پراکنش گونۀ ارغوان افغانی (Cercis Griffithii) به منظور معرفی مدل پراکنش مکانی جنگل ایران-انجمن جنگلبانی ایران: سال هفتم، شماره 1; 44-33
7
عبدالرسول بزرافکن، مهتاب پیرباوقار، پرویز فتحی (1393) بررسی قابلیت داده های سنجنده Liss III به منظور تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: بخشی از جنگل های مریوان) جنگل ایران-انجمن جنگلبانی ایران: 6 (4); 387-401
8
9
سپیده اکبر فاضلی، کیومرث محمدی سمانی، مهتاب پیرباوقار (1393) پهنه بندی مناطق جهت توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی: جنگل های اطراف سد گاران ـ مریوان) توسعه پایدار جنگل: 4; 365-381
10
حبیب الله رحیمی، مهتاب پیرباوقار، محمد احمدی، محمدرشید امینی (1393) قابلیت تصاویر TM در تشخیص جنگلهای سوخته (مطالعه موردی: منطقه قوری قلعه در استان کرمانشاه) تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 22 (3); 495-485
11
فروزان محمدی، مهتاب پیرباوقار، نقی شعبانیان (1393) بررسی ارتباط عوامل فیزیوگرافی، انسانی و اقلیمی با پراکنش مکانی تیپ برودار بنه در منطقه سروآباد استان کردستان پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان: 21; 85-102
12
صبا زمانی، مهتاب پیرباوقار، نقی شعبانیان، هدایت اله غضنفری (1393) ارزیابی قابلیت اراضی برای توسعه جنگلکاری (مطالعه موردی: شهر سنندج) تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 22; 1-14
13
الهام جافریان، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار (1393) پراکنش مکانی توده های ارغوان تحت تاثیر عوامل فیزیوگرافی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: جنگل های ارغوان منطقه ملاوی لرستان) تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده: 1; 53-66
14
فضل الله احمدی میرقائد، بابک سوری، مهتاب پیرباوقار (1393) تصمیم گیری بر اساس روشهای تحلیل سلسله مراتبی و فازی در ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین برای توسعه کاربری مرتعداری فضای جغرافیایی: 14(45); 81-94
15
فضل الله احمدی میرقائد، بابک سوری، مهتاب پیرباوقار (1392) کاربرد روش های مبتنی بر ارزیابی چند معیاره فازی (Fuzzy MCE) جهت توسعه کاربریهای کشاورزی و مرتعداری درحوزه آبخیز سد قشلاق اکوبیولوژی تالاب: 4 (4); 60-80
16
هوار مدرس گرجی، مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی (1392) مدلسازی پراکنش تیپ های جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک در جنگل های آرمرده بانه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 21; 629-642
17
فروزان محمدی، مهتاب پیرباوقار، نقی شعبانیان (1392) تهیه ی نقشه ی خطر آتش سوزی جنگل براساس عوامل فیزیوگرافی، انسانی و اقلیمی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی در سروآباد استان کردستان تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران: 11; 97-107
18
هوار مدرس گرجی، مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی (1392) بررسی امکان طبقهبندی تیپهای جنگلی زاگرس با استفاده از تصاویر ماهواره ی (SPOT5)(مطالعه موردی: جنگلهای آرمرده بانه) علوم و فنون منابع طبیعی: سال هشتم شماره سوم; 31-44
19
ساسان وفایی، علی اصغر درویش صفت، مهتاب پیرباوقار (1392) پایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM جنگل ایران-انجمن جنگلبانی ایران: 5 (3); 232-336
20
فضل الله احمدی میرقائد، بابک سوری، مهتاب پیرباوقار (1392) ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین برای توسعه کاربری مرتعداری (مطالعه موردی: پارسل A حوزه آبخیز سد قشلاق) مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)-دانشگاه تهران: (3) 66; 321-334
21
Soran Amini Baneh, asghar Falah, Siavash Kalbi, Mahtab Pir Bavaghar (2013) Estimation above ground biomass by using a diameter and density parameters (case study: district one of Darabkola forest) International Journal of Biosciences: 3(10); 262-266
22
Forouzan Mohammadi, Mahtab Pir Bavaghar, Naghi Shabanian (2013) Forest Fire Risk Zone Modeling using Logistic Regression and GIS: An Iranian Case Study Small-scale Forestry: -; -
23
فضل الله احمدی میرقائد، بابک سوری، مهتاب پیرباوقار (1391) توسعۀ کاربری کشاورزی فاریاب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعۀ موردی:حوزه آبخیز سد قشلاق، غرب ایران) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی: 3; 29-41
24
ابوطالب شاهولی کوه ش، مهتاب پیرباوقار، پرویز فاتحی (1391) تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل در جنگل های نیمه انبوه تا تنک با استفاده از مدل FCD (مطالعه موردی: جنگل های مریوان) فصلنامه کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی: 3; 73-83
25
26
مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی، پرویز فاتحی (1390) ارزیابی قابلیت داده های SPOT5 جهت برآورد تراکم درخت درجنگل های زاگرس شمالی(مطالعه موردی: جنگل های شهرستان بانه) تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 19; 28-39
27
نیره شاهسوندبغدادی، مهتاب پیرباوقار، هوشنگ سبحانی (1390) طراحی شبکه جاده جنگلی با رعایت مسائل زیست محیطی، فنی و اقتصادی با استفاده از GIS و AHP تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 19; 379-394
28
زهرا عزیزی، اکبر نجفی، پرویز فاتحی، مهتاب پیرباوقار (1389) بررسی امکان برآورد حجم سر پای جنگل با استفاده از داده های سنجیده liss-iv ماهواره irs-p6 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 18; 144-152
29
زهرا عزیزی، اکبر نجفی، پرویز فاتحی، مهتاب پیرباوقار (1388) استخراج نقشه شبکه جاده های جنگلی با بهره گیری از منطق فازی و مورفولوژی ریاضی نشریه جنگل و فراورده­های چوب (منابع طبیعی سابق)-دانشگاه تهران: 62; 371-379
30
Mahtab Pir Bavaghar, Hooshang Sobhani, Jahangir feghhi, aliazghar darvish sefat, Mohamad Reza morovi mohager (2010) Comprehensive Productivity Models for Tracked and Wheeled Skidders in the Hyrcanian Forests of Iran RESEARCH JOURNAL OF FORESTRY: 2; 65-71
31
مهتاب پیرباوقار، هوشنگ سبحانی، جهانگیر فقهی، علی اصغر درویش صفت، محمد رضا مروی مهاجر (1386) بررسی تولید و هزینه تیمبر جک 450C در دو جهت چوبکشی مخالف در سیستم بهره برداری ترکیبی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 15; 374-385
مقاله ارائه‌شده
1
مولود میرزایی، محمدعلی محمودی، مهتاب پیرباوقار (1394) تغییرات مکانی کربن آلی خاک در اراضی دشت قروه، استان کردستان هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
2
لیلا گوشبر، مهتاب پیرباوقار، جمیل امان اللهی، حامد غباری (1393) هماهنگ سازی شاخص NDVI حاصل ازتصاویر لندست 8 با لندست های نسل قبل هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، ایران، تهران
3
رحمت نامداری، هدایت اله غضنفری، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار (1393) ارزیابی فرآیند تولید زغال در جنگل های گمارلنگ، زاگرس شمالی اولین همایش ملی جنگلهای بلوط، ایران، یاسوج
4
سحر کریمی، کیومرث محمدی سمانی، هدایت اله غضنفری، مهتاب پیرباوقار (1393) بررسی قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای پارک جنگلی توس نوذر در سنندج دومین همایش ملی- دانشجویی علوم جنگل، ایران، تهران
5
ساسان وفایی، مهتاب پیرباوقار (1393) تحلیلی بر مدلهای پایش و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی دومین همایش ملی- دانشجویی علوم جنگل، ایران، تهران
6
ساسان وفایی، مهتاب پیرباوقار، علی اصغر درویش صفت (1393) بررسی قابلیت مدل CA-Markov در شبیه سازی تغییرات اراضی جنگلی دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل، ایران، سنندج
7
سحر کریمی، کیومرث محمدی سمانی، مهتاب پیرباوقار، هدایت اله غضنفری (1392) تعیین جایگاه راهبردی پارک جنگلی توس نوذر با استفاده از مدل SWOT و ماتریس SPACE اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری، ایران، سنندج
8
فروزان محمدی، مهتاب پیرباوقار، نقی شعبانیان (1392) شناسایی مناطق حساس به آتش سوزی تحت تاثیر فعالیتهای انسانی اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
9
فروزان محمدی، مهتاب پیرباوقار، نقی شعبانیان (1392) تاثیر نوع و تراکم پوشش گیاهی در ایجاد و گسترش آتش سوزی در جنگلهای شهرستان سروآباد اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
10
فروزان محمدی، مهتاب پیرباوقار، نقی شعبانیان (1392) رخداد آتش سوزی در ارتباط با عوامل اقلیمی اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
11
ساسان وفایی، مهتاب پیرباوقار (1392) شبیه سازی گسترش مناطق مسکونی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: شهر مریوان) Simulation of Urban Growth using logistic regression سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، ایران، تهران
12
هوار مدرس گرجی، مهتاب پیرباوقار (1392) مقایسه طبقه بندی به روش شبکه عصبی مصنوعی و فازی در تفکیک کلاسه جنگل از غیر جنگل بیستمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک 92، ایران، تهران
13
هوار مدرس گرجی، مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی (1391) پراکنش مکانی تیپ های مختلف در ارتباط با فاصله از مناطق مسکونی اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، ایران، همدان
14
هوار مدرس گرجی، مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی (1391) بررسی تاثیر جهت های جغرافیایی بر پراکنش تیپ های مختلف با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، ایران، همدان
15
هوار مدرس گرجی، مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی (1391) مدلسازی پراکنش بالقوه تیپ برودار - سایر گونه ها با استفاده از فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی، ساری، ایران
16
Sabrieh Rasouli, Amireslam Bonyad, Mahtab Pir Bavaghar (2012) Inventory and Mapping of Forest fire risk zones using GIS techniques (Case study: Marivan Forest Area) The 1st Scientific Agricultural Conference
17
صبریه رسولی، امیراسلام بنیاد، مهتاب پیرباوقار (1390) بررسی مناطق حساس به آتش سوزی در جنگل های اطراف مریوان نهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی، تهران، ایران
18
مهتاب پیرباوقار (1389) ارزیابی امکان برآورد مشخصه های کمی جنگل های زاگرس با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS-P6 اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
19
ابوطالب شاهولی کوه ش، مهتاب پیرباوقار، پرویز فاتحی (1389) تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدل FCD اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
20
فضل الله احمدی میرقائد، بابک سوری، مهتاب پیرباوقار (1389) پهنه بندی میزان آسیب پذیری اکولوژیکی اکوسیستم های پارسل A حوزه آبخیز سد قشلاق اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
21
فضل الله احمدی میرقائد، بابک سوری، مهتاب پیرباوقار (1389) کاربرد روش TOPSIS در محیط GIS برای ارزیابی توان اکولوژیک کاربری مرتعداری (مطالعه موردی: پارسل A حوزه آبخیز سد قشلاق) اولین همایش ژئوماتیک در منابع طبیعی و محیط زیست 89، ایران، کرج
22
نیره شاهسوندبغدادی، هوشنگ سبحانی، مهتاب پیرباوقار (1389) طراحی شبکه جاده جنگلی و ارزیابی فنی آن به دو روش بکموند و زگیبادن با استفاده ازGIS اولین همایش ژئوماتیک در منابع طبیعی و محیط زیست 89، ایران، کرج
23
فضل الله احمدی میرقائد، بابک سوری، مهتاب پیرباوقار (1389) کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاری مکانی در ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین برای کاربری کشاورزی فاریاب همایش ژئوماتیک 89، ایران، تهران
24
رستگار مرادی، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار، پرویز فاتحی (1387) بررسی قابلیت تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه جنگل در زاگرس شمالی (مطالعه موردی : جنگل های بانه) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
25
Mahtab Pir Bavaghar, Hooshang Sobhani, Jahangir feghhi, aliazghar darvish sefat, Mohamad Reza morovi mohager (2008) Estimating Harvesting Machine Productivity (Timberjack 450C) in Two Skidding Directions The first european Conference of Iranian Scientists in Agricalture and Natural Resources
26
Parviz Fatehi, Mahtab Pir Bavaghar (2008) Evaluution of aster imagery to estimation of canopy density in northern zagros forests The first european Conference of Iranian Scientists in Agricalture and Natural Resources
27
Mahtab Pir Bavaghar, aliazghar darvish sefat, Omid rafieean (2005) Evaluation of potential of SPOT5-HRG for forest density mapping in the north of Iran GIS application in rural development 2005
28
مهتاب پیرباوقار، علی اصغر درویش صفت (1383) بررسی تغیرات گستره جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافی ژئوماتیک 83، ایران، تهران
29
مهتاب پیرباوقار، علی اصغر درویش صفت (1383) نقش جاده ها و مناطق مسکونی در کاهش سطح جنگل حفاظت از جنگل ها در مدیریت پایدار، ایران، تهران
30
Mahtab Pir Bavaghar, aliazghar darvish sefat, Manouchehr Namiranian (2003) The study of spatial distribution of forest changes in the northern forests of iran map asia conference, Iran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احمد ولی پور، مهتاب پیرباوقار، عبدالله نادری (1396) مدلسازی خطر پراکنش پروانه جوانه خوار بلوط در جنگلهای استان کردستان اداره کل منابع طبیعی استان کردستان
2
پایان‌نامه
1
2
حسنا کرمی چمه، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار (1396) پایش تغییرات نمایه های زیست سنجی درختان بلوط
3
سامان لطفی، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار، هدایت اله غضنفری (1395) ارزیابی روش های نمونه برداری در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های آرمرده بانه)
4
5
6
7
مولود میرزایی، محمدعلی محمودی، مهتاب پیرباوقار، سید محمدطاهر حسینی (1394) پیش بینی مادۀ آلی خاک بر اساس شاخص های خاک، توپوگرافی و دادههای سنجش از دور با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
8
لیلا گوشبر، مهتاب پیرباوقار، جمیل امان اللهی، حامد غباری (1393) شناسایی جنگل های آلوده به پروانه جوانه خوار بلوط با استفاده از سنجش از دور
9
10
سحر کریمی، هدایت اله غضنفری، کیومرث محمدی سمانی، مهتاب پیرباوقار (1393) ارزیابی پارک جنگلی توس نوذر با رویکرد جنگلداری شهری
11
مریم آزادبخت، هدایت اله غضنفری، فرشاد یزدیان، مهتاب پیرباوقار، سید محمدطاهر حسینی (1392) ارزیابی پیامدهای کارکرد جنگل چرایی (مطالعه موردی هواره خول)
12
شیدا رحیمی، مهتاب پیرباوقار، هدایت اله غضنفری (1392) پهنه بندی خطر کاهش گستره جنگل با استفاده از روش تحلیل ساسله مراتبی و فازی
13
هیرو صالحی، مهتاب پیرباوقار، کیومرث محمدی سمانی، هدایت اله غضنفری (1392) پهنه بندی مناطق جهت توسعه گردشگری جنگل در منطقه عباس آباد بانه
14
حبیب الله رحیمی، مهتاب پیرباوقار، محمد رشید امینی، محمد احمدی (1392) قابلیت تصاویر TM در تشخیص جنگل های سوخته (مطالعه موردی: منطقه قوری قلعه در استان کرمانشاه)
15
رحمت نامداری، هدایت اله غضنفری، لقمان قهرمانی، مهتاب پیرباوقار (1391) بررسی فرآیند زغال گیری و ارزیابی پیامدهای آن در جنگل ( مطالعه موردی: جنگل های گمارلنگ شهرستان مریوان)
16
الهام جافریان، مهتاب پیرباوقار، لقمان قهرمانی (1391) پراکنش مکانی گونه ارغوان تحت تاثیر عوامل فیزیوگرافی
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ابوطالب شاهولی کوه ش، مهتاب پیرباوقار، پرویز فاتحی (1389) تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل با استفاده از مدلFCD ، مطالعه موردی، جنگل های مریوان
26
27
نیره شاهسوندبغدادی، هوشنگ سبحانی، مهتاب پیرباوقار (1388) طراحی جاده های جنگلی با رعایت مسائل زیست محیطی با استفاده از gis
28
کتاب
1
علی اصغر درویش صفت، مهتاب پیرباوقار (1391) سامانه اطلاعات جغرافیایی کاربردی شابک:978-600-102-420-7
2
علی اصغر درویش صفت، مهتاب پیرباوقار، منیژه رجب پور رحمتی (1389) سنجش از دور برای مدیران GIS شابک:انتشارات دانشگاه تهران
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • افسانه محمدي
  نام و نام خانوادگی: افسانه محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • منيره حاتمي
  نام و نام خانوادگی: منیره حاتمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • قانع ابراهيمي
  نام و نام خانوادگی: قانع ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • عبدالرسول بزرافكن
  نام و نام خانوادگی: عبدالرسول بزرافکن
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • هوار مدرس گرجي
  نام و نام خانوادگی: هوار مدرس گرجی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • فروزان محمدي
  نام و نام خانوادگی: فروزان محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • اميد رشيدي تاژان
  نام و نام خانوادگی: امید رشیدی تاژان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: OMid
  پایان نامه:
 • آرمان ساعد موچشي
  نام و نام خانوادگی: آرمان ساعد موچشی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه جنگلداری (1390 - 1393)
بیشتر