29 خرداد 1397
هادي ثاني خاني

هادی ثانی خانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع آب
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Eisa Maroufpoor, Hadi Sanikhani, Samad Emamgholizadeh, Ozgur Kisi (2018) Estimation of Wind Drift and Evaporation Losses from Sprinkler Irrigation systemS by Different Data-Driven Methods IRRIGATION AND DRAINAGE: volume 67, issue 2; 222-232
2
سامان معروف پور، عیسی معروف پور، هادی ثانی خانی (1396) شبیه سازی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه بدون داده های اقلیمی با استفاده از محاسبات نرم در غرب و شمال غرب ایران مهندسی منابع آب: دوره 10، شماره 34، پاییز 1396; 37-50
3
Hadi Sanikhani, Ozgur Kisi, Babak Amirataee (2017) Impact of climate change on runoff in Lake Urmia basin, Iran THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY: 131; 1-12
4
siyavash gavili, Hadi Sanikhani, Ozgur Kisi, Mohammad Hasan Mahmoudi (2017) Evaluation of several soft computing methods in monthly evapotranspiration modelling METEOROLOGICAL APPLICATIONS: 25; 1-11
5
سروین زمان زاد قویدل، مجید منتصری، هادی ثانی خانی (1396) مدلسازی جامدات محلول با استفاده از روش های هیبریدی محاسبات نرم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلوچای) اکوهیدرولوژی: دوره 4 شماره 4; 983-996
6
Azizollah Izadi, Hadi Sanikhani, Osman Abdalla, Mingjie Chen, Ozgur Kisi (2017) Impurity effect on clear water evaporation: toward modelling wastewater evaporation using ANN, ANFIS-SC and GEP techniques HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES: 62(11); 1856-1866
7
محمد رضا نیک پور، هادی ثانی خانی، سجاد محمودی بابلان، عارف محمدی (1396) کاربرد مدل‏ های LS-SVM، ANN، WNN و GEP در شبیه‏ سازی بارش ـ رواناب رودخانۀ خیاوچای اکوهیدرولوژی: 2; 627-639
8
نازنین شاه کرمی، هادی ثانی خانی، مجتبی مرادی (1394) پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد کمال صالح با استفاده از محاسبات نرم مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 22; 48-61
9
هادی ثانی خانی، یعقوب دین پژوه، محمد علی قربانی، مهدی ضرغامی (1394) پیش بینی جریان رودخانه با روش جمعی احتمالاتی نزدیکترین همسایگی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)-دانشگاه فردوسی مشهد: 29; 919-932
10
Ozgur Kisi, Hadi Sanikhani, Mohammad Zounemat-Kermani, Faegheh Niazy (2015) Long-term monthly evapotranspiration modeling by several data-driven methods without climatic data Computers and Electronics in Agriculture: 115; 66-77
11
هادی ثانی خانی، محمد رضا نیک پور، داود فرسادی زاده، محمد مهدی معیری (1394) پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از سامانه های هوشمند مجله پژوهش آب ایران: 9(2); 165-168
12
هادی ثانی خانی، یعقوب دین پژوه، محمد علی قربانی (1394) پیش بینی جریان رودخانه باراندوزچای با استفاده از روش نزدیکترین k- همسایه و مدل های هوشمند دانش آب و خاک (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز: 25(1); 219-233
13
Ozgur Kisi, Hadi Sanikhani (2015) Prediction of long‐term monthly precipitation using several soft computing methods without climatic data INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY: 35; 4139-4150
14
Ozgur Kisi, Hadi Sanikhani (2015) Modelling long-term monthly temperatures by several data-driven methods using geographical inputs INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY: 35; 3834–3846
15
Hadi Sanikhani, Ozgur Kisi, Hamed Kiafar, Sarvin Zaman Zad Ghavidel (2015) Comparison of Different Data-Driven Approaches for Modeling Lake Level Fluctuations: The Case of Manyas and Tuz Lakes (Turkey) WATER RESOURCES MANAGEMENT: 29; 1557–1574
16
هادی ثانی خانی، رسول میرعباسی نجف آبادی، یعقوب دین پژوه (1393) مدل سازی دما و بارش تبریز با بکارگیری توابع مفصل مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 17; 123-133
17
محمد رضا نیک پور، زینب سلمانی جلودار، علی حسین زاده دلیر، هادی ثانی خانی، فریناز شجاع (1393) کاربرد روش های المان محدود و حجم محدود در تحلیل جریان آب روی سرریز اوجی (مطالعه موردی: سد دامغان) مجله پژوهش آب ایران: 14; 55-63
18
فرزانه ابارشی، مهدی مفتاح هلقی، هادی ثانی خانی، امیر احمد دهقانی (1393) مقایسه عملکرد سه روش هوشمند به منظور پیش بینی نوسانات سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت زرین گل) پژوهش های حفاظت آب و خاک: 21; 163-180
19
هادی ثانی خانی، یعقوب دین پژوه، سعید پور یوسف، سروین زمان زاد قویدل، بهاره صولتی (1392) بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضههای آبریز (مطالعه موردی : حوضه آبریز آجی چای در استان آذربایجان شرقی) آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)-دانشگاه فردوسی مشهد: 27; 1225-1234
20
Hadi Sanikhani, Ozgur Kisi, Mohammad reza nikpour, Yaghub Dinpajuh (2012) Estimation of Daily Pan Evaporation Using Two Different Adaptive Neuro-Fuzzy Computing Techniques WATER RESOURCES MANAGEMENT: 26; 4347–4365
21
هادی ثانی خانی، علی خراسانی، یعقوب دین پژوه (1390) شبیه سازی رواناب و فرسایش خاک با استفاده از روش اتوماتای سلولی مجله پژوهش آب ایران: 11; 125-133
22
Hadi Sanikhani, Ozgur Kisi (2012) River Flow Estimation and Forecasting by Using Two Different Adaptive Neuro-Fuzzy Approaches WATER RESOURCES MANAGEMENT: 26; 1715-1729
23
زینب سلمانی جلودار، سید حسن گلمایی، علی رحمانی فیروزجایی، هادی ثانی خانی (1390) کاربرد روش اجساء محذود در تحلیل جریان آب از روی سرریسهای اوجی و بررسی میسان خطای سرعت مهندسی منابع آب: 10; 13-24
24
حامد کیافر، علی اشرف صدرالدینی، امیر حسین ناظمی، هادی ثانی خانی (1390) تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مهندسی آبیاری و آب ایران - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران: 5; 52-61
مقاله ارائه‌شده
1
نشاط جهان نمایی، پیام خسروی نیا، هادی ثانی خانی (1396) تحلیل دو متغیره بارش و دما در ایستگاه سینوپتیک سنندج اولین کنگره آب، خاک و علوم محیطی، ایران، تهران
2
سیاوش گویلی، سامان جوادی، محمد ابراهیم بنی حبیب، هادی ثانی خانی (1396) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، ایران، تهران
3
مهدیه دانش زاده، هادی ثانی خانی، حجت کرمی، سید فرهاد موسوی، سعید فرزین (1395) تحلیل شدت و مدت خشکسالی ایستگاه سینوپتیک شاهرود با استفاده از توابع چندمتغیره کوپلا ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
4
محمود احمدی، هادی ثانی خانی (1395) پیش بینی نوسانات سطح تراز آب دریاچه ی ارومیه با استفاده از مدل رگرسیون بردار پشتیبان ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
5
مازیار عثمانی، هادی ثانی خانی (1395) ارزیابی خشکسالی در استان کردستان با استفاده از نمایه های بارش استاندارد، دهک و بارش نرمال ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
6
سامان معروف پور، پروا محمدی، هادی ثانی خانی (1394) مدل سازی دمای ماهانه با استفاده از محاسبات نرم، مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تبریز
7
پیام خسروی نیا، محمد رضا نیک پور، هادی ثانی خانی (1394) تاثیر شیب جانبی کانال اصلی ذوزنقه ای بر مختصات نقطه حداکثر رسوبگذاری در تلاقی کانال های باز اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب، ایران، تهران
8
هادی ثانی خانی، محمد رضا نیک پور، یعقوب دین پژوه (1390) مقایسه عملکرد روش های افراز شبکه و دسته بندی تفریقی در تخمین میزان تبخیر از تشت اولین کنفرانس هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، ایران، تهران
9
هادی ثانی خانی، محمد مهدی معیری، محمد حسن فاضلی فرد (1390) بهینه سازی مدل ناش با استفاده از الگوریتم ژنتیک و گشتاورها جهت استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، ایران، تهران
10
هادی ثانی خانی، مرتضی صادقی، علی خراسانی، نجات پیرولی بیرانوند، میر احمد موسوی شلمانی (1389) کاربرد فناوری هسته ای در مدیریت منابع آب اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، ایران، ساری
11
مرتضی صادقی، بیژن قهرمان، عزیزاله ایزدی، هادی ثانی خانی، محمد رضا گوهردوست (1388) تعیین ضریب اعوجاج در مدل فرکتالی شپارد برای تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، ایران، کرمان
12
امیر حسین ناظمی، شقایق ملاحسینی، هادی ثانی خانی (1387) رفتار هیدرولیکی- مکانیکی- حرارتی محیط های متخلخل غیر اشباع هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ایران، تهران
13
هادی ثانی خانی، علی حسین زاده دلیر، داود فرسادی زاده (1387) عملکرد طوقهای مربعی شکل در کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پل چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، دانشگاه تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمد رضا نیک پور، هادی ثانی خانی (1396) مدلسازی رسوبات معلق حوضه آبریز دره رود با استفاده از محاسبات نرم انشگاه محقق اردبیلی
پایان‌نامه
1
سروین زمان زاد قویدل، مجید منتصری، هادی ثانی خانی (1396) ارزیابی محاسبات نرم در مدلسازی پارامترهای کیفی آبهای سطحی
2
سیاوش گویلی، سامان جوادی، محمد ابراهیم بنی حبیب، هادی ثانی خانی (1395) تهیه مدل موجک شبکه عصبی در پیش بینی نوسانات سطح آب دریاچه زریوار
3
مهدیه دانش زاده، حجت کرمی، سید فرهاد موسوی، سعید فرزین، هادی ثانی خانی (1395) تحلیل خشکسالی های ایستگاه های سینوپتیک سمنان و شاهرود با استفاده از توابع مفصل و الگوریتم های هوشمند
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
هادی ثانی خانی (1396) کاربرد تحلیل چند متغیره اماری در علوم و مهندسی آب آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
2
هادی ثانی خانی (1394) نظریه آشوب با تاکید بر کاربرد آن در مهندسی آب دانشکده کشاورزی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!