31 خرداد 1397
امين صادقي

امین صادقی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حشره شناسی کشاورزی-گرایش سم شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم زیستی کاربردی (حشره شناسی-گرایش سم شناسی) (1383 - 1387)
  عنوان رساله: Toxicity and mode of action of mannose-binding plant lectins in pest insects
 • کارشناسی ارشد حشره شناسی (1372 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: حساسیت عسلک پنبه Bemesia tabaci G. به سموم شیمیایی و چریش و بررسی خصوصیات رفتاری آن به چریش و تله های رنگی
 • کارشناسی گیاهپزشکی (1368 - 1372)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سم شناسی آفت کشها
 • فیزیولوژی حشرات
 • لکتین های گیاهی
 • مقاومت حشرات به گیاهان
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
Farhang Rasouli, Javad Nazemi rafi', Amin Sadeghi (2017) ACUTE CONTACT TOXICITY OF SIX PESTICIDES IN HONEYBEES (APIS MELLIFERA MEDA) in Iran Journal of Apicultural Science: 61; 8
5
سمیه صلواتی، حامد غباری، امین صادقی، مصطفی معروف پور (1396) پارامترهای زیستی بید سیب زمینی،Phthorimaea operculella (Zeller)(Lep.: Gelechiidae) روی غده شش رقم سیبزمینی در شرایط آزمایشگاهی تحقیقات آفات گیاهی: 7; 37-52
6
Sonia Sefi, Amin Sadeghi, Hamed Ghobari (2017) بررسی مورفولوژی و ترجیح میزبانی سوسک برگ خوار پیچک صحرایی Hypocassida subferruginea (Col., Chrysomelidae) دراستان کردستان کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی: 6; 53-62
7
Mohamad Sharifazizi, Behrouz Harighi, Amin Sadeghi (2017) Evaluation of biological control of Erwinia amylovora, causal agent of fire blight disease of pear by antagonistic bacteria BIOLOGICAL CONTROL: 104; 28-34
8
9
Saadi Rayegan, Javad Nazemi rafi', Amin Sadeghi (2016) The effect of delta trap colors and heights on efficiency of trapping of Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) in Iran Journal of Entomology and Zoology Studies: 4; 479-483
10
Zahra Golami, Amin Sadeghi (2016) Management Strategies for Western Flower Thrips in Vegetable Greenhouses in Iran: a Review PLANT PROTECTION SCIENCE: 52; 87-98
11
Zahra Golami, Amin Sadeghi, Aziz Shekhei gorjan, Javad Nazemi rafi', Fatemeh gholami (2015) Susceptibility of western flower thrips Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) to some synthetic and botanical insecticides under laboratory conditions Journal of Crop Protection: 4; 627-632
12
Zahra Golami, Amin Sadeghi, Aziz Shekhei gorjan (2015) Assessing the role of exposure time of chemical and botanical insecticides on the mortality and knockdown effect of western flower thrips, Frankliniella occidentalis Pergande International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences: 4; 7
13
Farhang Rasouli, Javad Nazemi rafi', Amin Sadeghi (2015) The acute oral toxicity of commenly used pesticide in Iran to honeybee (Apis mellifera meda Journal of Apicultural Science: 59; 10
14
Fariba rezaei, Amin Sadeghi, Hamed GHaderzadah, Patrick Vane Damme (2013) WATER QUALITY IN THE GHESHLAGH RESERVOIR (IRAN) AND DOWNSTREAM THE DAM Environmental Engineering and Management Journal: 12; 2267-2272
15
سعدی رایگان، جواد ناظمی رفیع، پیتر ویتزگال، امین صادقی (1392) مطالعه تغییرات فصلی شب پره خوشه خوار انگور (Lobesia botrana Lep: Tortricidae) و تاثیر غلظت های فرمون جنسی و رقم انگور میزبان در میزان جلب حشرات کامل در استان کردستان حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی سابق): 27; 316-323
16
Amin Sadeghi, Ali akbar Mozafari, Reza BAHMANI, Kamran Shokri (2012) USE OF HONEYBEES AS BIO-INDICATORS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE KURDISTAN PROVINCE OF IRAN Journal of Apicultural Science: 56; 83-88
17
Hamed Behtoi, Jahanshir Amini, Taimoor javadi, Amin Sadeghi (2012) Composition and in vitro antifungal activity of Bunium persicum, Carum copticum and Cinnamomum zeylanicum essential oils Journal of Medicinal Plants Research: 6 شماره 37; 5069-5076
18
19
Amin Sadeghi, Els J. M. VAN DAMME, Katrien Michiels, Anita kabera, Guy SMAGGHE (2009) Acute and chronic insecticidal activity of a new mannose-binding lectin from Allium porrum against Acyrthosiphon pisum via an artificial diet CANADIAN ENTOMOLOGIST: 141; 1-7
20
Amin Sadeghi, Guy SMAGGHE, Esmeralda Jurado-Jácome, Willy J. PEUMANS, Els J. M. VAN DAMME (2009) Laboratory study of the effects of leek lectin (APA) in transgenic tobacco plants on the development of cotton leafworm Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae) EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY: 106; 21-28
21
Amin Sadeghi, Guy SMAGGHE, Paul PROOST, Els J. M. VAN DAMME (2008) Ferritin acts as a target site for the snowdrop lectin (GNA) in the midgut of the cotton leafworm Spodoptera littoralis INSECT SCIENCE: 15; 513-519
22
Amin Sadeghi, Sylvia BROEDERS, Henri DE GREVE, Jean-Pierre HERNALSTEENS, Willy J. PEUMANS, Els J. M. VAN DAMME (2007) Expression of garlic leaf lectin under the control of the phloem-specific promoter Asus1 fromArabidopsis thaliana protects tobacco plants against the tobacco aphid (Myzus nicotianae) PEST MANAGEMENT SCIENCE: 63; 1215-1223
23
Amin Sadeghi, Guy SMAGGHE, Sylvia BROEDERS, Jean-Pierre HERNALSTEENS, Henri DE GREVE, Willy J. PEUMANS (2007) Ectopically expressed leaf and bulb lectins from garlic (Allium sativum L.) protect transgenic tobacco plants against cotton leafworm (Spodoptera littoralis) Transgenic Research: 17; 9-18
24
Amin Sadeghi, Els J. M. VAN DAMME, Willy J. PEUMANS, Guy SMAGGHE (2006) Deterrent activity of plant lectins on cowpea weevil Callosobruchus maculatus (F.) oviposition Phytochemistry: 67; 2078-2084
مقاله ارائه‌شده
1
Neda Rostami, Mostafa Maroufpoor, Amin Sadeghi (2017) Life table of Phytonemus pallidus (Acari: Tarsonemidae) on strawberry The 3rd International Persian Congress of Acarology, Iran, Tehran
2
امین صادقی، سونیا سیفی، مریم پوریا (1396) 1 بررسی سمیت برخی از آفت کش ها ی رایج در مزارع گندم و نخود روی سوسک برگخوار پیچک صحرایی Hypocassida subferruginea (Col.: Chrysomelidae) در شرایط آزمایشگاه جهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، ایران، تهران
3
سمیه صلواتی، حامد غباری، امین صادقی، مصطفی معروف پور (1395) بررسی پارامترهای زیستی بید سیب زمینیPhthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) روی برگ سه رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، تهران
4
سمیه صلواتی، حامد غباری، امین صادقی، مصطفی معروف پور (1395) بررسی پارامترهای زیستی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) روی غده سه رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، تهران
5
امین صادقی، مریم پوریا، رضا محمدی (1394) روی حشرات کامل Pistachio atlantica subsp. kurdica (Anacardiaceae) ارزیابی سمیت اسانس اندام های بنه اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، میانه
6
محمد صالح صالحی، امین صادقی، هدیه بدخشان، مصطفی معروف پور، شیلان نصرالهی (1394) ارزیابی مقدماتی مقاومت ارقام گندم به سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hem: Scutelleridae) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران، ایران، تهران
7
محمد صالح صالحی، امین صادقی، هدیه بدخشان، مصطفی معروف پور، شیلان نصرالهی (1394) ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به حشره کامل سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hem: Scutelleridae اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران، ایران، تهران
8
سمیه صلواتی، حامد غباری، امین صادقی، مصطفی معروف پور (1394) بررسی پارامترهای زیستی بید سیب زمینیPhtorimaea operculella بر روی رقم دراگا و جیلی سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی(Lep.: Gelechiidae) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، ایران، تهران
9
سمیه صلواتی، حامد غباری، امین صادقی، مصطفی معروف پور (1394) بررسی پارامترهای زیستی بید سیب زمینیPhtorimaea operculella بر روی دو رقم سیب زمینی مارفونا و میلوا در شرایط آزمایشگاهی(Lep.: Gelechiidae) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، ایران، تهران
10
زهرا صالحی، جعفر عبدالله زاده، مسعود ابرین بنا، امین صادقی (1394) حساسیت به چند قارچ کش در جدایه های Alternaria arborescens، عامل لکه موجی سیب زمینی در استان کردستان دومین کنگره قارچ شناسی ایران، ایران، کرج
11
محمد صالح صالحی، امین صادقی، شرکو شرفی (1394) مروری بر اثرات سنگ پرلیت در بهبود کشاورزی سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
12
سمانه لله گانی، امین صادقی، حامد غباری (1394) محاسبه برخی از پارامترهای زیستی زنبورTrichogramma brassicae بر (Hym.:Trichogrammatidaeروی تخم شبپره مینوزگوجه فرنگیTuta absoluta در شرایط آزمایشگاه هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
13
سمیه صلواتی، حامد غباری، امین صادقی، مهرداد تبریزیان (1394) بررسی حضور، پراکنش و دوره ی فعالیت حشرهی کامل چند گونه شب پره زنبور مانند Synanthedon sp. (Lep.: sesiidae با استفاده از تله های فرمونی در باغات شهرستان سنندج هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
14
سما نویدی، حامد غباری، امین صادقی، عباس خانی زاد (1394) بررسی کارایی تله گودالی در به دام انداختن راسته های مختلف حشرات در عرصه زراعی ایستگاه تحقیقاتی سارال (استان کردستان) هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
15
سما نویدی، حامد غباری، امین صادقی، سمیه صلواتی (1394) بررسی کارایی تله گودالی در به دام انداختن راسته های مختلف حشرات در عرصه مرتعی ایستگاه تحقیقاتی سارال (استان کردستان) هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
16
سونیا سیفی، امین صادقی، حامد غباری (1394) بررسی کارایی کنترل کنندگی سوسک برگخوار پیچک صحرایی Hypocassida subferruginea Schrank, 1776 در روی علف هرز پیچک صحراییConvolvulus arvensis هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
17
زهرا صالحی، جعفر عبدالله زاده، مسعود ابرین بنا، امین صادقی (1393) شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی در استان کردستان اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، تبریز
18
زهره کلوندی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع (1393) سمیت تنفسی اسانس گیاه مفراح بر روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات در شرایط آزمایشگاهی دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی، ایران، اصفهان
19
رضوان عرفانپور، امین صادقی، حمزه ایزدی، مراحم آشنگرف (1393) اندازه گیری کربوهیدرات ها و پلی ال های مؤثر در دیاپوز سن گندم Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae) در استان کردستان بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی، ایران، ارومیه
20
21
محمد شریف عزیزی، بهروز حریقی، امین صادقی (1393) بررسی اثر همستیزی سویه های agglomerans Pantoea و Pseudomonas flourescens بر علیه باکتری Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک گلابی در شرایط آزمایشگاهی بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی، ایران، ارومیه
22
الهه آزادی دانا، امین صادقی، محمد خانجانی، حسن باب الحوائجی (1393) بررسی برخی خصوصیات زیستی کنه تارتن دولکه ای Koch (Acari: Tetranychidae) urticae Tetranychus روی ارقام مختلف توت فرنگی در شرایط آزمایشگاهی بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی، ایران، ارومیه
23
زهرا غلامی، امین صادقی، عزیز شیخی گرجان، جواد ناظمی رفیع (1393) ارزیابی اثر ضربه ای حشره کش های شیمیایی و گیاهی روی حشره ی کامل تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis pergande (Thysanoptera: Thripidae) هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
24
زهره کلوندی، جواد ناظمی رفیع، امین صادقی، رمضان کلوندی (1393) سمیت تنفسی اسانس گیاه مفراح Nepeta crispa بر روی شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis در شرایط آزمایشگاهی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
25
محمد شریف عزیزی، بهروز حریقی، امین صادقی (1393) ارزیابی کنترل زیستی باکتری عامل بیماری آتشک گلابی با استفاده از باکتریهای همستیز Pantoea agglomerans و Pseudomonas flourescens در شرایط آزمایشگاهی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
26
امین صادقی، مریم پوریا، رضا محمدی (1393) Pistacia atlantica subsp kurdica شناسایی ترکیبات و خاصیتحشرهکشی اسانسحاصل از صمغ پسته وحشی جمعآوری شده از شهرستان مریوان هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
27
الهه آزادی دانا، امین صادقی، محمد خانجانی (1393) Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) بررسی برخی از پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکهای بر روی سه رقم توتفرنگی در شرایط آزمایشگاهی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
28
منوچهر گرجی پور افتحی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، حامد غباری، روناک کاکه آذر (1392) بررسی رابطه بین میزان تراکم سن گندم با دما در مزرعه بعد از ریزش کامل از اماکن زمستان گذران اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
29
منوچهر گرجی پور افتحی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، حامد غباری، روناک کاکه آذر (1392) بررسی رابطه بین میزان تراکم سن گندم (Eurygaster integriceps put) در مزرعه با رطوبت (بارندگی) بعد از ریزش کامل از اماکن زمستان گذران اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
30
سمانه لله گانی، امین صادقی، حامد غباری (1392) ارزیابی کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta (Meyrick, 1917) با استفاده از زنبور Trichogramma brassicae در شرایط گلخانه سومین همایش ملی کنترل آفات، ایران، کرمان
31
مریم پوریا، امین صادقی، حامد غباری (1392) بررسی مراحل زیستی شب پره مینوز گوجه فرنگی((Tuta absoluta روی گوجه فرنگی تیمار شده با نانو سیلیس(SiO2) در شرایط گلخانه سومین همایش ملی کنترل آفات، ایران، کرمان
32
Sonia Sefi, Amin Sadeghi, Hamed Ghobari (2013) Biology of Hypocassida subferruginea Schrank, 1776 (Col., Chrysomelidae) as the leaf-feeder beetle of Convolvulus arvensis in laboratory The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources, Iran, Kermanshah
33
Samane lalegani, Amin Sadeghi, Mariam Pouria (2013) Evaluation of colored sticky traps on tomato leaf miner moth, Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) in greenhouse The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources, Iran, Kermanshah
34
Farhang Rasouli, Javad Nazemi rafi', Amin Sadeghi (2013) Oral toxicity of Pirimicarb insecticide, Fenpropathrin acaricide, and Copper oxychloride fungicide on honeybee (Apis mellifera) The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources, Iran, Kermanshah
35
فرهنگ رسولی، جواد ناظمی رفیع، امین صادقی، سونیا سیفی (1392) سمیت تماسی حشره کش فوزالن، کنه کش پروپارژیت و قارچ کش مخلوط بردو روی زنبور عسل ( Apis mellifera ) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، ایران، ساوه
36
سعدی رایگان، جواد ناظمی رفیع، امین صادقی (1392) اثر رقم انگور، رنگ و ارتفاع تله های دلتا روی جلب حشرات کامل خوشه خوار انگور در استان کردستان (Lobesia botrana, Lep: Tortricidae) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
37
امین صادقی، رضا محمدی، تیمور جوادی (1392) سمیت تنفسی اسانس پسته وحشیPistacia mutica Fisch. (Anacardiaceae)جمع آوری شده از شهرستان پاوه روی حشرات کامل شپشه آردTribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera Tenebrionidae) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
38
نسرین حاجیان، امین صادقی، حامد غباری (1392) بررسی بیولوژی شب پره مینوز برگ گوجه فرنگیTuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)در شرایط گلخانه دراستان کردستان ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
39
امین صادقی، رضا محمدی، تیمور جوادی (1392) Pistacia mutica Fisch. (Anacardiaceae) سمیت تنفسی اسانس پسته وحشی Tribolium castaneum جمع آوری شده از شهرستان پاوه روی حشرات کامل شپشه آرد (Herbst.) (Coleoptera Tenebrionidae) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
40
41
سونیا سیفی، امین صادقی، حامد غباری (1392) شناسایی سوسک برگخوار پیچک صحرایی Hypocassida subferruginea در شهرستان سنندج ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
42
فاطمه افراسیابی، امین صادقی، محمد خانجانی (1391) بررسی فون کنه های پارازیتنگونای مرتبط با راسته ی جوربالان (Insecta: Homoptera) در شهرستان سنندج، استان کردستان- ایران بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، شیراز
43
آیسا جعفری، امین صادقی، حسن بریمانی ورندی (1391) اولین گزارش زنبو ر گالز ای اوکا لیپتوس Fisher & LaSalle (Hymenoptera: Eulophidae) Leptocybe invasaازایران بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، شیراز
44
نگین کولانی مطلق، سعید عباسی، امین صادقی، صحبت بهرامی نژاد، بهروز حریقی (1391) تعیین اجزای بازدارنده عصاره گیاه موسیر روی باکتری Erwinia amylovora بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، شیراز
45
زهرا غلامی، امین صادقی، عزیز شیخی گرجان، فاطمه غلامی (1391) ارزیابی نقش مدت زمان تماس حشره کش های شیمیایی و گیاهی روی مرگ و میر حشره-ی کامل تریپس غربی گل Frankliniellaoccidentalispergande (Thysanptera: Thripidae) بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، شیراز
46
سارا حسن بیگی، امین صادقی، بابک قرالی، فرزاد جلیلیان (1390) گزارش 13جنس جدید مگس های سیرفیده Dip:syrphidae))برای فون شهرستان سنندج اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، ایران، زنجان
47
ویدا علی پناه، جواد ناظمی رفیع، حسینعلی لطفعلی زاده، امین صادقی (1390) گزارش سه جنس جدید زنبور پارازیتوئید متعلق به خانواده (Hym: Chalcidoidea) Pteromalidae برای فون شهرستان سنندج و ایران اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، ایران، زنجان
48
فاطمه افراسیابی، امین صادقی، محمد خانجانی، جواد ناظمی رفیع (1390) معرفی کنه های پارازیت شته های استان کردستان پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، ایران، سنندج
49
چنور محمدی، رضا حیدری، رضا جامعی (دانشگاه ارومیه)، امین صادقی (1389) بررسی پایداری رنگیزه آنتوسیانین تحت تاثیر اسید آسکوربیک و کلسیم در میوه توت فرنگی کردستان چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
50
Amin Sadeghi, Els J. M. VAN DAMME, Guy SMAGGHE (2008) Ferritin and α-amylase act as target sites for the snowdrop lectin (Galanthus nivalis agglutinin; GNA) in the cotton leafworm Spodoptera littoralis 61th International Symposium on Crop Protection, Belgium, Gent
51
Amin Sadeghi, Els J. M. VAN DAMME, Guy SMAGGHE (2007) Establishment of an in vitro bioassay to test lethal effects of plant lectins against piercing-sucking aphids (Acyrthosiphon pisum) 59th International Symposium on Crop Protection
52
Amin Sadeghi, Els J. M. VAN DAMME, Willy J. PEUMANS, Guy SMAGGHE (2006) Plant lectins deter oviposition of cowpea weevils Callosobruchus maculatus 58th International Symposium on Crop Protection, Belgium, Gent
53
Amin Sadeghi, Els J. M. VAN DAMME, Sylvia BROEDERS, Jean-Pierre HERNALSTEENS, Guy SMAGGHE (2005) Insecticidal effects of plant lectins on caterpillars: 1. Disturbance of growth in no-choice feeding assay 57th International Symposium on Crop Protection, Belgium, Gent
54
Amin Sadeghi, Els J. M. VAN DAMME, Sylvia BROEDERS, Jean-Pierre HERNALSTEENS, Guy SMAGGHE (2005) Insecticidal effects of plant lectins on caterpillars: 2. Anti –insect effects in choice feeding assay 57th International Symposium on Crop Protection, Belgium, Gent
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
محمد صالح صالحی، امین صادقی، هدیه بدخشان، مصطفی معروف پور (1394) ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به سن گندم Eurygaster integriceps (Hem: Scutelleridae) در شرایط مزرعه
6
7
الهه آزادی دانا، امین صادقی، محمد خانجانی، حسن باب الحوائجی (1393) ارزیابی مقاومت برخی از ارقام توت فرنگی نسبت به کنه تارتن دولکه ای (Acari:Tetranychidae)Tetranychus urticae
8
زهره کلوندی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، عبدالله سلیمی، رمضان کلوندی (1393) ارزیابی سمیت تعدادی اسانس گیاهی روی شپشه آرد Tribolium confusum و فرموله کردن مؤثرترین آنها
9
10
11
12
فرهنگ رسولی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع (1393) بررسی حساسیت زنبور عسل (Apis mellifera L.) به بعضی از آفت کش های رایج
13
14
15
16
17
آیسا جعفری، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، حسن بریمانی ورندی (1391) شناسایی و بیولوژی زنبور گالزای اوکالیپتوس در شهرستان جویبار استان مازندران
18
19
20
نگین کولانی مطلق، امین صادقی، سعید عباسی، بهروز حریقی، صحبت بهرامی نژاد (1391) مطالعه اثر ضد باکتریایی برخی عصاره های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک درختان دانه دار
21
ویدا علی پناه، جواد ناظمی رفیع، حسینعلی لطفعلی زاده، امین صادقی (1390) شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای خانواده Pteromalidae در شهرستان سنندج
22
زهرا غلامی، امین صادقی، عزیز شیخی گرجان، جواد ناظمی رفیع (1390) برسی حساسیت تریپس غربی گل Frankniella occidentalis نسبت به حشره کش شیمیایی و گیاهی
23
24
سارا حسن بیگی، امین صادقی، بابک قرالی، فرزاد جلیلیان (1390) شناسایی و تنوع گونه ای مگس های گل خانواده سیرفیده(Syrphidae ) در شهرستان سنندج
25
کتاب
1
امین صادقی، رضا قادری، محمد قاسمی (1395) مدیریت پرورش بادام زمینی شابک:9786008248569
2
زهرا غلامی، امین صادقی، عزیز شیخی گرجان (1394) مقاومت به حشرات به حشره کش ها شابک:978-600-6838-34-2
3
رضا قادری، امین صادقی، محمد قاسمی (1389) اطلس رنگی آفات، بیماری ها و علف های هرز حبوبات شابک:9786005898811
4
رضا قادری، علی احمدی، حمید آغا رمضانی، امین صادقی (1389) تشخیص و مدیریت آفات و بیماری های محصولات گلخانه ای شابک:0595898600978
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • نگين كولاني مطلق
  نام و نام خانوادگی: نگین کولانی مطلق
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • سميه صلواتي
  نام و نام خانوادگی: سمیه صلواتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • محمد صالح صالحي
  نام و نام خانوادگی: محمد صالح صالحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • الهه آزادي دانا
  نام و نام خانوادگی: الهه آزادی دانا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • زهره كلوندي
  نام و نام خانوادگی: زهره کلوندی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • مريم پوريا
  نام و نام خانوادگی: مریم پوریا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • سمانه لله گاني
  نام و نام خانوادگی: سمانه لله گانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • فرهنگ رسولي
  نام و نام خانوادگی: فرهنگ رسولی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • منوچهر گرجي پور افتحي
  نام و نام خانوادگی: منوچهر گرجی پور افتحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • سونيا سيفي
  نام و نام خانوادگی: سونیا سیفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • نسرين حاجيان
  نام و نام خانوادگی: نسرین حاجیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • رضوان عرفانپور
  نام و نام خانوادگی: رضوان عرفانپور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • آيسا جعفري
  نام و نام خانوادگی: آیسا جعفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • زهرا غلامي
  نام و نام خانوادگی: زهرا غلامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • فاطمه افراسيابي
  نام و نام خانوادگی: فاطمه افراسیابی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • سارا حسن بيگي
  نام و نام خانوادگی: سارا حسن بیگی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • رییس پردیس دانشگاه (1394 - 1385)
 • معاون آموزشی پردیس دانشگاه (1392 - 1395)
 • مدیر گروه گیاهپزشکی (1387 - 1390)
 • مدیر گروه زراعت (1380 - 1383)
بیشتر