1403/03/05
امین صادقی

امین صادقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55618020900
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم زیستی کاربردی (حشره شناسی-گرایش سم شناسی) ، دانشگاه گنت ، بلژیک (1383 - 1387)
  عنوان رساله: Toxicity and mode of action of mannose-binding plant lectins in pest insects
 • کارشناسی ارشد حشره شناسی ، دانشگاه ارومیه ، ایران (1372 - 1375)
  عنوان رساله: حساسیت عسلک پنبه Bemesia tabaci G. به سموم شیمیایی و چریش و بررسی خصوصیات رفتاری آن به چریش و تله های رنگی
 • کارشناسی گیاهپزشکی ، دانشگاه ارومیه ، ایران (1368 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Modeling linear and nonlinear relationship between temperature and development rate of Amblyseuis swirskii (Acari: Phytoseiidae) Farshad Moradi, Akram Rahimi, Amin Sadeghi, Yaghob Fathipour, Mostafa Maroufpoor (2023)
بررسی حساسیت شپشه آرد(Tribolium confusum Herbest.)به نانوکپسول اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus globulus Labill) زهره کلوندی، جواد ناظمی رفیع، امین صادقی، عبدالله سلیمی، رمضان کلوندی، مریم نگهبان (1402)
Demographic Comparison of Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Reared on Different Potato Cultivars Somayeh salavati, Hamed Ghobari, Amin Sadeghi, Ahmet Bayram, Mostafa Maroufpoor (2022)
Impact of constant temperatures on population characteristics of Amblyseuis swirskii (Acari: Phytoseiidae) Akram Rahimi, Farshad Moradi, Amin Sadeghi, Yaghob Fathipour, Mostafa Maroufpoor (2022)
Demographic Comparison of the Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) Reared on Different Cultivars of Strawberry Elahe Azadi dana, Amin Sadeghi, Ali Guncan, Mohammad Khanjani, Hassan Babolhavaeji, Mostafa Maroufpoor (2018)
Demographic characteristics and population projection of Phytonemus pallidus fragariae reared on different strawberry cultivars Neda Rostami, Mostafa Maroufpoor, Amin Sadeghi, Mostafa Mansoor Ghazi, Remzi Atlihan (2018)
Comparison of the life table and reproduction parameters of the Phytonemus pallidus fragariae on the three strawberry cultivars under laboratory conditions Neda Rostami, Mostafa Maroufpoor, Amin Sadeghi, Mostafa Mansoor Ghazi, Tarikul Islam, Mohammad Shaef Ullah (2018)
Comparison of the life table and reproduction parameters of the Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidea) on five strawberry varieties Elahe Azadi dana, Amin Sadeghi, Mostafa Maroufpoor, Mohammad Khanjani, Hassan Babolhavaeji, Mohammad Shaef Ullah (2018)
ACUTE CONTACT TOXICITY OF SIX PESTICIDES IN HONEYBEES (APIS MELLIFERA MEDA) in Iran Farhang Rasouli, Javad Nazemi rafi', Amin Sadeghi (2017)
WATER QUALITY IN THE GHESHLAGH RESERVOIR (IRAN) AND DOWNSTREAM THE DAM Fariba rezaei, Amin Sadeghi, Hamed GHaderzadah, Patrick Vane Damme (2013)
USE OF HONEYBEES AS BIO-INDICATORS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE KURDISTAN PROVINCE OF IRAN Amin Sadeghi, Ali akbar Mozafari, Reza BAHMANI, Kamran Shokri (2012)
Ectopically expressed leaf and bulb lectins from garlic (Allium sativum L.) protect transgenic tobacco plants against cotton leafworm (Spodoptera littoralis) Amin Sadeghi, Guy SMAGGHE, Sylvia BROEDERS, Jean-Pierre HERNALSTEENS, Henri DE GREVE, Willy J. PEUMANS (2007)
Deterrent activity of plant lectins on cowpea weevil Callosobruchus maculatus (F.) oviposition Amin Sadeghi, Els J. M. VAN DAMME, Willy J. PEUMANS, Guy SMAGGHE (2006)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
مدیریت کنه سیکلامن در مزارع توت فرنگی مصطفی معروف پور، امین صادقی، حامد غباری (1402)
بررسی خصوصیات تنوع گونه ای سوسک های خانواده Carabidae در مزارع توت فرنگی استان کردستان (ایران) سعید ابراهیمی، حامد غباری، امین صادقی، مصطفی معروف پور (1402)
بررسی وضعیت فضای سبز شهر سنندج (کردستان-ایران) شهره عامی، علی اصغری، امین صادقی، سیروان جعفری، رامین تعسری (1402)
Impact of Constant Temperatures on Population Characteristics of Amblyseuis swirskii (Acari: Phytoseiidae) Akram Rahimi, Farshad Moradi, Amin Sadeghi, Yaghob Fathipour, Mostafa Maroufpoor (2022)
مقایسه پارامترهای زیستی و تولید مثلی Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidea) روی پنج رقم توت فرنگی در شرایط آزمایشگاهی الهه آزادی دانا، امین صادقی، محمد خانجانی، حسن باب الحوائجی، مصطفی معروف پور (1397)
ارزیابی مقاومت ارقام مختلف توت فرنگی نسبت به کنه Phytonemus pallidus fragariae ندا رستمی، مصطفی معروف پور، امین صادقی، مصطفی منصور قاضی (1397)
پارامترهای دموگرافی کنه سیکلامن ) Phytonemus pallidus fragariae ( بر روی دو رقم توتفرنگی ندا رستمی، مصطفی معروف پور، امین صادقی، مصطفی منصور قاضی (1397)
مطالعه فونستیک تریپسهای شهرستان قروه (استان کردستان) بختیار محمدی (دانشجو)، امین صادقی، حامد غباری، مجید میراب بالو (1396)
The Effect of Ethanolic Extract of Anagyris foetida L. on two species of stored product Sara ahmadian, Amin Sadeghi, Khalil Talebi Jahromi (2017)
Life table of Phytonemus pallidus (Acari: Tarsonemidae) on strawberry Neda Rostami, Mostafa Maroufpoor, Amin Sadeghi (2017)
ارزیابی مقدماتی مقاومت ارقام گندم به سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hem: Scutelleridae) محمد صالح صالحی، امین صادقی، هدیه بدخشان، مصطفی معروف پور، شیلان نصرالهی (1394)
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به حشره کامل سن گندم Eurygaster integriceps Puton (Hem: Scutelleridae محمد صالح صالحی، امین صادقی، هدیه بدخشان، مصطفی معروف پور، شیلان نصرالهی (1394)
حساسیت به چند قارچ کش در جدایه های Alternaria arborescens، عامل لکه موجی سیب زمینی در استان کردستان زهرا صالحی، جعفر عبداله زاده، مسعود ابرین بنا، امین صادقی (1394)
مروری بر اثرات سنگ پرلیت در بهبود کشاورزی محمد صالح صالحی، امین صادقی، شرکو شرفی (1394)
شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی در استان کردستان زهرا صالحی، جعفر عبداله زاده، مسعود ابرین بنا، امین صادقی (1393)
بررسی رابطه بین میزان تراکم سن گندم با دما در مزرعه بعد از ریزش کامل از اماکن زمستان گذران منوچهر گرجی پور افتحی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، حامد غباری، روناک کاکه آذر (1392)
بررسی رابطه بین میزان تراکم سن گندم (Eurygaster integriceps put) در مزرعه با رطوبت (بارندگی) بعد از ریزش کامل از اماکن زمستان گذران منوچهر گرجی پور افتحی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، حامد غباری، روناک کاکه آذر (1392)
تعیین اجزای بازدارنده عصاره گیاه موسیر روی باکتری Erwinia amylovora نگین کولانی مطلق، سعید عباسی، امین صادقی، صحبت بهرامی نژاد، بهروز حریقی (1391)
گزارش 13جنس جدید مگس های سیرفیده Dip:syrphidae))برای فون شهرستان سنندج سارا حسن بیگی، امین صادقی، بابک قرالی، فرزاد جلیلیان (1390)
گزارش سه جنس جدید زنبور پارازیتوئید متعلق به خانواده (Hym: Chalcidoidea) Pteromalidae برای فون شهرستان سنندج و ایران ویدا علی پناه، جواد ناظمی رفیع، حسینعلی لطفعلی زاده، امین صادقی (1390)
معرفی کنه های پارازیت شته های استان کردستان فاطمه افراسیابی، امین صادقی، محمد خانجانی، جواد ناظمی رفیع (1390)
بررسی پایداری رنگیزه آنتوسیانین تحت تاثیر اسید آسکوربیک و کلسیم در میوه توت فرنگی کردستان چنور محمدی، رضا حیدری، رضا جامعی (دانشگاه ارومیه)، امین صادقی (1389)
Plant lectins deter oviposition of cowpea weevils Callosobruchus maculatus Amin Sadeghi, Els J. M. VAN DAMME, Willy J. PEUMANS, Guy SMAGGHE (2006)
Insecticidal effects of plant lectins on caterpillars: 1. Disturbance of growth in no-choice feeding assay Amin Sadeghi, Els J. M. VAN DAMME, Sylvia BROEDERS, Jean-Pierre HERNALSTEENS, Guy SMAGGHE (2005)
Insecticidal effects of plant lectins on caterpillars: 2. Anti –insect effects in choice feeding assay Amin Sadeghi, Els J. M. VAN DAMME, Sylvia BROEDERS, Jean-Pierre HERNALSTEENS, Guy SMAGGHE (2005)
سخنرانی
کتاب
مدیریت پرورش بادام زمینی امین صادقی، رضا قادری، محمد قاسمی (کارشناس اداره جهادکشاورزی) (1395)
مقاومت به حشرات به حشره کش ها زهرا غلامی، امین صادقی، عزیز شیخی گرجان (1394)
اطلس رنگی آفات، بیماری ها و علف های هرز حبوبات رضا قادری، امین صادقی، محمد قاسمی (کارشناس اداره جهادکشاورزی) (1389)
تشخیص و مدیریت آفات و بیماری های محصولات گلخانه ای رضا قادری، علی احمدی، حمید آغا رمضانی، امین صادقی (1389)
پایان نامه
بررسی مقاومت به شته در توتون آلوده به ویروس موزائیک خیار با خاموشی ژن 2b کژال کریمی، عبدالباسط عزیزی، امین صادقی، مصطفی معروف پور (1399)
ارزیابی اثر حشره کشی گیاهFerula Pseudolliacea روی آفات انباری غلات نوشین فتاحی، مصطفی معروف پور، امین صادقی (1399)
شناسایی گونه های تریپس شهرستان قروه در استان کردستان بختیار محمدی (دانشجو)، حامد غباری، امین صادقی، مجید میراب بالو (1398)
شناسایی ترکیبات عصاره گیاه قره قاج و بررسی خاصیت حشره کشی آن روی برخی آفات انباری سارا احمدیان، امین صادقی، مصطفی معروف پور، خلیل طالبی جهرمی (1397)
بررسی برخی ویژگی های تنوع زیستی سخت بالپوشان خانواده Carabidae در شهرستان سنندج سعید ابراهیمی، حامد غباری، امین صادقی، جاماسب نوذری (1396)
بررسی حساسیت به قارچکش های آیپرودیون، تری فلوکسی-استروبین و کاربندازیم در جمعیت ایرانی Diplodia seriata رویا ملکی اسدکندی، جعفر عبداله زاده، مسعود ابرین بنا، امین صادقی (1395)
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به سن گندم Eurygaster integriceps (Hem: Scutelleridae) در شرایط مزرعه محمد صالح صالحی، امین صادقی، مصطفی معروف پور، هدیه بدخشان (1394)
ارزیابی مقاومت برخی از ارقام توت فرنگی نسبت به کنه تارتن دولکه ای (Acari:Tetranychidae)Tetranychus urticae الهه آزادی دانا، امین صادقی، حسن باب الحوائجی، محمد خانجانی (1393)
ارزیابی سمیت تعدادی اسانس گیاهی روی شپشه آرد Tribolium confusum و فرموله کردن مؤثرترین آنها زهره کلوندی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، عبدالله سلیمی، رمضان کلوندی (1393)
بررسی حساسیت زنبور عسل (Apis mellifera L.) به بعضی از آفت کش های رایج فرهنگ رسولی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع (1393)
شناسایی و بیولوژی زنبور گالزای اوکالیپتوس در شهرستان جویبار استان مازندران آیسا جعفری، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، حسن بریمانی ورندی (1391)
مطالعه اثر ضد باکتریایی برخی عصاره های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک درختان دانه دار نگین کولانی مطلق، امین صادقی، سعید عباسی، بهروز حریقی، صحبت بهرامی نژاد (1391)
شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای خانواده Pteromalidae در شهرستان سنندج ویدا علی پناه، حسینعلی لطفعلی زاده، جواد ناظمی رفیع، امین صادقی (1390)
برسی حساسیت تریپس غربی گل Frankniella occidentalis نسبت به حشره کش شیمیایی و گیاهی زهرا غلامی، عزیز شیخی گرجان، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع (1390)
شناسایی و تنوع گونه ای مگس های گل خانواده سیرفیده(Syrphidae ) در شهرستان سنندج سارا حسن بیگی، امین صادقی، فرزاد جلیلیان، بابک قرالی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
شناسایی عوامل طبیعی کنترل کننده آفات بذر خوار بلوط در جنگلهای استان کردستان لقمان قهرمانی، امین صادقی، بهروز حریقی، ابراهیم عالی، منصور عبائی (1379)

علایق پژوهشی

 • سم شناسی آفت کشها
 • فیزیولوژی حشرات
 • لکتین های گیاهی
 • مقاومت حشرات به گیاهان
بیشتر

دانشجویان

 • نگین کولانی مطلق
  نام: نگین کولانی مطلق
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • سمیه صلواتی
  نام: سمیه صلواتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • محمد صالح صالحی
  نام: محمد صالح صالحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • الهه آزادی دانا
  نام: الهه آزادی دانا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • زهره کلوندی
  نام: زهره کلوندی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • مریم پوریا
  نام: مریم پوریا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • سمانه لله گانی
  نام: سمانه لله گانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • فرهنگ رسولی
  نام: فرهنگ رسولی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • منوچهر گرجی پور افتحی
  نام: منوچهر گرجی پور افتحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • سونیا سیفی
  نام: سونیا سیفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • نسرین حاجیان
  نام: نسرین حاجیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • رضوان عرفانپور
  نام: رضوان عرفانپور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • آیسا جعفری
  نام: آیسا جعفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • زهرا غلامی
  نام: زهرا غلامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • فاطمه افراسیابی
  نام: فاطمه افراسیابی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • سارا حسن بیگی
  نام: سارا حسن بیگی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رییس پردیس دانشگاه (1394 - 1397)
 • معاون آموزشی پردیس دانشگاه (1392 - 1395)
 • مدیر گروه گیاهپزشکی (1387 - 1390)
 • مدیر گروه زراعت (1380 - 1383)
بیشتر