گروه ریاضی

گروه ریاضی از گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه است.

مراد  احمدنسب
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمد علی  اردلانی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
شاهرخ  اسمعیلی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
منصور  دانا
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
ارسلان  رحمانی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمد  زرین
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
فردین  ساعد پناه
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
شهرام  سعیدی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
علی  سلیمان جهان
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
کمال  شانظری
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
امجد  علی پناه
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
مصطفی  قادرمزی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
اقبال  قادری
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
محمد  قاسمی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
هوگر  قهرمانی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
امیر  مافی
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
صابر  ناصری
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
محمدظاهر  کاظمی بانه
گروه:  گروه ریاضی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری