1403/01/31

علی سلیمان جهان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56258762200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
The linear syzygy graph of a monomial ideal and linear resolutions. Erfan Manouchehri, Ali Soleyman Jahan (2021)
On Linear Quotients of Squarefree Monomial Ideals Erfan Manouchehri, Ali Soleyman Jahan (2020)
[On the monomial reduction number of a monomial ideal in K[x, y Jurgen Herzog, Somayeh Moradi, Masoomeh Rahimbeigi, Ali Soleyman Jahan (2019)
A family of monomial ideals with the persistence property Somayeh Moradi, Masoomeh Rahimbeigi, Fahimeh Khosh-Ahang, Ali Soleyman Jahan (2019)
THE CLEANNESS OF (SYMBOLIC) POWERS OF STANLEY-REISNER IDEALS Somayeh Bandari, Ali Soleyman Jahan (2017)
CONSTRUCTING VERTEX DECOMPOSABLE GRAPHS Esfandiyar Lashani, Ali Soleyman Jahan (2016)
Regularity and projective dimension of some class of well-covered graphs Esfandiyar Lashani, Ali Soleyman Jahan (2016)
VERY WELL-COVERED GRAPHS AND THEIR h-VECTORS Nasser Hajisharifi, Ali Soleyman Jahan, Siamak Yassemi (2015)
PRETTY CLEANNESS AND FILTER-REGULAR SEQUENCES Somayeh Bandari, Kamran Divaani-Aazar, Ali Soleyman Jahan (2014)
ALMOST COMPLETE INTERSECTIONS AND STANLEY’S CONJECTURE Somayeh Bandari, Kamran Divaani-Aazar, Ali Soleyman Jahan (2014)
MONOMIAL IDEALS OF FOREST TYPE Ali Soleyman Jahan, Xin Zhang (2012)
Skeletons of monomial ideals Jurgen Herzog, Ali Soleyman Jahan, Xinxian Zheng (2010)
Ideals with linear quotients Ali Soleyman Jahan, Xinxian Zheng (2010)
Stanley decompositions and partitionable simplicial complexes. Jurgen Herzog, Ali Soleyman Jahan, Siamak Yassemi (2008)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه
گراف های دو بخشی و ایده ال های فریمان مهیدیه علیرضایی، علی سلیمان جهان (1402)
مطالعه خارج قسمت های خطی ایده آل های خالی از مریع مریوان محمود سعید اطایشی، علی سلیمان جهان (1400)
ایده آلهای تک جمله ای n-جاذب در حلقه چندجمله ایها سعدیه ناصری، علی سلیمان جهان (1400)
ترتیب سادکی و کوردال بودن اسرین محمدیان، علی سلیمان جهان (1398)
گراف اولین سیزیجی و تحلیل خطی ایده آل های تک جمله ای عرفان منوچهری، علی سلیمان جهان، سیامک یاسمی (1398)
ایده آل های تک جمله ای در جبر و ترکیبیات معصومه رحیم بیگی، سمیه مرادی، علی سلیمان جهان، یورگن هرزوگ (1398)
گراف مقسوم علیه صفر یک مجموعه جزئا مرتب نسبت به یک ایده آل. کیوان نسلی، علی سلیمان جهان، محمد زرین (1395)
معکوس درازین تعمیم یافته ی ماتریس های بلوکی در جبر های باناخ اعظم سلطانیان، منصور دانا، علی سلیمان جهان (1395)
دنباله های تقریبا منظم و مدول های نسبتا تمیز پروین احمدی کانی گلزار، علی سلیمان جهان (1394)
مشخص سازی صریح شاخص درازین بهروز نعمتی، منصور دانا، علی سلیمان جهان (1394)
ایده آل های تک جمله ای k- تجزیه پذیر وریا متین، علی سلیمان جهان، منصور دانا (1394)
تعمیمی از بسط حلقه های متقارن و مشت جردن چپ در حلقه ها کبری دستیار، محمد نادر قصیری، علی سلیمان جهان (1394)
ایده آل یالی دو جمله ای از جفت گراف ها فریبا حکیمی، علی سلیمان جهان، مصطفی قادرمزی (1393)
بررسی ویژگیهای (C(X به پیمانه ساکل در مقایسه با (C(X شیوا فتاحی، مصطفی قادرمزی، علی سلیمان جهان (1392)
عمق توانهای ایده ال های یالی از یک درخت شیدا مرادپور، علی سلیمان جهان، محمد نادر قصیری (1392)
حدس استانلی و ایده ال های نسبتا تمیز سمیه بندری، کامران دیوانی آذر، علی سلیمان جهان (1392)
مسائلی باز از استانلی در جبر جابجایی ترکیبیاتی سید محمد اجدانی، سیامک یاسمی، علی سلیمان جهان، ابوالفضل تهرانیان (1392)
چگونگی محاسبه ی عمق استانلی ایده آل های تک جمله ای مهدی نیازی، علی سلیمان جهان، محمد زرین (1392)
گروه هایی با تعداد متناهی از زیرگروههای نرمال ساز پروین عربی، علی سلیمان جهان، محمد زرین (1391)
گرافهای پوسته پذیر و گرافهای دو بخشی دنباله ای کوهن-مکاولی فاطمه خوش رفتار، علی سلیمان جهان، سیامک یاسمی (1390)
معکوس درازین یک ماتریس غیر مثلثی ندا حیدریان، منصور دانا، علی سلیمان جهان (1390)
جبرهای پوششی رأسی استاندارد مدرج، دورها و برگ ها سرور عثمانی، علی سلیمان جهان، منصور دانا (1389)
Finite filtrations of modules and shellable multicomplexes Akram Giyasvand, Ali Soleyman Jahan, Amir Mafi (2010)
توانهای نمادین از ایده آلهای تک جمله ای و جبر پوشش های رأسی بیان صیدیمرادی، علی سلیمان جهان، امیر مافی (1389)
مدولهای تمیز و نسبتا تمیز و مباحث مربوط به ان آیدا شالباف زاده، سیامک یاسمی، علی سلیمان جهان (1388)
برسی ماتریس های نرمال-مزدوج و بررسی ارتباط آنها با فرم یولا افسانه عسکری، منصور دانا، علی سلیمان جهان (1388)

علایق پژوهشی

  • جبر جابجایی ترکیبیاتی، حلقه ها و ایده آل های استانلی رایزنر، ایده آلهای یالی گراف ها ...
بیشتر