1403/01/31
صابر ناصری

صابر ناصری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36844573600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آنالیز هارمونیک ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1381 - 1388)
    عنوان رساله: میانگین پذیری جبرهای باناخ وزندار
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه
سیگما- میانگین پذیری ایدآلی و سیگما - انقباض پذیری جبرهای باناخ گل آریز فتحی، صابر ناصری، شهرام سعیدی (1400)
میانگین پذیری اساسی جبرهای باناخ دوگان صلاح زندی، اقبال قادری، صابر ناصری (1399)
میانگین پذیری مشخصه ای اساسی جبرهای باناخ گلاله جهان بخشیان، صابر ناصری، اقبال قادری (1399)
تقریبات و عملگرهای غیرخطی در فضای هیلبرت سید محسن حسینی، شهرام سعیدی، صابر ناصری (1398)
تعیین اولین گروه کوهمولوژی برای رده هایی خاص از جبرهای باناخ حمید فرهادی، هوگر قهرمانی، صابر ناصری (1398)
آنالیز روی قاب ها در فضاهای هیلبرت سارا نوروزی، صابر ناصری، محمد علی اردلانی (1397)
منظم پذیری و میانگین پذیری حاصل ضرب لائو از جبرهای باناخ روژین کنعانی، صابر ناصری، اقبال قادری (1396)
برخی گونه ها از انقباض های مجانبی ژاله پشاآبادی، صابر ناصری، شهرام سعیدی (1396)
تعمیمی از میانگین پذیری ضعیق جبرهای باناخ سویبه حسینی، صابر ناصری، اقبال قادری (1396)
σ - میانگین پذیری ایدآلی از جبرهای باناخ سیران وکیلی نژاد، صابر ناصری، اقبال قادری (1396)
بررسی خواص قاب ها و g-قاب ها در فضاهای هیلبرت و هیلبرت *^C-مدول وفا خرامانی، صابر ناصری، اقبال قادری (1395)
σ انقباض پذیزی تقریبی و σ میانگین پذیری ازجبرهای باناخ زهرا نظری، صابر ناصری، محمد علی اردلانی (1395)
جبرهای عملگری تغیین شده با حاصلضرب های صفر حمیدرضا الیاسی، هوگر قهرمانی، صابر ناصری (1395)
برخی مفاهیم از میانگین پذیری برای ضربهای خاص از جبرهای باناخ شیوا مرادی، صابر ناصری، اقبال قادری (1394)
اولین گروه کوهمولوژی جبرهای باناخ توسیع مدولی فرهاد کاکایی، صابر ناصری، محمدظاهر کاظمی بانه (1394)
میانگین پذیری تقریبی مشخصه ای از جبرهای باناخ مسعود قادری، شهرام سعیدی، صابر ناصری، اقبال قادری (1394)
میانگین پذیری توابع پیوسته با مقادیر در جبرهای باناخ جبار ملکی، صابر ناصری، هوگر قهرمانی (1394)
میانگین پذیری جبرهای گروهی وزن دار سمیرا رزلانسری، صابر ناصری، شهرام سعیدی (1393)
جبرهای باناخ میانگین پذیر مشخصه ای نسرین شریعتی گزگزاره، صابر ناصری، هوگر قهرمانی (1393)
مشخصه سازی عملگرهای دوخطی روی جبرهای باناخ و کاربردهایی از آن بهروز فدایی، هوگر قهرمانی، صابر ناصری (1393)
جبرهای اندازه و جبرهای گروهی وزندار عنایت باباخانی، صابر ناصری، محمد علی اردلانی (1392)
(σ,τ)-میانگین پذیری از جبرهای باناخ فیض الله زارعی، صابر ناصری، محمد علی اردلانی (1392)
مفاهیم گوناگونی از میانگین پذیری در جبرهای باناخ ژینا دانشور، صابر ناصری، هوگر قهرمانی (1392)
روش زیرشیب تصویر شده ی قابل تطبیق و کاربرد آن در یادگیری برخط سید محسن حسینی، شهرام سعیدی، صابر ناصری (1392)
اختلال های چندمقداری شمول های غیرخطی m- اتلافی پریسا جمشید نژاد، صابر ناصری، شهرام سعیدی، کمال شانظری (1392)
خواص نقطه ثابت نگاشتهای غیرانبساطی در فضاهای تابعی مدولار اسماعیل مرادی، شهرام سعیدی، صابر ناصری (1392)
نگاشت های حافظ ضرب روی * C جبرها سیران قادری، هوگر قهرمانی، صابر ناصری (1391)
ϕ- میانگین پذیری و (ϕ،ψ)- میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ ناصر قمری، صابر ناصری، هوگر قهرمانی (1391)
میانگین پذیری ایده آلی از جبرهای باناخ پروین زمانی دادانه، صابر ناصری، شهرام سعیدی (1391)
Z^0-ایدالها در حلقه توابع پیوسه مصطفی قادرمزی، فاطمه ابراهیمی فر، صابر ناصری (1390)
z- ایده آل ها در حلقه توابع پیوسته فاطمه ابراهیمی فر، مصطفی قادرمزی، صابر ناصری (1390)
توصیفی از مشتق های جردن و همومورفیسم جردن ناصر الیاسی، صابر ناصری، هوگر قهرمانی (1390)
نگاشتهای مشتق پذیر در عملگر واحد روی جبرهای لانه ای رامین الیاسی، هوگر قهرمانی، صابر ناصری، شهرام سعیدی (1390)
آنالیز روی جبرهای سگال مجرد سامان قادرخانی، رسول نصر اصفهانی، صابر ناصری (1390)
مشتق ها روی جبرهای باناخ و توسیع باناخ مدول ها مختار محمودیان، هوگر قهرمانی، صابر ناصری (1390)
قضایای ارگودیک میانگین برای نیم گروه های تقریبا متناوب سامان ستاری، شهرام سعیدی، صابر ناصری (1390)
ویژگیهای نقطه ثابت از نیم گروه هایی از نگاشت های غیرانبساطی دلیر محمدی، شهرام سعیدی، صابر ناصری (1389)

علایق پژوهشی

  • آنالیز هارمونیک
بیشتر