گروه ریاضی

گروه ریاضی از گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه است.

مراد  احمدنسب
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
محمد علي  اردلاني
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
شاهرخ  اسماعيلي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
منصور  دانا
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
ارسلان  رحماني
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
محمد  زرين
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
فردين  ساعد پناه
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
شهرام  سعيدي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
علي  سليمان جهان
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: جبر جابجايي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
كمال  شانظري
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
امجد  علي پناه
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
مصطفي  قادرمزي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
اقبال  قادري
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
محمد  قاسمي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي- آناليز عددي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
هوگر  قهرماني
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: آناليز رياضي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
محمدظاهر  كاظمي بانه
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض، توپولوژي جبري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
امير  مافي
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: رياضي محض
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
صابر  ناصري
گروه رياضي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: آناليز هارمونيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري