29 خرداد 1397
وحيد حسيني

وحید حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جنگلداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جنگلداری (1377 - 1383)
  عنوان رساله: تعیین روند تجزیه لاشبرگ و هوموسی شدن و مقایسه نرخ جوانه زنی و رویش گونه های راش، ممرز، پلت و توسکا با توجه به سنگ مادری
 • کارشناسی ارشد جنگلداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1372 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: تهیه نقشه فیزیونومیک-فلورستیک پوشش گیاهی بخش نمخانه جنگل خیرودکنار
 • کارشناسی جنگلداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1366 - 1370)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • خاک جنگل، تجزیه لاشبرگ، روابط پوشش گیاهی و ویژگی های خاک، اکولوژی خاک های جنگلی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
دلنیا رستمی، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی (1396) اثر تغییرات فصلی بر خصوصیات شیمیایی خاک جنگلی (مطالعه موردی: جنگل های مریوان) تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 25 (2); 354-363
2
Mahsa fallah, Mohammad Farzam, Vahid Hosseini, Gholamhossein Moravej, David Eldridge (2017) Termite effects on soils and plants are generally consistent along a gradient in livestock grazing ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT: 31 (2); 159-168
3
Farhad Ghasemi, Vahid Hosseini, MORTEZA Purreza (2016) Nutrient dynamics and early decomposition rate of Picea abies needles in combination with Fagus orientalis leaf litter in an exogenous ecosystem Annals of Forest Research: 59 (91); 21-32
4
سمیه قادرزاده، زاهد شاکری، وحید حسینی، حسین معروفی (1394) تعیین برخی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه های گیاهی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های آرمرده بانه) جنگل ایران-انجمن جنگلبانی ایران: 3; 299-315
5
ehsan Sayad, Vahid Hosseini, Shaieste Gholami, Mohammad Hasan Salehe Shoshtari (2015) Different predictors determining litter decomposition rate in functional groups of the tree plantations in a common garden TREES-STRUCTURE AND FUNCTION: 29(6); 1883-1891
6
مهناز کرمیان، وحید حسینی (1394) تأثیر جهت و موقعیت دامنه بر میزان کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب در خاک جنگل (مطالعه موردی: تنگ دالاب استان ایلام) مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی: 19 شماره 71; 117-109
7
فرهاد قاسمی، غلامعلی جلالی، وحید حسینی، سید محسن حسینی، ژورن برگ (1393) بررسی ارتباط بین پویایی عناصر غذایی و ترکیب شیمیایی لاشبرگ با نرخ تجزیه لاشبرگ در مراحل آخر فرآیند تجزیه پژوهش های گیاهی: (4) 27; 727-715
8
سیده سمیه حسینی، وحید حسینی (1393) تأثیر زمان وقوع آت شسوزی بر تغییرات پتاسیم، کلسیم، منیزیم و هدایت الکتریکی خاک جنگل تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: (1) 22; 143-151
9
ستار عزتی، اکبر نجفی، وحید حسینی (1393) ارزیابی روند بازیابی خاک و استقرار تجدید حیات طبیعی در مسیر چوبکشی پس از گذشت 20 سال از اجرای چوبکشی زمینی جنگل ایران-انجمن جنگلبانی ایران: (1) 6; 99-112
10
11
احسان صیاد، سید محسن حسینی، وحید حسینی، محمدحسن صالحه شوشتری (1392) اثر گونه درختی بر بر خی ویژگی های شیمیایی خاک در جنگل کاری های حاشیه رودخانه دز اکوسیستم های طبیعی ایران: 4; 56-47
12
فرزانه نظری، وحید حسینی، نقی شعبانیان (1391) تاثیر شدت آتش سوزی بر میزان کربن، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب در خاک های جنگلی (مطالعه موردی: جنگلهای مریوان) تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 20; 25-37
13
وحید حسینی، رضا اخوان، مریم طهماسبی (1391) تاثیر تاج درخت بنه Pistacia atlantica برپراکنش مکانی خصوصیات شیمیایی خاک (مطالعة موردی: منطقة سروآباد کردستان) جنگل ایران-انجمن جنگلبانی ایران: چهارم شماره 1; 13 تا 24
14
ehsan Sayad, Sayed Mohsen Hosaini, Vahid Hosseini, Mohammad Hasan Salehe Shoshtari (2012) Soil macrofauna in relation to soil and leaf litter properties in tree plantations Journal of Forest Science: 58(4); 170-180
15
احسان صیاد، سید محسن حسینی، وحید حسینی، محمدحسن صالحه شوشتری (1391) جنگلکاریهای حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارند آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)-دانشگاه فردوسی مشهد: 26 شماره 3; 700-707
16
فرهاد قاسمی، غلامعلی جلالی، وحید حسینی، سید محسن حسینی، بیورن برگ (1391) پویایی عناصر غذایی لاشبرگ نوئل Picea abies آمیخته با لاشبرگ گونه های راشFagus orientalis توسکا Alnus subcordata و پلت Acer velutinum در توده های دست کاشت نوئل منطقه لاجیم تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 20 شماره 2; 286-298
17
ehsan Sayad, Sayed Mohsen Hosaini, Vahid Hosseini, GholamAli Jalali (2010) The influence of eight tree plantations on soil in southwestern of iran Silva Balcanica: 11; 33-44
18
احسان صیاد، سید محسن حسینی، وحید حسینی، غلامعلی جلالی، محمدحسن صالحه شوشتری (1388) تاثیر جنگل کاری Eucalyptus camaldulensis, Acacia salicina , Dalbergia sisso بر ماکروفون خاک تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 17; 560-567
19
20
وحید حسینی، پیروز عزیزی، مسعود طبری، سید محسن حسینی (1384) مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی از دو رویشگاه با سنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان مجله منابع طبیعی ایران: 58; 545-551
21
وحید حسینی، پیروز عزیزی، مسعود طبری، سید محسن حسینی (1382) مقایسه روند تجزیه لاشبرگ ممرز از دو رویشگاه در شرایط آزمایشگاهی یکسان زراعت (پژوهش و سازندگی سابق): 61; 45-49
مقاله ارائه‌شده
1
نرگس پردل، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی (1396) مروری براثرات تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک نخستین همایش ملی جنگل های شمال ایران؛ گذشته، حال، آینده، ایران، رشت
2
حدیث نادی، وحید حسینی، کیومرث محمدی سمانی (1396) مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه اثر حفاظت کوتاه مدت بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق جنگلی نخستین همایش ملی جنگل های شمال ایران؛ گذشته، حال، آینده، ایران، رشت
3
دلنیا رستمی، کیومرث محمدی سمانی، وحید حسینی (1395) بررسی تغییرات برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول زمان پس از آتش سوزی اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی، ایران، شهرکرد
4
پرستو رستمی زاد، وحید حسینی، کیومرث محمدی سمانی (1395) مروری بر اثرات تاج درختان و توپوگرافی بر خصوصیات شیمیایی خاک اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی، ایران، شهرکرد
5
Reza Akhavan, Maryam Tahmasebi, Vahid Hosseini (2014) Effect of Pistachio canopy on the spatial distribution of soil chemical characteristics in the Zagros forests of Iran 24th IUFRO World Congress 2014: Sustaining Forests, Sustaining People, USA, Salt Lake City, Utah
6
سحر کریمی، ندا وکیلی، وحید حسینی (1393) مقایسه اثر جنگلکاری سوزنی برگ و پهنبرگ بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک )مطالعه موردی: جنگلکاری حسنآباد سنندج( دومین همایش ملی- دانشجویی علوم جنگل، ایران، تهران
7
سیده سمیه حسینی، وحید حسینی (1391) اثر جنگلکاری با گونه های سوزنی برگ بر میزان پتاسیم، کلسیم، منیزیم و هدایت الکتریکی خاک اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران
8
فرزانه نظری، وحید حسینی، نقی شعبانیان (1389) بررسی دینامیک کربن آلی و نیتروژن کل در خاک سوخته و نسوخته جنگل های مریوان اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
9
فرزانه نظری، وحید حسینی، نقی شعبانیان (1389) بررسی تاثیر شدت آتش سوزی روی دینامیک کربن آلی و نیتروژن کل خاک تحت شرایط آزمایشگاهی اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
10
نقی شعبانیان، سامان فلاح، انوشیروان شیروانی، وحید حسینی (1389) بررسی و مقایسه روند جذب روی در محیط های آلوده به این عنصردر گونه های سنجد و بید مشک اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
11
Vahid Hosseini, Loghman Ghahramany, Hamed Hajizaki (2010) The Effect of Pollarding on Carbon, Phosphorus and Nitrogen of Soil in the Northern Zagros Forests ( Case study: Baneh Region ) The X International Conference of Young Scientists, Forests of Eurasia
12
ehsan Sayad, Sayed Mohsen Hosaini, Vahid Hosseini (2010) Nutrient retranslocation of eight tree plantations in southwestern of Iran International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality
13
Akbar najafi, satar ezati, Vahid Hosseini, M.Abdur Rab (2010) Disturbance of soil by logging equipment and future effects on survival seedling of hardwood species hyrcanian forest, Iran First International conference of soil and roots engineering relationship, Iran
14
satar ezati, Akbar najafi, M.Abdur Rab, Vahid Hosseini (2010) long-Term Timber Harvesting and Their Impacts on Soil Compaction and Litter Mass First International conference of soil and roots engineering relationship, Iran
15
Naghi Shabanian, Vahid Hosseini (2009) Evaluation of tree and shrub species planted in Hasan Abad artificial forest park (Sanandaj town). 5th International Iran and Russia Conference on Agricultural development problems
16
ستار عزتی، اکبر نجفی، وحید حسینی (1388) بررسی کوبیدگی خاک و تاثیر آن بر حاصلخیزی رویشگاه ده سال پس از عملیات چوبکشی جنگل (مطالعه موردی جنگل ها حوزه نکاء چوب) سومین همایش ملی جنگل، ایران، انجمن جنگلبانی ایران
17
Vahid Hosseini (2008) Leaves litter Decompositionin Q.libani, Q.infectoria and Q.persica at Zagros forest in west of Iran VIII International Conference of Young Scientists “Forests of Eurasia – Northern Caucasus”
18
Vahid Hosseini, kastran kalbits, Naghi Shabanian (2008) Effects of parent soil material and tree species on litter decomposition in Hyrcanian Forest, Iran EUROSOIL 2008: Soil, Society & Environment
19
وحید حسینی (1386) تعیین ارتباط بین میزان انرژی . ماده از دست رفته در طی فرایند تجزیع لاشبرگ گونه پلت با توجه به سنگ مادری دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، کردستان
20
وحید حسینی، هدایت اله غضنفری (1386) تعیین نرخ تجزیه لاشبرگ در سه گونه بلوط Q. infectoria, Q. libani و Q. persica در ایستگاه تحقیقاتی گاران در شهرستان مریوان دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، کردستان
21
Vahid Hosseini (2007) Dynamic of carbon, nitrogen and phosphorus in litter of Carpinus betulus in north of IRAN under laboratory conditions Forest soils: Research results problems and Future Outlook
22
23
24
Piroz Azizi, Vahid Hosseini (2005) Comparison of Nitrogen Mineralization in Soil of Paddy Field, Soil of Paddy Field Mixed with Azolla and Azolla Compost International Enviromental Pollution: Regional & Global Cooperation on Monitoring Management & Abatement Strategies (GIAN, Iran
25
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
سمیه قادرزاده، وحید حسینی، زاهد شاکری، حسین معروفی (1393) مطالعه فلورستیک پوشش گیاهی جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های آرمرده بانه)
6
لیلا شاه محمدی، وحید حسینی، زاهد شاکری، حسین معروفی (1393) بررسی اثر جنگلکاری بر روی پوشش علفی کف در جنگلکاری های پارک جنگلی حسنآباد
7
8
9
10
سمیه عنایتی، وحید حسینی، نقی شعبانیان (1390) بررسی وضعیت تغذیه ای گونه های کاشته شده در پارک جنگلی توس نوذر
11
12
13
14
15
16
سامان فلاح، نقی شعبانیان، انوشیروان شیروانی، وحید حسینی (1388) ارزیابی توان زیست پالایی دو گونة بید مشک (Salix aegyptiaca) و سنجد (Elaeagnus angustifolia)
17
18
19
20
کتاب
1
محمد فرزام، وحید حسینی (1395) راهنمای عملی تکثیر درختان و درختچه های حاشیه رودخانه و فضای سبز شابک:978-964-386-341-8
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
وحید حسینی (1384) بررسی روند تجزیه لاشبرگ دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1384دانشگاه کردستان

دانشجویان

 • حامد حاجي زكي
  نام و نام خانوادگی: حامد حاجی زکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • علي رضا پورنياز
  نام و نام خانوادگی: علی رضا پورنیاز
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • احسان صياد
  نام و نام خانوادگی: احسان صیاد
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: جنگلداری
  رساله:
 • مرتضي صارمي
  نام و نام خانوادگی: مرتضی صارمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • مريم طهماسبي
  نام و نام خانوادگی: مریم طهماسبی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • فرزانه نظري
  نام و نام خانوادگی: فرزانه نظری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه جنگلداری (1393 - 1395)
 • مدیر گروه جنگلداری (1386 - 1390)
بیشتر