1403/03/05
شهریار سلیمی

شهریار سلیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56208254700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 4258

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک نظری، اطلاعات و محاسبات کوانتومی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1379 - 1386)
  عنوان رساله: بررسی الگوریتم های کوانتومی و کلاسیکی با استفاده از پیمایش های کاتوره ای کلاسیکی و کوانتومی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Quantum battery charging by non-equilibrium steady-state currents Farzaneh Hatami Kamin, Zahra Abuali, Herve Ness, Shahriar Salimi (2023)
Generalized uncertainty relation between thermodynamic variables in quantum thermodynamics Zahra Abuali, Farzaneh Hatami Kamin, R. J. S. Afonso, Diego Soares-Pinto, Shahriar Salimi (2023)
Quantum Speed Limit Time of Topological Qubits Influenced by the Fermionic and Bosonic Environments Fatameh Ahmadi, Sorosh Haseli, Maryam Hadipour, Sara Heshmatian, Haziar Dolatkhah, Shahriar Salimi (2022)
Bounds on charging power of open quantum batteries Shadab Zekawati, Fatemeh Tarighi Tabesh, Shahriar Salimi (2021)
Exergy of passive states: Waste energy after ergotropy extraction Farzaneh Hatami Kamin, Shahriar Salimi, Alan Santos (2021)
Irreversible work and Maxwell demon in terms of quantum thermodynamic force Ahmadi borhan, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2021)
Quantum speed limit time in the presence of disturbance Sorosh Haseli, Shahriar Salimi, Haziar Dolatkhah, Arash Sorouri-Khorashad (2021)
Lower and upper bounds for unilateral coherence and applying them to the entropic uncertainty relations Haziar Dolatkhah, Sorosh Haseli, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2020)
Tightening the tripartite quantum-memory-assisted entropic uncertainty relation Haziar Dolatkhah, Sorosh Haseli, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2020)
Environment-mediated charging process of quantum batteries Fatemeh Tarighi Tabesh, Farzaneh Hatami Kamin, Shahriar Salimi (2020)
Entanglement, coherence, and charging process of quantum batteries Farzaneh Hatami Kamin, Fatemeh Tarighi Tabesh, Shahriar Salimi, Alan Santos (2020)
Entropic uncertainty relation in Garfinkle-Horowitz-Strominger dilation black hole Fariba Shahbazi, Sorosh Haseli, Haziar Dolatkhah, Shahriar Salimi (2020)
Non-Markovian effects on charging and self-discharging process of quantum batteries Farzaneh Hatami Kamin, Fatemeh Tarighi Tabesh, Shahriar Salimi, Fardin Kheirandish, Alan Santos (2020)
The entropy production for thermal operations Haziar Dolatkhah, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad, Sorosh Haseli (2020)
The resource theory of coherence for quantum channels Farzaneh Hatami Kamin, Fatemeh Tarighi Tabesh, Shahriar Salimi, Fardin Kheirandish (2020)
The lower bound of quantum memory-assisted entropic uncertainty and secret rate for two topological qubits under environments Sorosh Haseli, Haziar Dolatkhah, Hossian Rangani Jahromi, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2020)
Quantum speed limit time for correlated quantum channel Natasha Awasthi, Sorosh Haseli, Umesh Chandra Johri, Shahriar Salimi, Haziar Dolatkhah, Arash Sorouri-Khorashad (2020)
The quantum thermodynamic force responsible for quantum state transformation and the flow and backflow of information Ahmadi borhan, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad, Fardin Kheirandish (2019)
Controlling the entropic uncertainty lower bound in two-qubit systems under decoherence Sorosh Haseli, Haziar Dolatkhah, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2019)
Tightening the entropic uncertainty relations formultiple measurements and applying it to quantumcoherence Haziar Dolatkhah, Sorosh Haseli, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2019)
Time-invariant discord: high temperature limit and initial environmental correlations Fatemeh Tarighi Tabesh, Goktug Karpat, Sabrina Maniscalco, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2018)
Estimating phase with a random generator: Strategies and resources in multiparameter quantum metrology yosefjani rozhin, Rosanna Nichols, Shahriar Salimi, Gerardo Adesso (2017)
Witness for initial correlations among environments Fatemeh Tarighi Tabesh, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2017)
Enhancement of frequency estimation by spatially correlated environments yosefjani rozhin, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2017)
Noisy metrology: a saturable lower bound on quantum Fisher information yosefjani rozhin, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2017)
The Role of the Total Entropy Production in the Dynamics of Open Quantum Systems in Detection of Non-Markovianity Shahriar Salimi, Sorosh Haseli, Arash Sorouri-Khorashad, Farzin Adabi (2016)
Quantum Entanglement and Quantum Discord of a Two-Qubit System in a Dissipative Cavity hadi ayobi Sporzi, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2016)
Tightening the entropic uncertainty bound in the presence of quantum memory Farzin Adabi, Shahriar Salimi, Sorosh Haseli (2016)
Dynamics of entanglement and non-classical correlation for four-qubit GHZ state Pershing Espoukeh, Robabeh Rahimi, Shahriar Salimi, Pouria Pedram (2015)
A measure of non-Markovianity for unital quantum dynamical maps Sorosh Haseli, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2015)
Non-Markovianity through flow of information between a system and an environment Sorosh Haseli, Goktug Karpat, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad, Felipe Fernandez Fanchini, Paulo Henrique Souto Ribeiro, Stephan Patrick Walborn, G.H. Aguilar, Baris Cakmak (2014)
Nonlocal correlations for manifold quantum systems: Entanglement of two-spin states Kamal Berrada, Amir Mohammad zadeh, S. Abdel-Khalek, H. Eleuch, Shahriar Salimi (2012)
Quantum discord evolution of three-qubit states under noisy channels Mahmoud Mahdian, yosefjani rozhin, Shahriar Salimi (2012)
Perfect state transfer via quantum probability theory Shahriar Salimi, Saeed Ghorshipour, Arash Sorouri-Khorashad (2012)
Investigation of Preparation up to Six and N-Atom Graph States Shahriar Salimi, D. karami, Elias Salimi (2012)
D-Concurrence Bounds for Pair Coherent States Shahriar Salimi, A. Mohammadzade (2011)
Symmetry and Quantum transport on networks Shahriar Salimi, Roya RAdgohar, M.Mahdi Soltanzadeh (2010)
Pseudo-Hermitian continuous-time quantum walks Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2010)
INVESTIGATION OF QUANTUM ROULETTE Shahriar Salimi, M.Mahdi Soltanzadeh (2009)
Investigation of continuous-time quantum walk by using Krylov subspace-Lanczos algorithm Mohammad ali Jafari Zadeh, Rahmie Sofiyani, Shahriar Salimi, Saber Jafarizadeh (2007)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Tightening entropic uncertainty relations for multiple measurements and application in quantum coherence Haziar Dolatkhah, Sorosh Haseli, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2018)
Quantum Thermodynamic Force and Flow Ahmadi borhan, Shahriar Salimi, Fardin Kheirandish, Arash Sorouri-Khorashad (2018)
شاهدی بر وجود همبستگی های اولیه بین محیطها فاطمه طریقی تابش، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1396)
ناهمخوانی زمان-ناوردا در حد دماهای بالا فاطمه طریقی تابش، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1396)
مترولوژی نوفه دار: حد پایین اطلاعات کوانتومی فیشر روژین یوسف جانی، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1396)
برآورد فاز با مولد تصادفی: استراتژی ها و منابع در مترولوژی کوانتومی چند پارامتری روژین یوسف جانی، روزانا نیکلاس، شهریار سلیمی، جراردو ادسو (1396)
 تاثیر محیط های اسپینی در انتقال حالت های کوانتومی   سعید قرشی پور، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1391)
انتقال کامل حالت های کوانتومی در شبکه های اسپینی شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد، سعید قرشی پور (1389)
Quantum Walk Shahriar Salimi (2009)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
سیستم های کوانتومی باز شهریار سلیمی (1395)
کتاب
Exergy and Quantum Batteries Farzaneh Hatami Kamin, Shahriar Salimi (2024)
پایان نامه
بررسی برآورد کوانتومی در سامانه‌های ترمودینامیکی زهرا ابوعلی، شهریار سلیمی، فرزانه حاتمی کمین (1402)
کنترل کران پایین عدم قطعیت آنتروپی با استفاده از اندازه گیری های ضعیف فرزانه تنها بکتاش آبادی، شهریار سلیمی، هژیر دولتخواه (1402)
باتری های کوانتومی کامل مدرس، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1399)
چرخه کارنو در ترمودینامیک کوانتومی الهه کاظمی، شهریار سلیمی (1399)
نظریه های منبع کوانتومی، همدوسی کوانتومی و سامانه های کوانتومی باز هژیر دولتخواه، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی، سروش حاصلی (1399)
تحولات غیرمارکوفی، اصل عدم قطعیت و ترمودینامیک کوانتومی فرزانه حاتمی کمین، فردین خیر اندیش، شهریار سلیمی (1399)
نیرو و شار ترمودیتامیکی کوانتومی برهان احمدی، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1399)
بررسی فرآیندهای مارکوفی و غیرمارکوفی در سامانه های کوانتومی باز فاطمه طریقی تابش، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1397)
تعیین بردار همبستگی زنجیره ی اسپینی در مدل XY هایزنبرگ فرناز اسدی، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1396)
برآورد در مترولوژی کوانتومی نوفه دار روژین یوسف جانی، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1396)
مطالعه روابط عدم یقین آنتروپی در اطلاعات و محاسبات کوانتومی و سامانه های کوانتومی باز فرهاد زارعی جعفرآبادی، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1395)
بررسی همدوسی کوانتومی با استفاده از آنتروپی نسبی خطی برای سامانه های اسپینی بشری روان بخش، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1395)
بررسی ناهمخوانی کوانتومی با استفاده از اندازه گیری ضعیف بنفشه دیرنگ، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1395)
بررسی ناهمخوانی کوانتومی برای حالت های دوکیوبیتی مرتبه دو وریا فرشاد، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1393)
بررسی ناهم خوانی کوانتومی برای حالت های درهم تنیده مقید سعیده عبدالملکی، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1393)
تعیین میزان نا سازگاری کوانتومی برای سیستم های دو کیوبیتی طیبه مکارمی، شهریار سلیمی، محمود مهدیان (1391)
بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط های غیرمارکوفی هژیر حسن خالی، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1391)
بررسی دینامیک درهم تنیدگی سامانه های - n کیوبیتی در میدان اتلافی هادی ایوبی اسپورزی، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1391)
: بررسی نا همدوسی درپیمایش های کاتوره ای کوانتومی با زمان گسسته سیده شیما ابراهیمی، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1390)
مطالعه ترابرد از راه دور حالت های همدوس شوکت علیپور، شهریار سلیمی، خالد سعیدی (1390)
مطالعه حالتهای همدوس آمیخته در نظریه اطلاعات کوانتومی امیر محمد زاده کرکرق، شهریار سلیمی (1389)
مطالعه آمیختگی در حالتهای گرافی داریوش کرمی، شهریار سلیمی (1389)
بررسی انتقال کامل حالت های کوانتومی روی شبکه های کوانتومی سعید قرشی پور، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1389)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • اطلاعات کوانتومی، درهمتنیدگی، سیستم های کوانتومی باز، همبستگی های کوانتومی، اصول مکانیک کوانتومی
بیشتر

دانشجویان

 • فرهاد زارعی جعفرآبادی
  نام: فرهاد زارعی جعفرآبادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک
  پایان نامه: مطالعه روابط عدم یقین آنتروپی در اطلاعات و محاسبات کوانتومی و سامانه های کوانتومی باز
 • سعیده عبدالملکی
  نام: سعیده عبدالملکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک نظری
  پایان نامه:
 • وریا فرشاد
  نام: وریا فرشاد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک نظری
  پایان نامه:
 • شوکت علیپور
  نام: شوکت علیپور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک نظری
  پایان نامه:
 • امیر محمدزاده
  نام: امیر محمدزاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک نظری
  پایان نامه:
 • بنفشه دیرنگ
  نام: بنفشه دیرنگ
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک نظری
  پایان نامه:
 • برهان احمدی
  نام: برهان احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک نظری
  پایان نامه:
 • لیلا صحرایی
  نام: لیلا صحرایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حالت جامد
  پایان نامه:
 • هژیر حسن خالی
  نام: هژیر حسن خالی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حالت جامد
  پایان نامه:
 • طیبه مکارمی
  نام: طیبه مکارمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک نظری
  پایان نامه:
 • هادی ایوبی
  نام: هادی ایوبی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حالت جامد
  پایان نامه:
 • سیده شیما ابراهیمی
  نام: سیده شیما ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حالت جامد
  پایان نامه:
 • روژین یوسف جانی
  نام: روژین یوسف جانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک نظری
  پایان نامه:
 • سروش حاصلی
  نام: سروش حاصلی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: اطلاعات و محاسبات کوانتومی
  رساله:
 • فرزین آدابی
  نام: فرزین آدابی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: اطلاعات و محاسبات کوانتومی
  رساله:
 • داریوش کرمی
  نام: داریوش کرمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک نظری
  پایان نامه:
 • سعید قرشی پور
  نام: سعید قرشی پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حالت جامد
  پایان نامه:
 • رویا رادگهر
  نام: رویا رادگهر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک نظری
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده علوم پایه (1397 - 1400)
 • معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه (1395 - 1397)
 • مدیر گروه فیزیک (1388 - 1390)
بیشتر