1403/01/31
جعفر عبداله زاده

جعفر عبداله زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22133801400
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی گیاهپزشکی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1373 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی-قارچ شناسی ، تربیت مدرس ، ایران (1383 - 1388)
  عنوان رساله: فیلوژنی و تاکسونومی قارچهای تیره بوتریوسفریاسه در ایران
 • کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی ، تربیت مدرس ، ایران (1377 - 1379)
  عنوان رساله: کنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه آفتابگردان در استان آذربایجان غربی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Global consortium for the classification of fungi and fungus-like taxa Kevin Hyde, Mohamed Abdel-Wahab, Jafar Abdollahzadeh, Pranami Abeywickrama, Sahar Absalan, Qiang Li, Martyn Ainsworth, Naghmeh Afshari (2023)
Phytotoxins produced by Didymella glomerata and Truncatella angustata, associated with grapevine trunk diseases (GTDs) in Iran Alessio Cimmino, Zeinab Bahmani, Marco Masi, Jafar Abdollahzadeh, Jahanshir Amini, Antonio Evidente, Angela Tuzi (2022)
Fusarium and allied fusarioid taxa (FUSA). 1 Pedro Crous, Marcelo Sandoval-Denis, Mike Costa, Johannes Groenewald, Arien L. Van Iperen, Jafar Abdollahzadeh, Mieke Starink-Willemse (2022)
Fungal Planet description sheets: 1284-1382 Pedro Crous, Eduard R. Osieck, Zeljko Jurjevic, Joop Boers, Arien L. Van Iperen, Farzaneh Badali, Masoud Abrinbana, Jafar Abdollahzadeh (2021)
Phytotoxic metabolites from Stilbocrea macrostoma, a fungal pathogen of Quercus brantii in Iran Roberta Di Lecc, Samaneh Bashiri, Marco Masi, Daniela Alioto, Angela Tuzi, Antonio Evidente, Jafar Abdollahzadeh (2021)
Fungal diversity notes 1387–1511: taxonomic and phylogenetic contributions on genera and species of fungal taxa Saranyaphat Boonmee, Dhanushka Wanasinghe, Mark Calabon, Naruemon Huanraluek, Sajini Chandrasiri, Kevin Hyde, Javadi Estahbanati javadi, Jafar Abdollahzadeh, Gareth Jones (2021)
Massarilactones D and H, phytotoxins produced by Kalmusia variispora, associated with grapevine trunk diseases (GTDs) in Iran Alessio Cimmino, Zeinab Bahmani, Marco Masi, Roberta Di Lecc, Jahanshir Amini, Antonio Evidente, Jafar Abdollahzadeh (2021)
Fungal canker agents in apple production hubs of Iran Abbas Nourian, Mina Salehi, Naser Safaie, Fatemeh Khelghatibana, Jafar Abdollahzadeh (2021)
Phytotoxins Produced by Two Biscogniauxia rosacearum Strains, Causal Agents of Grapevine Trunk Diseases, and Charcoal Canker of Oak Trees in Iran Marco Masi, Samaneh Bashiri, Alessio Cimmino, Zeinab Bahmani, Jafar Abdollahzadeh, Antonio Evidente (2021)
Phenazine-1-Carboxylic Acid (PCA), Produced for the First Time as an Antifungal Metabolite by Truncatella angustata , a Causal Agent of Grapevine Trunk Diseases (GTDs) in Iran Alessio Cimmino, Zeinab Bahmani, Stefany Castaldi, Marco Masi, Rachele Isticato, Antonio Evidente, Jahanshir Amini, Jafar Abdollahzadeh (2021)
Fusarium: more than a node or a foot-shaped basal cell Pedro Crous, Lorenzo LOMBARD, Marcelo Sandoval-Denis, Keit A. Seifert, Hans J. Schroers, Jafar Abdollahzadeh, Priscila Chaverri (2021)
The true nature of Ganoderma in Iran: Taxonomy based on ITS and mtSSU rDNA Somayeh Keypour, Hossein Riahi, mohammad reza Asef, Jafar Abdollahzadeh, Ali Borhani, Naser Safaie (2020)
Evolution of lifestyles in Capnodiales Jafar Abdollahzadeh, Johannes Groenewald, Martin Coetzee, Mike J. Wingfield, Pedro Crous (2020)
Rabenchromenone and Rabenzophenone, Phytotoxic Tetrasubstituted Chromenone and Hexasubstituted Benzophenone Constituents Produced by the Oak-Decline-Associated Fungus Fimetariella rabenhorstii Samaneh Bashiri, Jafar Abdollahzadeh, Roberta Di Lecc, Daniela Alioto, Marcin Górecki, Marco Masi, Antonio Evidente, Gennaro Pescitelli (2020)
Basidiomycetes fungi as biocontrol agents against take-all disease of wheat Masumeh Gholami, Jahanshir Amini, Jafar Abdollahzadeh, Morahem Ashengroph (2019)
قارچهای اندوفیت جدا شده از درختان بلوط (Quercus brantii Lindl و Quercus infectoria Oliv) آسو حاجی زاده، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1397)
Fungal Planet description sheets: 716–784 Pedro Crous, Mike J. Wingfield, Treena I. Burgess, Giles E. St. J. Hardy, Josepa Gené, Jafar Abdollahzadeh, Rajaram Thangavel, Cristina M. de Souza-Motta, Luis F. P. Gusmão, Dania García, Iuri G. Baseia, Josep Guarro (2018)
Biocontrol potential of endophytic Penicillium spp. against strawberry anthracnose Darya Zargar, Jahanshir Amini, Jafar Abdollahzadeh (2018)
Genetic diversity and population structure of Watermelon mosaic virus Mohammad Hajizadeh, Hajareh Bahrampour, Jafar Abdollahzadeh (2017)
Symptoms and fungi associated with elm trees decline in Iran Hosein Hashemi, Hamid Mohammadi, Jafar Abdollahzadeh (2017)
Families, genera, and species of Botryosphaeriales Tao YANG, Johannes Groenewald, Ratchadawan CHEEWANGKOON, Fahimeh JAMI, Jafar Abdollahzadeh, Pedro Crous, Lorenzo LOMBARD (2017)
Description of the sexual morph of Seimatosporium vitis Mehdi Mehrabi, Roghayeh Hemmati, Jafar Abdollahzadeh (2017)
تاکسونومی مولکولی و ریخت شناختی گونه های Pythium جدا شده از خاک در آذربایجان غربی فرزانه بدلی، مسعود ابرین بنا، جعفر عبداله زاده، اسماعیل خالدی (1395)
Phylogeny,morphology and pathogenicity of Botryosphaeriaceae, Diatrypaceae and Gnomoniaceae associated with branch diseases of hazelnut in Sardinia (Italy) Benedetto Linaldeddu, Deidda Antonio, Scanu Benedetto, Antonio Franceschini, Artur Alves, Alan Phillips, Jafar Abdollahzadeh (2016)
First Report of Alternaria cantlous Causing Leaf Spot on Potato in Iran Jahanshir Amini, Soraya Sepehrnoosh, Jafar Abdollahzadeh (2016)
Molecular and morphological characterization of Endoconidioma populi from Kurdistan province, Iran Sanan Mirzaei, Jamal Nahwi Moghadam, Esmail Khaledi, Jafar Abdollahzadeh, Jahanshir Amini, Masoud Abrinbana (2015)
معرفی آرایه های جدید از قارچ های اندوفیت بلوط در استان کردستان آسو حاجی زاده، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1394)
New records from Botryosphaeriaceae (Ascomycota) for mycobiota of Iran Jafar Abdollahzadeh, fariba Hosseini, Javadi Estahbanati javadi (2014)
گزارشی از گونه های تریکودرمای اندوفیت از استان کردستان مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبداله زاده (1392)
شناسایی و بیماریزایی گونه های فوزرایوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه فرنگی در منطقه ی مرودشت جهانشیر امینی، مرضیه کاظمی، جعفر عبداله زاده، مصطفی درویش نیا (1392)
The Botryosphaeriaceae: genera and species known from culture Alan Phillips, Artur Alves, Jafar Abdollahzadeh, Bernard Slippers, Mike J. Wingfield, Pedro Crous, Johannes Groenewald (2013)
Identification of Trichoderma spp. from west of Iran Mozhgan Roughanian, Dostmorad Zafari, Jahanshir Amini, Jafar Abdollahzadeh (2013)
Resolving the Diplodia complex on apple and other Rosaceae hosts Alan Phillips, Joana Lopes, Jafar Abdollahzadeh, S Bobev, Artur Alves (2012)
Drechslera triseptata، گزارشی جدید برای فلور قارچ های ایران مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبداله زاده (1391)
Phylogeny and morphology of four new species of Lasiodiplodia from Iran Jafar Abdollahzadeh, Javadi Estahbanati javadi, Ebrahim Mohammadi Goltapeh, Rasoul Zare, Alan Phillips (2010)
Barriopsis iraniana and Phaeobotryon cupressi: two new species of the Botryosphaeriaceae from trees in Iran Jafar Abdollahzadeh, Ebrahim Mohammadi Goltapeh, Javadi Estahbanati javadi, Masoud Shams-bakhsh, Rasoul Zare, Alan Phillips (2009)
The Pleurotus eryngii species-complex in Kurdistan Region of Iran Jafar Abdollahzadeh, mohammad reza Asef, Torej Mirmahmoodi (2007)
Biological control of sclerotinia stem rot of sunflower ( S. minor ) using Trichoderma species. Jafar Abdollahzadeh, Ebrahim Mohammadi Goltapeh, Hamid Rouhani (2006)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
مطالعه و شناسایی گونه های آسپرژیلوس مرتبط با کشمش‌ در شهرستان ملایر اسعد معروفی، نرگس حسن زاده، جعفر عبداله زاده، بیتا عسگری خسروشاهی (1402)
بازبینی و بروزرسانی اطلاعات بیمارگرهای قارچی نخل خرما در دنیا و ایران موسی نجفی نیا، افسانه علی آران، جعفر عبداله زاده، علیرضا جوادی اصطهباناتی، مونس بخشی، بیتا عسگری خسروشاهی (1402)
کنترل زیستی آنتراکنوز توت فرنگی با استفاده از قارچ های اندوفیت دریا زرگر، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1397)
بررسی توانایی گونه های اندوفیت متعلق به جنس Penicillium در کنترل زیستی بیماری پاخوره گندم معصومه غلامی، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده، مراحم آشنگرف (1396)
Expression analysis of two defense genes of Grape (vitis vinifera) in interaction with Neofusicoccum parvum Sargol Majidi-no, Mohammad Majdi, Jafar Abdollahzadeh, Dara Dastan (2017)
Expression analysis of defense genes in interaction between Botryosphaeria dothidea and grapevine Sonya Salemi, Mohammad Majdi, Jafar Abdollahzadeh, Morahem Ashengroph (2017)
جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت از تعدادی گیاهان خانواده سولاناسه شیما مرادی، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1396)
شناسایی قارچهای اندوفیت جداسازی شده از گیاه توت فرنگی دریا زرگر، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1396)
جداسازی و شناسایی گونه های Aspergillus و Penicillium اندوفیت از گیاهان تیره گندمیان معصومه غلامی، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده، مراحم آشنگرف (1396)
تولید بیواتانول از باگاس نیشکر به روش قلیایی و هیدرولیز و تخمیر پیوسته(SSF) به روش آنزیمی ساجد قیم، مهرداد خامفروش، مراحم آشنگرف، جعفر عبداله زاده (1394)
بهینه سازی مرحله آماده سازی باگاس نیشکر به روش قلیایی جهت تولید اتانول ساجد قیم، مهرداد خامفروش، مراحم آشنگرف، جعفر عبداله زاده (1394)
تعیین تنوع مرفومتریک هندسی زنبورعسل Apis melifera L. (Hymenoptera: Apidae) در ایران مهدی مدبر، جواد ناظمی رفیع، جعفر عبداله زاده، حدیث گومه (1394)
تعیین تنوع مرفومتریک سنتی زنبورعسل Apis melifera L (Hymenoptera: Apidae) در ایران مهدی مدبر، جواد ناظمی رفیع، جعفر عبداله زاده، حدیث گومه (1394)
Phaeoacremonium and Phaeomoniella species associated with esca disease of grapevine in Kurdistan Province, Iran Jamal Nahwi Moghadam, Esmail Khaledi, Jafar Abdollahzadeh, Jahanshir Amini (2015)
Pestalotioid fungi associated with esca disease of grapevine in Kurdistan Province, Iran Esmail Khaledi, Jamal Nahwi Moghadam, Jafar Abdollahzadeh, Jahanshir Amini (2015)
آنالیز فیلوژنتیکی گونه های جنس Ganoderma جمع آوری شده از شمال ایران با استفاده از توالی های mtSSU rDNA و ITS سمیه کیپور، حسین ریاحی، ناصر صفایی، علی برهانی، محمد رضا آصف، جعفر عبداله زاده (1394)
حساسیت به چند قارچ کش در جدایه های Alternaria arborescens، عامل لکه موجی سیب زمینی در استان کردستان زهرا صالحی، جعفر عبداله زاده، مسعود ابرین بنا، امین صادقی (1394)
یک گونه جدیدPythium از ایران فرزانه بدلی، مسعود ابرین بنا، جعفر عبداله زاده (1394)
First report of plant pathogenic fungus Zymoseptoria ardabiliae from East Azarbaijan province ناهیده حاج بابایی، مسعود ابرین بنا، جعفر عبداله زاده (1394)
شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی در استان کردستان زهرا صالحی، جعفر عبداله زاده، مسعود ابرین بنا، امین صادقی (1393)
شناسایی چندین گونه Uromyces از استان کردستان وحید علایی، جعفر عبداله زاده، حسین معروفی (1393)
شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچهای مرتبط با بیماری اسکا در تاکستان های استان کردستان اسماعیل خالدی، جمال نحوی مقدم، جعفر عبداله زاده، جهانشیر امینی (1393)
گزارش جدید از پیتیوم برای فلور قارچی ایران فرزانه بدلی، مسعود ابرین بنا، جعفر عبداله زاده (1393)
شناسایی مولکولی گونه های Pythium و Phytopythium در استان آذربایجان غربی فرزانه بدلی، مسعود ابرین بنا، جعفر عبداله زاده (1393)
مطالعه بیماریزایی جمعیت N. parvum در شرایط آزمایشگاه و مزرعه روی درختان گردو حدیث لطیفی شعار، جعفر عبداله زاده، ناصر قادری (1393)
Identification of endophyticfungi from Quercus brantii in Kurdistan province Aso Hajizadeh, Jahanshir Amini, Jafar Abdollahzadeh, Mozhgan Roughanian (2013)
A record of endophytic Trichoderma species in Kurdistan Mozhgan Roughanian, Jahanshir Amini, Dostmorad Zafari, Jafar Abdollahzadeh (2013)
تعیین گروههای سازگار رویشی درون جمعیت N. parvum در شمال ایران حدیث لطیفی شعار، جعفر عبداله زاده (1392)
Identification of Endoconidioma sp. associated with grapevine and walnut trees in west of Iran Sanan Mirzaei, Jafar Abdollahzadeh, Jamal Nahwi Moghadam, Jahanshir Amini (2013)
قارچهای هیفومیستی مرتبط با بیماری زوال مو در تاکستان های استان کردستان اسماعیل خالدی، جمال نحوی مقدم، جعفر عبداله زاده، جهانشیر امینی (1392)
قارچهای سیلومیستی مرتبط با بیماری زوال مو در تاکستان های استان کردستان جمال نحوی مقدم، اسماعیل خالدی، جعفر عبداله زاده، جهانشیر امینی (1392)
مطالعه تاکسونومی قارچهای تیره Botryosphaeriaceae در استان گلستان سیده فریبا حسینی، جعفر عبداله زاده، علیرضا جوادی اصطهباناتی (1391)
کنترل بیولوژیک پوسیدگی نرم میوه توت فرنگی با استفاده از گونه های تریکودرما مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبداله زاده (1391)
شناسایی گونه های تریکودرما متعلق به بخش Longibrachiatum از استان کردستان مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبداله زاده (1391)
Morphological and Molecular Identification of Trichoderma Species from West of Iran Mozhgan Roughanian, Jahanshir Amini, Dostmorad Zafari, Jafar Abdollahzadeh (2012)
Phylogenetic and morphological study of the genus Lasiodiplodia in Iran Jafar Abdollahzadeh, Javadi Estahbanati javadi, Ebrahim Mohammadi Goltapeh, Rasoul Zare, Alan Phillips (2010)
Botryosphaeria/ Botryosphaeria- Like Anamorphs Associated with Woody Plants in Iran Jafar Abdollahzadeh, Javadi Estahbanati javadi, Rasoul Zare, Ebrahim Mohammadi Goltapeh (2007)
Dothiorella Species on Woody Plants in Iran Jafar Abdollahzadeh, Javadi Estahbanati javadi, Ebrahim Mohammadi Goltapeh, Rasoul Zare, Alan Phillips (2007)
بررسی اثر چند علف کش در کنترل گیاه انگلی سس (Cuscuta compestris) در مزارع چغندر قند منصور سهرابی، جعفر عبداله زاده، کیوان فتوحی فر (1383)
سخنرانی
کتاب
Color atlas of Iranian fungi Jafar Abdollahzadeh (2022)
پایان نامه
تاکسونومی قارچ های کپک دوده ای در شرق استان گیلان رضا یوسفی، جعفر عبداله زاده، سید اکبر خداپرست (1400)
اثر خاموشی ژنCMV-2b روی برهمکنش ویروس موزاییک خیار و قارچ آلترناریا در گیاه گوجه فرنگی گلستان اعظمی، عبدالباسط عزیزی، محمد حاجی زاده، جعفر عبداله زاده (1400)
شناسایی گونه های Aspergillus مرتبط با کشمش های آفتابی و تیزابی در شهرستان ملایر نرگس حسن زاده، اسعد معروفی، بیتا عسگری خسروشاهی، جعفر عبداله زاده (1399)
مقاومت گذرا به Lasiodiplodia theobromae با استفاده از خاموشی ژن TEF1-α امید نیلی، جعفر عبداله زاده، عبدالباسط عزیزی (1398)
شناسایی و بررسی بیان برخی از ژن های دفاعی درگیاه نخود زراعی در مواجه با بیماری برق زدگی ایوب اندام، محمد مجدی، عبدالباسط عزیزی، جعفر عبداله زاده (1396)
بررسی بیان ژن های دفاعی در برهمکنش بین قارچ Botryosphaeria dothidea و گیاه انگور سونیا سالمی، محمد مجدی، مراحم آشنگرف، جعفر عبداله زاده (1396)
بررسی حساسیت به قارچکش های آیپرودیون، تری فلوکسی-استروبین و کاربندازیم در جمعیت ایرانی Diplodia seriata رویا ملکی اسدکندی، جعفر عبداله زاده، مسعود ابرین بنا، امین صادقی (1395)
ارزیابی قارچ های اندوفیت به عنوان عامل بیوکنترل آنتراکنوز توت فرنگی دریا زرگر، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1395)
بررسی حساسیت جدایه های قارچ Botryosphaeria dothidea نسبت به قارچ کش های تری فلوکسی استروبین، کاربندازیم و آیپرودیون مریم کرمی نظرگاهی، جعفر عبداله زاده، مسعود ابرین بنا، مصطفی معروف پور (1395)
ردیابی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس موزاییک هندوانه در کدوئیان استان کردستان هاجره بهرام پور، محمد حاجی زاده، جعفر عبداله زاده (1395)
شناسایی گونه های جنس Pythium از مزارع گندم شهرستانهای قروه و دهگلان نسیبه همتی، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1394)
مطالعه جنس Zymoseptoria روی غلات و گندمیان وحشی در استانهای آذربایجان غربی و شرقی ناهیده حاج بابایی، جعفر عبداله زاده، مسعود ابرین بنا (1394)
شناسایی عوامل زنگ گندم و علف های هرز آن در شرق استان کردستان وحید علایی، جعفر عبداله زاده، حسین معروفی (1393)
مطالعه تاکسونومیکی جنس پیتیوم در استان آذربایجان غربی فرزانه بدلی، جعفر عبداله زاده، مسعود ابرین بنا (1393)
مطالعه میکوفلور مرتبط با برگ و شاخه درختان بلوط در برخی از مناطق استان کردستان آسو حاجی زاده، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1393)
شناسایی قارچهای مرتبط با بیماری زوال مو در شهرستانهای سسندج و مریوان جمال نحوی مقدم، جعفر عبداله زاده، جهانشیر امینی (1392)
شناسایی قارچ های عامل شانکر سیب در سه منطقه عمده کشت سیب در ایران عباس نوریان، ناصر صفایی، جعفر عبداله زاده (1392)
تاکسونومی و فیلوژنی قارچ های تیره بوتریوسفریاسه در استان گلستان سیده فریبا حسینی، جعفر عبداله زاده، علیرضا جوادی اصطهباناتی (1391)
شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی در مزارع سیب زمینی شهرستان های قروه، دهگلان و بیجار مسلم رحیمی، زهرا تنها معافی، علی اکبر حجت جلالی، جعفر عبداله زاده (1390)
مطالعه تاکسونومیکی گونه های تریکودرما در استان کردستان مژگان روغنیان، دوستمراد ظفری، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1390)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • فیلوژنی و تاکسونومی قارچها به ویژه آسکومیستهای بیماریزای گیاهی
 • تنوع ژنتیکی قارچهای آسکومیست بیماریزای گیاهی
بیشتر

دانشجویان

 • ناهیده حاج بابایی
  نام: ناهیده حاج بابایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
 • ثریا سپهرنوش
  نام: ثریا سپهرنوش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
 • زهرا صالحی
  نام: زهرا صالحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
 • فرزانه بدلی
  نام: فرزانه بدلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
 • وحید علایی
  نام: وحید علایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
 • حدیث لطیفی شعار
  نام: حدیث لطیفی شعار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
 • اسماعیل خالدی
  نام: اسماعیل خالدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
 • جمال نحوی مقدم
  نام: جمال نحوی مقدم
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
 • صنعان میرزایی
  نام: صنعان میرزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
 • فریبا حسینی
  نام: فریبا حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
 • ساجده ذوالفقاری
  نام: ساجده ذوالفقاری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده کشاورزی (1397 - 1399)
 • معاون پژوهشی-دانشکده کشاورزی (1394 - 1396)
 • مدیر گروه گیاه پزشکی (1390 - 1393)
بیشتر