1403/03/05

بهروز ملک الکلامی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 654654
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 09188711601

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Exposure of the static magnetic fields on the microbial growth rate and the sludge properties in the complete‑mix activated sludge process (a Lab‑scale study) Ghorban Asgari, Abdolmotaleb Seid‑Mohammadi, Reza Shokoohi, Mohammad Reza Samarghandi, Glen T. Diger, Ramin Khoshniyat, Behrooz Malekolkalami (2023)
بررسی طیف بسامدی و سطوح پوانکاره در آونگ دوگانه عبدالجبار شکری، بهروز ملک الکلامی، حامد حیدری، مهیار دبیقیان، سید امید سبحانی (1402)
Probing extra dimensions through cosmological observations of dark energy Raheleh Jalalzadeh, Shahram Jalalzadeh, Behrooz Malekolkalami (2023)
The best location for the application of static magnetic fields based on biokinetic coefficients in complete‑mix activated sludge process Ghorban Asgari, Abdolmotaleb Seid‑Mohammadi, Reza Shokoohi, Mohammad Reza Samarghandi, Glen T. Diger, Ramin Khoshniyat, Behrooz Malekolkalami (2023)
Structure formation in dark matter particle production cosmology ghazanfari zahra, Kazem Rezazadeh Sarab, Behrooz Malekolkalami (2022)
About the Power Spectrum Of Primordial Gravitational Waves TAIMUR Mohammadi, Behrooz Malekolkalami, Khabat Ghamari (2022)
Geodesics around oscillatons made of exponential scalar field potential Ali Mahmoodzadeh, Behrooz Malekolkalami (2018)
Oscillatons described by self-interacting quartic scalar fields Ali Mahmoodzadeh, Behrooz Malekolkalami (2018)
Time-dependent scalar fields as candidates for dark matter Behrooz Malekolkalami, Ali Mahmoodzadeh (2016)
Ion Acoustic Soliton and the Lambert Function Behrooz Malekolkalami, TAIMUR Mohammadi, Khabat Ghamari (2016)
Effects of quintessence on thermodynamics of the black holes Kamal Qaderi, Behrooz Malekolkalami (2016)
The width of the solitary wave in dusty plasma Behrooz Malekolkalami, Amjad Alipanah (2016)
Intrinsic gravitomagnetism and non-commutative effects Behrooz Malekolkalami, Awat Lotfi HAGH (2016)
Schwarzschild-anti de Sitter black hole with quintessence Behrooz Malekolkalami, Kamal Qaderi (2015)
Late time acceleration in a non-commutative model of modified cosmology Behrooz Malekolkalami, Khedmat Atazadeh, Babak Vakili (2014)
Some Aspects of the Shock Wave in Pair Plasma Behrooz Malekolkalami, TAIMUR Mohammadi (2014)
Gravitomagnetism and Non-commutative Geometry Behrooz Malekolkalami, Mehrdad FARHOUDI (2014)
Line Mass Current in De-Sitter Space-Time Behrooz Malekolkalami, Wirya Feizi (2013)
Slowly rotating sphere in de Sitter space-time Behrooz Malekolkalami, Alireza ghazizadeh, TAIMUR Mohammadi (2013)
F(G) gravity models based on the ordinary and entropy-corrected holographic dark energy models Mohamad Reza Setare, Behrooz Malekolkalami, Naser Mohammadipour (2013)
Noncommutativity effects in FRW scalar field cosmology Behrooz Malekolkalami, Mehrdad FARHOUDI (2009)
ABOUT GRAVITOMAGNETISM Behrooz Malekolkalami, Mehrdad FARHOUDI (2009)
سخنرانی
پایان نامه
بررسی فیزیکی ادغام سیاه چاله دوتایی GW150914 سمیه ترابی، بهروز ملک الکلامی (1402)
تحول کیهان اولیه از دیدگاه کیهان شناسی ذره ای زهرا صفری، بهروز ملک الکلامی، کاظم رضازاده سراب (1402)
حلهای سیاه چاله ای گرانش تعمیم یافته مجذوری فاروق پرویزی، بهروز ملک الکلامی، علی محمود زاده (1401)
امواج گرانشی کیهانی تیمور محمدی، بهروز ملک الکلامی (1400)
مدل کوارک مغناطیسی ناهمسانگرد در گرانش تعمیم یافته غلامحسن خلفی، بهروز ملک الکلامی (1400)
بررسی ژئودزیکهای سیاهچاله ABGB هانا حیدریان، بهروز ملک الکلامی، کمال قادری (1400)
برخی خصوصیات ترمودینامیکی سیاهچاله ABGB محمد رضا مبارکی، بهروز ملک الکلامی، کمال قادری (1400)
بررسی برخی از خصوصیات فضا-زمان هوراوا-لیفشیتز الهه قنبرزاده، بهروز ملک الکلامی، کمال قادری (1399)
گذار فاز سیاهچاله های شوارتزشیلد-پاد دوسیته منظم معصومه شرفی، بهروز ملک الکلامی (1398)
مطالعه شتاب کیهان شناسی در نظریه برنز-دیکی چنور نعال، بهروز ملک الکلامی (1395)
بررسی انتقال فاز انبساط کیهانی در نظریه برنز-دیکی الهام جیحونی کلهری، بهروز ملک الکلامی (1395)
برخی از ویژگی های سیاه چاله های احاطه شده با کوینتسنس کمال قادری، بهروز ملک الکلامی (1395)
بررسی میدان های اسکالر تانسوری با جرم مقلد احمد صفایی، بهروز ملک الکلامی (1394)
بررسی انبساط شتابدار کیهان با پتانسیل ساده مثلثاتی هادی اصغریان، بهروز ملک الکلامی (1394)
گاز چاپلین ونقش آن در عالم شتابدار صادق امیری حسینی، بهروز ملک الکلامی (1393)
سیاه چاله های کروی باردار احاطه شده با کوینتسنس هیمن خشنود، بهروز ملک الکلامی (1393)
دینامیک عالم از منظر زمان همدیس فرشته شیران، بهروز ملک الکلامی (1392)
حل وبررسی ویژگی های معادلات اینشتین-کلاین- گوردن شیوا حمیدی، بهروز ملک الکلامی (1391)
بررسی اثرات میدان مغناطو گرانشی کره چرخان جرم دار کامل داوودی، بهروز ملک الکلامی (1390)
میدان گرانش مغناطیسی کره چرخان در فضا-زمان تخت و خمیده علیرضا قاضی زاده، بهروز ملک الکلامی (1389)
بررسی اثرات میدان های متقارن کروی ایستا برروی پرتوهای نور محمود جوانرودی، بهروز ملک الکلامی (1389)
بحث انرژی، اثر تاخیر زمانی و اثر آهارنف-بوهم در مغناطو گرانش علیرضا کاشفی گاوگانی، مهرداد فرهودی، بهروز ملک الکلامی (1389)
طرح پژوهشی خاتمه یافته