29 خرداد 1397
جهانشير اميني

جهانشیر امینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / گیاه پزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی (1379 - 1383)
  عنوان رساله: Improvement of control measures against tomato Fusarium wilt
 • کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی (1372 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی میکوفلور ریشه گندم در استان تهران
 • کارشناسی گیاهپزشکی (1367 - 1371)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدیریت بیماریهای گیاهان
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
روژین مرادی، جهانشیر امینی، غلام حسین احمدی، هدیه بدخشان (1396) بررسی مقاومت نژادگان انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه در استان کرمانشاه دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 48; 127-137
3
Kaywan Karimi, Asadollah Babai Ahari, Mahdi Arzanlou, Jahanshir Amini, Ilaria Pertot (2017) Comparison of indigenous Trichoderma spp. strains to a foreign commercial strain in terms of biocontrol efficacy against Colletotrichum nymphaeae and related biological features Journal of Plant Diseases and Protection: 124; 453-466
4
Jahanshir Amini (2017) Biocontrol of Verticillium wilt of potato caused by Verticillium dahliae using selected biocontrol agents آفات و بیماریهای گیاهی- موسسه تحقیقات آفات گیاه پزشکی: 84; 11-20
5
Kaywan Karimi, Asadollah Babai Ahari, Mahdi Arzanlou, Jahanshir Amini, Ilaria Pertot (2017) Application of the consolidated species concept to identify the causal agent of strawberry anthracnose in Iran and initial molecular dating of the Colletotrichum acutatum species complex EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY: 147; 375-387
6
جهانشیر امینی، ساسان فیضی، سهیلا میرزایی (1395) کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری در سه رقم توت فرنگی با استفاده از استرین های Bacillus کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی: 5; 13-23
7
روژین مرادی، جهانشیر امینی، غلام حسین احمدی، هدیه بدخشان (1395) ارزیابی مقاومت گیاه کامل تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان به پاتوتیپ 6E158A+ عامل بیماری زنگ زرد گندم گیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز: 39; 23-36
8
Jahanshir Amini, Zahra Aghapor, Morahem Ashengroph (2016) Evaluation of Streptomyces spp. against Fusarium oxysporum f. sp. ciceris for the management of chickpea wilt Journal of Plant Protection Research: 56; 243-250
9
Jahanshir Amini, Soraya Sepehrnoosh, Jafar Abdollahzadeh (2016) First Report of Alternaria cantlous Causing Leaf Spot on Potato in Iran PLANT DISEASE: 100(3); 653
10
Jahanshir Amini, Vahid Farhang, Taimoor javadi, Javad Nazemi rafi' (2016) Antifungal Effects of Plant Essential Oils on Controlling Phytophthora Species Plant Pathology Journal: 32(1); 16-24
11
Sanan Mirzaei, Jamal Nahwi Moghadam, Esmail Khaledi, Jafar Abdollahzadeh, Jahanshir Amini, Masoud Abrinbana (2015) Molecular and morphological characterization of Endoconidioma populi from Kurdistan province, Iran Mycologia Iranica: 2; 125-131
12
وحید فرهنگ، جهانشیر امینی، تیمور جوادی (1394) تأثیر اسانس گیاه سیر، مانکوزب و متالاکسیل مانکوزب روی سه گونة قارچ فیتوفتورا، عوامل بوته میری گیاهان کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی: 4; 47-56
13
جهانشیر امینی (1394) بررسی کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی بوسیله بازامید گرانولیت در شرایط آزمایشگاه و گلخانه گیاهپزشکی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز: 38; 13-22
14
جهانشیر امینی، زینب عزیزی برشاهی، مهیار شیخ الاسلامی (1394) جداسازی و بیماریزایی قارچهای مرتبط با پوسیدگی ریشه و طوقه درختان گردو در شهرستان کرمانشاه دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 46(1); 59-67
15
آسو حاجی زاده، جهانشیر امینی، جعفر عبدالله زاده (1394) معرفی آرایه های جدید از قارچ های اندوفیت بلوط در استان کردستان رستنیها (وزارت جهاد کشاورزی): 16(1); 109-122
16
Jahanshir Amini (2015) Induced resistance in potato plants against Verticillium wilt invoked by chitosan and Acibenzolar-S-methyl Australian Journal of Crop Science: 9(6); 570-576
17
مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبدالله زاده (1392) گزارشی از گونه های تریکودرمای اندوفیت از استان کردستان گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز: 5; 115-124
18
جهانشیر امینی، نسرین بابائی نصیر، محمد جواد سلیمانی، بهروز حریقی (1392) ارزیابی جدایه های Bacillus در کنترل بیولوژیکی پوسیدگی سفید ریشه سیر ناشی از قارچ Sclerotium cepivorum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 44 شماره 2; 253-262
19
جهانشیر امینی، مرضیه کاظمی، جعفر عبدالله زاده، مصطفی درویش نیا (1392) شناسایی و بیماریزایی گونه های فوزرایوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه فرنگی در منطقه ی مرودشت دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 44 (1); 71-80
20
Vahid Farhang, Jahanshir Amini, Taimoor javadi, Javad Nazemi rafi', Asgar Ebadollahi (2013) Chemical Composition and Antifungal Activity of Essential Oil of Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Against Three Phytophthora Species Greener journal of Biological science: 3 (8); 292-298
21
زینب عزیزی برشاهی، جهانشیر امینی، مهیار شیخ الاسلامی، سعید عباسی (1392) بررسی بیماری زایی جدایه هایی از Phytophthora و Pythium (sensu lato) روی شاخه های بریده و دانهال های بادام بیماریهای گیاهی: 49; 33-39
22
Mozhgan Roughanian, Dostmorad Zafari, Jahanshir Amini, Jafar Abdollahzadeh (2013) Identification of Trichoderma spp. from west of Iran Indian Phytopathology: 66 (2); 186-189
23
Morahem Ashengroph, Iraj Nahvi, Jahanshir Amini (2013) Application of Taguchi Design and Response Surface Methodology for Improving Conversion of Isoeugenol into Vanillin by Resting Cells of Psychrobacter sp. CSW4 Iranian Journal of Pharmaceutical Research: 12; 411-421
24
Mozhgan Roughanian, Jahanshir Amini (2013) Report on Ulocladium atrum, an endophytic fungus associated with Quercusbrantii and Pistacia mutica in Iran Indian Phytopathology: 66 (2); 0
25
Hamed Behtoi, Jahanshir Amini, Taimoor javadi, Amin Sadeghi (2012) Composition and in vitro antifungal activity of Bunium persicum, Carum copticum and Cinnamomum zeylanicum essential oils Journal of Medicinal Plants Research: 6 شماره 37; 5069-5076
26
مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبدالله زاده (1391) Drechslera triseptata، گزارشی جدید برای فلور قارچ های ایران رستنیها (وزارت جهاد کشاورزی): 13; 109-110
27
Kayvan Karimi, Jahanshir Amini, Behrouz Harighi, Bahman Bahramnejad (2012) Evaluation of biocontrol potential of Pseudomonas and Bacillus spp. against Fusarium wilt of chickpea Australian Journal of Crop Science: 6; 695-703
28
Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Adel Siosemardeh, kaveh Alahvordi (2012) Suppression of chickpea (Cicer arietinum L.) Fusarium wilt by Bacillus subtillis and Trichoderma harzianum Plant Omics Journal: 5; 68-84
29
مراحم آشنگرف، ایرج نحوی، جهانشیر امینی (1391) بهینه سازی تولید بیووانیلین از سلول های در حال استراحت سویه بومی Psychrobacter sp. CSW4 به روش آماری تاگوچی زیست شناسی کاربردی-دانشگاه الزهرا: 25; 1-16
30
Kaywan Karimi, Jahanshir Amini, Mohammad Moradi, Homayon Kanouny, Maghsoud Hassanpour Hosni (2012) Reaction of Wheat Genotypes to T. laevis Kühn and T controversa Kühn, the Common and Dwarf Bunts Pathogens in the Dry Highlands of Iran Journal of Agricultural Science: 4 شماره 8; 199-214
31
kaveh Alahvordipor, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini (2011) Selection of molecular markers associated with resistance to Fusarium wilt disease in chickpea (Cicer arietinum L.) using multivariate statistical techniques Australian Journal of Crop Science: 5; 1801-1809
32
Maasome Tabari, Jahanshir Amini, Behrouz Harighi (2011) Effects of fluorescent Pseudomonads for control of damping-off disease of cantaloupe caused by Phytophthora drechsleri Australian Journal of Crop Science: 5; 1427-1433
33
Jahanshir Amini, F. S. Djalilov. (2010) THE EFFECTS OF FUNGICIDES ON FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. LYCOPERSICI ASSOCIATED WITH FUSARIUM WILT OF TOMATO Journal of Plant Protection Research: 50; 172-178
34
Jahanshir Amini, F. S. Djalilov. (2010) Induction of systemic resistance in tomato plants to Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici causal agent of Fusarium wilt of tomato by non-pathogenic F. oxysporum under greenhouse conditions آفات و بیماریهای گیاهی- موسسه تحقیقات آفات گیاه پزشکی: 78; 15-32
35
36
Jahanshir Amini (2009) DEVELOPING OF DNA-MARKER TO THE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. LYCOPERSICI RESISTANCE GENES OF TOMATO Journal of Plant Protection Research: 49; 175-178
37
38
39
محمد رضوی، جهانشیر امینی (1375) جداسازی و بیماریزایی قارچ V. Arx (Bainier) Drechslera spicifera روی خوشه ارقان گندم هیرمند، هارتوگ و جونز به زراعی نهال و بذر(نهال و بذر سابق): 12; 11-17
مقاله ارائه‌شده
1
سیده سمیه حسینی، جهانشیر امینی، جواد ناظمی رفیع، جلال خورشیدی (1396) تاثیر اسانس گیاه رزماری در مهار آنتراکنوز توت فرنگی هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در غذا، انرژی، محیط زیست و صنعت، ایران، تهران
2
معصومه غلامی، جهانشیر امینی، جعفر عبدالله زاده، مراحم آشنگرف (1396) بررسی توانایی گونه های اندوفیت متعلق به جنس Penicillium در کنترل زیستی بیماری پاخوره گندم هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، رشت
3
مریم ستاری، جهانشیر امینی (1396) بررسی اثر بازدارنگی Pythium nunn بر رشد قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici عامل پاخوره گندم هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، رشت
4
دریا زرگر، جهانشیر امینی، جعفر عبدالله زاده (1396) شناسایی قارچهای اندوفیت جداسازی شده از گیاه توت فرنگی سومین کنگره قارچ شناسی ایران، ایران، سنندج
5
سیده سمیه حسینی، جهانشیر امینی، جواد ناظمی رفیع، جلال خورشیدی (1396) تاثیر اسانس گیاهی اسطوخودوس در مهار آنتراکنوز توت فرنگی سومین کنگره قارچ شناسی ایران، ایران، سنندج
6
معصومه غلامی، جهانشیر امینی، جعفر عبدالله زاده، مراحم آشنگرف (1396) جداسازی و شناسایی گونه های Aspergillus و Penicillium اندوفیت از گیاهان تیره گندمیان سومین کنگره قارچ شناسی ایران، ایران، سنندج
7
شیما مرادی، جهانشیر امینی، جعفر عبدالله زاده (1396) جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت از تعدادی گیاهان خانواده سولاناسه سومین کنگره قارچ شناسی ایران، ایران، سنندج
8
Jahanshir Amini, Vahid Farhang (2017) ESSENTIAL OILS: AN ALTERNATIVE APPROACH TO MANAGEMENT OF DAMPING OFF AND WILTING DISEASES IN PLANTS 6th national congress on medicinal plants, Iran, Tehran
9
hosaini somayeh, Jahanshir Amini, Javad Nazemi rafi', Jalal Khorshidi (2017) USING PLANT ESSENTIAL OILS AGAINST STRAWBERRY ANTHRACNOSE DISEASE 6th national congress on medicinal plants, Iran, Tehran
10
شیما مرادی، جهانشیر امینی، جعفر عبدالله زاده (1395) کنترل زیستی بیماری شوره سیاه سیب زمینی توسط قارچهای اندوفیت در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای اولین کنگره بین اللملی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
11
Jahanshir Amini, Vahid Farhang, Taimoor javadi (2016) MANAGEMENT OF PHYTOPHTHORA SPP. USING THYMUS ERIOCALYX ESSENTIAL OIL 5th National Congress on Medicinal Plants, Iran, Isfahan
12
Jahanshir Amini, Hamed Behtoi, Taimoor javadi (2016) EFFICACY OF ESSENTIAL OILS OF CINNAMOMUM ZEYLANICUM AGAINST FUSARIUM WILT OF TOMATO 5th National Congress on Medicinal Plants, Iran, Isfahan
13
Esmail Khaledi, Jamal Nahwi Moghadam, Jafar Abdollahzadeh, Jahanshir Amini (2015) Pestalotioid fungi associated with esca disease of grapevine in Kurdistan Province, Iran Asian Mycological Congress 2015 (Goa), India, Goa
14
Jamal Nahwi Moghadam, Esmail Khaledi, Jafar Abdollahzadeh, Jahanshir Amini (2015) Phaeoacremonium and Phaeomoniella species associated with esca disease of grapevine in Kurdistan Province, Iran Asian Mycological Congress 2015 (Goa), India, Goa
15
ثریا سپهرنوش، جهانشیر امینی، جعفر عبدالله زاده (1394) شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه های آلترناریای جداشده از غده سیب زمینی درشرق استان کردستان هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
16
Jahanshir Amini, Vahid Farhang, Taimoor javadi (2015) The effect of garlic extracts on plant damping-off disease caused by Phytophthora spp. 4th National Congress on Medicinal plants, Iran, Tehran
17
اسماعیل خالدی، جمال نحوی مقدم، جعفر عبدالله زاده، جهانشیر امینی (1393) شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچهای مرتبط با بیماری اسکا در تاکستان های استان کردستان بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی، ایران، ارومیه
18
روژین مرادی، جهانشیر امینی، غلام حسین احمدی، هدیه بدخشان (1393) بررسی مقاومت ژنوتیپ های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه استان کرمانشاه دومین همایش ملی گیاهان داروئی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
19
همایون زارع، جهانشیر امینی، مهیار شیخ الاسلامی (1393) بررسی امکان کنترل بیولوژیکی Phytophthora cactorum عامل پوسیدگی طوقه بادام توسط قارچ های آنتاگونیست در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
20
روژین مرادی، جهانشیر امینی، غلام حسین احمدی، هدیه بدخشان (1393) بررسی مقاومت ژنوتیپ های انتخابی گندم نان نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis f.sp. tritici) در شرایط گلخانه در استان کرمانشاه هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
21
وحید فرهنگ، جهانشیر امینی، تیمور جوادی (1393) ترکیبات شیمیایی و فعالیت قارچ کشی اسانس ریحان (Ocimum basilicum) روی سه گونه قارچ فیتوفتورا هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
22
Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Adel Siosemardeh, Kaywan Karimi (2013) Effect of biofertilizers on yield and the suppression of Fusarium wilt in chickpea (Cicerarietinum L.) 11th lranian Mycological Congress, Iran, Rasht
23
Aso Hajizadeh, Jahanshir Amini, Jafar Abdollahzadeh, Mozhgan Roughanian (2013) Identification of endophyticfungi from Quercus brantii in Kurdistan province 11th lranian Mycological Congress, Iran, Rasht
24
Mozhgan Roughanian, Jahanshir Amini, Dostmorad Zafari, Jafar Abdollahzadeh (2013) A record of endophytic Trichoderma species in Kurdistan 11th lranian Mycological Congress, Iran, Rasht
25
Sasan Faizi, Jahanshir Amini, Sohaila Mirzaii, Mozhgan Roughanian (2013) Evaluation of Trichoderma isolates for biological control of strawberry grey rot Conference of Biological Control in Agriculture and Natural Resources, Iran, Tehran
26
Sanan Mirzaei, Jafar Abdollahzadeh, Jamal Nahwi Moghadam, Jahanshir Amini (2013) Identification of Endoconidioma sp. associated with grapevine and walnut trees in west of Iran Mycological Congress 2013 and 13th International Marine & Freshwater Mycology Symposium, China, Beijing
27
جمال نحوی مقدم، اسماعیل خالدی، جعفر عبدالله زاده، جهانشیر امینی (1392) قارچهای سیلومیستی مرتبط با بیماری زوال مو در تاکستان های استان کردستان ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
28
اسماعیل خالدی، جمال نحوی مقدم، جعفر عبدالله زاده، جهانشیر امینی (1392) قارچهای هیفومیستی مرتبط با بیماری زوال مو در تاکستان های استان کردستان ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
29
Zaynab Azizi Barshahi, Jahanshir Amini, Mahyar Shaikoleslami, said Abasi (2012) Pathogenicity of some isolates of Pythium (sensu Jato) and Phytophthora on excised shoots and seedlings of almond 20th Iranian Plant Protection Congress, Iran, Shiraz
30
Jahanshir Amini, Kaywan Karimi, kaveh Alahvordi (2012) Pathogenicity evaluation of different Fusarium oxysporum f. sp. cicieris isolates on the chickpea Kaka cultivar in Kurdistan province 20th Iranian Plant Protection Congress, Iran, Shiraz
31
Zaynab Azizi Barshahi, Mahyar Shaikoleslami, Jahanshir Amini, said Abasi (2012) Identification and Pathogenicity of some isolates of Phytophthora and Pythium(sensu lato) from peach and nectarine in Kermanshah province 20th Iranian Plant Protection Congress, Iran, Shiraz
32
مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبدالله زاده (1391) کنترل بیولوژیک پوسیدگی نرم میوه توت فرنگی با استفاده از گونه های تریکودرما بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، شیراز
33
مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبدالله زاده (1391) شناسایی گونه های تریکودرما متعلق به بخش Longibrachiatum از استان کردستان بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ایران، شیراز
34
kaveh Alahvordi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Haidar Moradi, Mohammad Ghasemi (2012) Study of genetic variation in chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes based on ISSR markers and evaluation of resistance to Fusarium wilt 12th Iranian Genetics Congress, Iran
35
Mozhgan Roughanian, Jahanshir Amini, Dostmorad Zafari, Jafar Abdollahzadeh (2012) Morphological and Molecular Identification of Trichoderma Species from West of Iran 11th European Conference on Fungal Genetics (ECFG11)
36
نسرین بابائی نصیر، جهانشیر امینی، جواد سلیمانی، بهروز حریقی (1389) تاثیر دما بر مشخصات مرفولوژیکی قارچ Sclerotuim cepivorum عامل پوسیدگی سفید سیر در استان همدان نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ایران، تهران
37
نسرین بابائی نصیر، جهانشیر امینی، جواد سلیمانی، بهروز حریقی (1389) کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی سفید سیر با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست Bacillus در شرایط آزمایشگاه نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ایران، تهران
38
معصومه تبرائی، جهانشیر امینی، بهروز حریقی، داریوش شهریاری (1389) کنترل بیولوژیک بیماری بوته میری طالبی با استفاده از باکتریهای فلورسنت سودوموناس در شرایط گلخانه نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ایران، تهران
39
معصومه تبرائی، جهانشیر امینی، بهروز حریقی، داریوش شهریاری (1389) ارزیابی فعالیت انتاگونیستی باکتریهای فلورسنت سودوموناس و مکانیسم تاثیر انها علیه قارچ phytophthora drechesleri عامل بیماری بوته میری طالبی در شرایط آزمایشگاه نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ایران، تهران
40
حامد بهتویی، جهانشیر امینی، تیمور جوادی، روح اله شریفی، کیوان کریمی (1389) فعالیت ضد قارچی اسانس زیره ایرانی (Bunium persicum) در کنترل دو فرم مخصوص Fusarium oxsporum نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، ایران، تهران
41
Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, kaveh Alahvordipor (2010) Effect of biofertilizer (Trichodermin and Subtilin) on control of Fusarium wilt of chickpea (Fusarium oxysporum f. sp. cicieris) 19th Iranian Plant Protection Congress, Iran, Tehran
42
kaveh Alahvordipor, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Kayvan Karimi (2010) Evaluation of Fusarium wilt resistance in three chickpea cultivars in greenhouse condition 19th Iranian Plant Protection Congress, Iran, Tehran
43
کاوه اللاهوردیپور، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، کیوان کریمی (1389) ارزیابی مقاومت چند رقم و لین نخود به بیماری پژمردگی فوزاریومی در شراط گلخانه ای چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
44
حیدر مرادی، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، عادل سی و سه مرده، کاوه اللهوردی پور (1389) اثر مواد بیولوژیک و تریکودرمین-b بر کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود (Fusarium oxysporum f.sp ciceris)پژوهش ثبت شده تحت شرایط مزرع ای در استان کردستان چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
45
معصومه تبرائی، جهانشیر امینی، بهروز حریقی (1389) بررسی تاثیر باکتریهای آنتاگونیست روی رشد قارچ Phytophthora drechsleri عامل بوته میری طالبی در شرایط آزمایشگاه چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
46
جهانشیر امینی (1387) بررسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی در استان کردستان و تحریک مقاومت در گیاه سیب زمینی بوسیله BIOn و Chitosan بر عیله آن سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
47
جهانشیر امینی (1387) بررسی بیماری فوزاریومی گوجه فرنگی در استان کردستان و تعیین نژاد قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici در شرایط گلخانه سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
48
49
Jahanshir Amini (2006) Identification and Pathogenicity of Fusarium species associated with root and crown of wheat in Kurdistan province 17th Iranian Plant Protection Congress, Iran, Tehran
50
Jahanshir Amini (2006) Biological controls of Fusarium wilt of tomato with nonpathogenic isolate of Fusarium oxysporum 17th Iranian Plant Protection Congress, Iran, Tehran
51
Jahanshir Amini (2006) Etiology of fungal root rot of chickpea in Kurdistan province 17th Iranian Plant Protection Congress, Iran, Tehran
52
Jahanshir Amini (2006) BIOCONTROL OF FUSARIUM WILT OF TOMATO 9th Arab congress of plant protection
53
جهانشیر امینی (1384) مدیریت بیماریهای ریشه گیاهان در گلخانه اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای، ایران، رشت
54
Jahanshir Amini (2002) isolation and pathogenicity of Bipolaris cynodontfs (Maringoni) Hoem from wheat's root in Karaj's area in Iran The 3rd international Iran and Russia Conference: Agriculture and Natural ResourcesMoscow
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
سیده سمیه حسینی، جهانشیر امینی، جواد ناظمی رفیع، جلال خورشیدی (1396) اثرات ضد قارچی تعدادی از اسانس های گیاهی روی عامل بیماری آنتراکنوز توت فرنگی
2
3
دریا زرگر، جهانشیر امینی، جعفر عبدالله زاده (1395) ارزیابی قارچ های اندوفیت به عنوان عامل بیوکنترل آنتراکنوز توت فرنگی
4
5
نسیبه همتی، جهانشیر امینی، جعفر عبدالله زاده (1394) شناسایی گونه های جنس Pythium از مزارع گندم شهرستانهای قروه و دهگلان
6
7
8
9
آسو حاجی زاده، جهانشیر امینی، جعفر عبدالله زاده (1393) مطالعه میکوفلور مرتبط با برگ و شاخه درختان بلوط در برخی از مناطق استان کردستان
10
11
12
13
جمال نحوی مقدم، جعفر عبدالله زاده، جهانشیر امینی (1392) شناسایی قارچهای مرتبط با بیماری زوال مو در شهرستانهای سسندج و مریوان
14
15
مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبدالله زاده (1390) مطالعه تاکسونومیکی گونه های تریکودرما در استان کردستان
16
زینب عزیزی برشاهی، جهانشیر امینی، مهیار شیخ الاسلامی، سعید عباسی (1390) شناسایی و بیماری زایی گونه های Phytophthora و Pythium جدا شده از بعضی از درختان میوه در استان کرمانشاه
17
18
19
20
حیدر مرادی، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، عادل سی و سه مرده (1389) اثرات کاربرد مواد بیولوژیک حاوی باسیلوس و تریکودرما بر روی صفات کمّی و کیفی نخود در استان کردستان
21
کاوه اللاهوردیپور، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی (1389) بررسی پیوستگی مارکر مولکولی ISSR با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود
22
23
معصومه تبرائی، جهانشیر امینی، بهروز حریقی، داریوش شهریاری (1388) تاثیر جدایه های فلورسنت سودوموناس بر روی بیماری بوته میری طالبی در شرایط آزمایشگاه وگلخانه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • مريم ستاري
  نام و نام خانوادگی: مریم ستاری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  رساله:
 • زهرا علي جاني
  نام و نام خانوادگی: زهرا علی جانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  رساله:
 • معصومه غلامي
  نام و نام خانوادگی: معصومه غلامی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  رساله:
 • شيما مرادي
  نام و نام خانوادگی: شیما مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
 • دريا زرگر
  نام و نام خانوادگی: دریا زرگر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشگاه (1388 - 1393)
 • معاون آموزشی دانشگاه کردستان (1388 - 1388)
 • مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان (1387 - 1388)
 • معاون و قائم مقام دانشگاه پیام نور استان کردستان (1386 - 1387)
 • مدیر پژوهشی دانشگاه (1385 - 1386)
 • مشاور ریاست دانشگاه (1383 - 1385)
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (1377 - 1378)
 • مدیر دانشجویی دانشگاه (1376 - 1377)
 • مسئول ایستگاه تحقیقاتی-آموزشی دوشان (1375 - 1376)
بیشتر