1403/01/31
جهانشیر امینی

جهانشیر امینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 33467559700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی (1379 - 1383)
  عنوان رساله: Improvement of control measures against tomato Fusarium wilt
 • کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی (1372 - 1375)
  عنوان رساله: بررسی میکوفلور ریشه گندم در استان تهران
 • کارشناسی گیاهپزشکی (1367 - 1371)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Efficiency of nanoemulsion of essential oils to control Botrytis cinerea on strawberry surface and prolong fruit shelf life Zahra Javanmardi, Mahmoud Koushesh Saba, Himan Nourbakhsh, Jahanshir Amini (2023)
Phytotoxins produced by Didymella glomerata and Truncatella angustata, associated with grapevine trunk diseases (GTDs) in Iran Alessio Cimmino, Zeinab Bahmani, Marco Masi, Jafar Abdollahzadeh, Jahanshir Amini, Antonio Evidente, Angela Tuzi (2022)
Biocontrol of strawberry anthracnose disease caused by Colletotrichum nymphaeae using Bacillus atrophaeus strain DM6120 with multiple mechanisms Zahra Alijani, Jahanshir Amini, Morahem Ashengroph, Bahman Bahramnejad, Ali akbar Mozafari (2022)
Massarilactones D and H, phytotoxins produced by Kalmusia variispora, associated with grapevine trunk diseases (GTDs) in Iran Alessio Cimmino, Zeinab Bahmani, Marco Masi, Roberta Di Lecc, Jahanshir Amini, Antonio Evidente, Jafar Abdollahzadeh (2021)
Evaluation of biocontrol potential of Achromobacter xylosoxidans strain CTA8689 against common bean root rot Mahdiyeh Mohamadpoor, Jahanshir Amini, Morahem Ashengroph, Abdolbaset Azizi (2021)
Phenazine-1-Carboxylic Acid (PCA), Produced for the First Time as an Antifungal Metabolite by Truncatella angustata , a Causal Agent of Grapevine Trunk Diseases (GTDs) in Iran Alessio Cimmino, Zeinab Bahmani, Stefany Castaldi, Marco Masi, Rachele Isticato, Antonio Evidente, Jahanshir Amini, Jafar Abdollahzadeh (2021)
Nano silver-encapsulation of Thymus daenensis and Anethum graveolens essential oils enhances antifungal potential against strawberry anthracnose Voriya Vaisani, Jahanshir Amini, Saadi Samadi, hosaini somayeh, Shima Yousefi, P c Struik (2019)
Basidiomycetes fungi as biocontrol agents against take-all disease of wheat Masumeh Gholami, Jahanshir Amini, Jafar Abdollahzadeh, Morahem Ashengroph (2019)
Enhancement of the antifungal activity of thyme and dill essential oils against Colletotrichum nymphaeae by nano-encapsulation with copper NPs Voriya Vaisani, Saadi Samadi, Jahanshir Amini, hosaini somayeh, Shima Yousefi, Filippo Maggi (2019)
قارچهای اندوفیت جدا شده از درختان بلوط (Quercus brantii Lindl و Quercus infectoria Oliv) آسو حاجی زاده، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1397)
Biocontrol potential of endophytic Penicillium spp. against strawberry anthracnose Darya Zargar, Jahanshir Amini, Jafar Abdollahzadeh (2018)
First Report of Alternaria cantlous Causing Leaf Spot on Potato in Iran Jahanshir Amini, Soraya Sepehrnoosh, Jafar Abdollahzadeh (2016)
Antifungal Effects of Plant Essential Oils on Controlling Phytophthora Species Jahanshir Amini, Vahid Farhang, Taimoor javadi, Javad Nazemi rafi' (2016)
Molecular and morphological characterization of Endoconidioma populi from Kurdistan province, Iran Sanan Mirzaei, Jamal Nahwi Moghadam, Esmail Khaledi, Jafar Abdollahzadeh, Jahanshir Amini, Masoud Abrinbana (2015)
معرفی آرایه های جدید از قارچ های اندوفیت بلوط در استان کردستان آسو حاجی زاده، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1394)
گزارشی از گونه های تریکودرمای اندوفیت از استان کردستان مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبداله زاده (1392)
شناسایی و بیماریزایی گونه های فوزرایوم مرتبط با ریشه و طوقه گوجه فرنگی در منطقه ی مرودشت جهانشیر امینی، مرضیه کاظمی، جعفر عبداله زاده، مصطفی درویش نیا (1392)
Chemical Composition and Antifungal Activity of Essential Oil of Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Against Three Phytophthora Species Vahid Farhang, Jahanshir Amini, Taimoor javadi, Javad Nazemi rafi', Asgar Ebadollahi (2013)
بررسی بیماری زایی جدایه هایی از Phytophthora و Pythium (sensu lato) روی شاخه های بریده و دانهال های بادام زینب عزیزی برشاهی، جهانشیر امینی، مهیار شیخ الاسلامی، سعید عباسی (1392)
Identification of Trichoderma spp. from west of Iran Mozhgan Roughanian, Dostmorad Zafari, Jahanshir Amini, Jafar Abdollahzadeh (2013)
Drechslera triseptata، گزارشی جدید برای فلور قارچ های ایران مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبداله زاده (1391)
Evaluation of biocontrol potential of Pseudomonas and Bacillus spp. against Fusarium wilt of chickpea Kayvan Karimi, Jahanshir Amini, Behrouz Harighi, Bahman Bahramnejad (2012)
Suppression of chickpea (Cicer arietinum L.) Fusarium wilt by Bacillus subtillis and Trichoderma harzianum Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Adel Siosemardeh, kaveh Alahvordi (2012)
Reaction of Wheat Genotypes to T. laevis Kühn and T controversa Kühn, the Common and Dwarf Bunts Pathogens in the Dry Highlands of Iran Kaywan Karimi, Jahanshir Amini, Mohammad Moradi, Homayon Kanouny, Maghsoud Hassanpour Hosni (2012)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
شناسایی متابولیت ھای فرار دو باکتری اندوفیت عامل مھار زیستی باکتری مولد لھیدگی چغندرقند سمیه صف آرا، بهروز حریقی، جهانشیر امینی، بهمن بهرام نژاد (1400)
استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن باغی جهت کنترل پوسیدگی میوه توت فرنگی زهرا جوانمردی، محمود کوشش صبا، هیمن نوربخش، جهانشیر امینی (1399)
کنترل زیستی آنتراکنوز توت فرنگی با استفاده از قارچ های اندوفیت دریا زرگر، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1397)
تاثیر اسانس گیاه رزماری در مهار آنتراکنوز توت فرنگی سیده سمیه حسینی، جهانشیر امینی، جواد ناظمی رفیع، جلال خورشیدی (1396)
بررسی توانایی گونه های اندوفیت متعلق به جنس Penicillium در کنترل زیستی بیماری پاخوره گندم معصومه غلامی، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده، مراحم آشنگرف (1396)
شناسایی قارچهای اندوفیت جداسازی شده از گیاه توت فرنگی دریا زرگر، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1396)
تاثیر اسانس گیاهی اسطوخودوس در مهار آنتراکنوز توت فرنگی سیده سمیه حسینی، جهانشیر امینی، جواد ناظمی رفیع، جلال خورشیدی (1396)
جداسازی و شناسایی گونه های Aspergillus و Penicillium اندوفیت از گیاهان تیره گندمیان معصومه غلامی، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده، مراحم آشنگرف (1396)
جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت از تعدادی گیاهان خانواده سولاناسه شیما مرادی، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1396)
USING PLANT ESSENTIAL OILS AGAINST STRAWBERRY ANTHRACNOSE DISEASE hosaini somayeh, Jahanshir Amini, Javad Nazemi rafi', Jalal Khorshidi (2017)
MANAGEMENT OF PHYTOPHTHORA SPP. USING THYMUS ERIOCALYX ESSENTIAL OIL Jahanshir Amini, Vahid Farhang, Taimoor javadi (2016)
Phaeoacremonium and Phaeomoniella species associated with esca disease of grapevine in Kurdistan Province, Iran Jamal Nahwi Moghadam, Esmail Khaledi, Jafar Abdollahzadeh, Jahanshir Amini (2015)
Pestalotioid fungi associated with esca disease of grapevine in Kurdistan Province, Iran Esmail Khaledi, Jamal Nahwi Moghadam, Jafar Abdollahzadeh, Jahanshir Amini (2015)
شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچهای مرتبط با بیماری اسکا در تاکستان های استان کردستان اسماعیل خالدی، جمال نحوی مقدم، جعفر عبداله زاده، جهانشیر امینی (1393)
Effect of biofertilizers on yield and the suppression of Fusarium wilt in chickpea (Cicerarietinum L.) Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Adel Siosemardeh, Kaywan Karimi (2013)
Identification of endophyticfungi from Quercus brantii in Kurdistan province Aso Hajizadeh, Jahanshir Amini, Jafar Abdollahzadeh, Mozhgan Roughanian (2013)
A record of endophytic Trichoderma species in Kurdistan Mozhgan Roughanian, Jahanshir Amini, Dostmorad Zafari, Jafar Abdollahzadeh (2013)
Evaluation of Trichoderma isolates for biological control of strawberry grey rot Sasan Faizi, Jahanshir Amini, Sohaila Mirzaii, Mozhgan Roughanian (2013)
Identification of Endoconidioma sp. associated with grapevine and walnut trees in west of Iran Sanan Mirzaei, Jafar Abdollahzadeh, Jamal Nahwi Moghadam, Jahanshir Amini (2013)
قارچهای هیفومیستی مرتبط با بیماری زوال مو در تاکستان های استان کردستان اسماعیل خالدی، جمال نحوی مقدم، جعفر عبداله زاده، جهانشیر امینی (1392)
قارچهای سیلومیستی مرتبط با بیماری زوال مو در تاکستان های استان کردستان جمال نحوی مقدم، اسماعیل خالدی، جعفر عبداله زاده، جهانشیر امینی (1392)
Pathogenicity of some isolates of Pythium (sensu Jato) and Phytophthora on excised shoots and seedlings of almond Zaynab Azizi Barshahi, Jahanshir Amini, Mahyar Shaikoleslami, said Abasi (2012)
کنترل بیولوژیک پوسیدگی نرم میوه توت فرنگی با استفاده از گونه های تریکودرما مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبداله زاده (1391)
شناسایی گونه های تریکودرما متعلق به بخش Longibrachiatum از استان کردستان مژگان روغنیان، جهانشیر امینی، دوستمراد ظفری، جعفر عبداله زاده (1391)
Study of genetic variation in chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes based on ISSR markers and evaluation of resistance to Fusarium wilt kaveh Alahvordi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Haidar Moradi, Mohammad Ghasemi (2012)
Morphological and Molecular Identification of Trichoderma Species from West of Iran Mozhgan Roughanian, Jahanshir Amini, Dostmorad Zafari, Jafar Abdollahzadeh (2012)
تاثیر دما بر مشخصات مرفولوژیکی قارچ Sclerotuim cepivorum عامل پوسیدگی سفید سیر در استان همدان نسرین بابائی نصیر، جهانشیر امینی، جواد سلیمانی، بهروز حریقی (1389)
کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی سفید سیر با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست Bacillus در شرایط آزمایشگاه نسرین بابائی نصیر، جهانشیر امینی، جواد سلیمانی، بهروز حریقی (1389)
فعالیت ضد قارچی اسانس زیره ایرانی (Bunium persicum) در کنترل دو فرم مخصوص Fusarium oxsporum حامد بهتویی، جهانشیر امینی، تیمور جوادی، روح اله شریفی، کیوان کریمی (1389)
Evaluation of Fusarium wilt resistance in three chickpea cultivars in greenhouse condition kaveh Alahvordipor, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Kayvan Karimi (2010)
ارزیابی مقاومت چند رقم و لین نخود به بیماری پژمردگی فوزاریومی در شراط گلخانه ای کاوه اللاهوردیپور، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، کیوان کریمی (1389)
BIOCONTROL OF FUSARIUM WILT OF TOMATO Jahanshir Amini (2006)
کتاب
پایان نامه
کنترل زیستی پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با استفاده از باکتری های اندوفیت مهدیه محمد پور، مراحم آشنگرف، جهانشیر امینی، عبدالباسط عزیزی (1401)
کنترل زیستی کپک خاکستری توت فرنگی توسط مخمرهای آنتاگونیست سامان باقری، جهانشیر امینی، محمود کوشش صبا، مراحم آشنگرف (1401)
اثرات برخی اسانس های گیاهی بر کاهش آلودگی های قارچی و عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی زهرا جوانمردی، محمود کوشش صبا، هیمن نوربخش، جهانشیر امینی (1399)
اثرات ضد قارچی تعدادی از اسانس های گیاهی روی عامل بیماری آنتراکنوز توت فرنگی سیده سمیه حسینی، جهانشیر امینی، جلال خورشیدی، جواد ناظمی رفیع (1396)
ارزیابی قارچ های اندوفیت به عنوان عامل بیوکنترل آنتراکنوز توت فرنگی دریا زرگر، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1395)
شناسایی گونه های جنس Pythium از مزارع گندم شهرستانهای قروه و دهگلان نسیبه همتی، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1394)
مطالعه میکوفلور مرتبط با برگ و شاخه درختان بلوط در برخی از مناطق استان کردستان آسو حاجی زاده، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1393)
شناسایی قارچهای مرتبط با بیماری زوال مو در شهرستانهای سسندج و مریوان جمال نحوی مقدم، جعفر عبداله زاده، جهانشیر امینی (1392)
مطالعه تاکسونومیکی گونه های تریکودرما در استان کردستان مژگان روغنیان، دوستمراد ظفری، جهانشیر امینی، جعفر عبداله زاده (1390)
شناسایی و بیماری زایی گونه های Phytophthora و Pythium جدا شده از بعضی از درختان میوه در استان کرمانشاه زینب عزیزی برشاهی، مهیار شیخ الاسلامی، جهانشیر امینی، سعید عباسی (1390)
اثرات کاربرد مواد بیولوژیک حاوی باسیلوس و تریکودرما بر روی صفات کمّی و کیفی نخود در استان کردستان حیدر مرادی، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، عادل سی و سه مرده (1389)
بررسی پیوستگی مارکر مولکولی ISSR با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود کاوه اللاهوردیپور، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی (1389)
تاثیر جدایه های فلورسنت سودوموناس بر روی بیماری بوته میری طالبی در شرایط آزمایشگاه وگلخانه معصومه تبرائی، جهانشیر امینی، بهروز حریقی، داریوش شهریاری (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • مدیریت بیماریهای گیاهان
بیشتر

دانشجویان

 • مریم ستاری
  نام: مریم ستاری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  رساله:
 • زهرا علی جانی
  نام: زهرا علی جانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  رساله:
 • معصومه غلامی
  نام: معصومه غلامی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  رساله:
 • شیما مرادی
  نام: شیما مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
 • دریا زرگر
  نام: دریا زرگر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیماری شناسی گیاهی
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشگاه (1388 - 1393)
 • معاون آموزشی دانشگاه کردستان (1388 - 1388)
 • مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان (1387 - 1388)
 • معاون و قائم مقام دانشگاه پیام نور استان کردستان (1386 - 1387)
 • مدیر پژوهشی دانشگاه (1385 - 1386)
 • مشاور ریاست دانشگاه (1383 - 1385)
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (1377 - 1378)
 • مدیر دانشجویی دانشگاه (1376 - 1377)
 • مسئول ایستگاه تحقیقاتی-آموزشی دوشان (1375 - 1376)
بیشتر