گروه تولید و ژنتیک گیاهی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه تولید و ژنتیک گیاهی

گروه زراعت از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

سیروان  بابائی
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
هدیه  بدخشان
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
بهمن  بهرام نژاد
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
فرزاد  حسین پناهی قروچای
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
غلامرضا  حیدری
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
شیوا  خالص رو
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
یوسف  سهرابی
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
عادل  سی و سه مرده
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
ایرج  طهماسبی خورنه
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
محمد  مجدی
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
اسعد  معروفی
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
قادر  میرزاقادری
گروه:  گروه تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی