1403/03/31
شیوا خالص رو

شیوا خالص رو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54894415100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
تلفن: 087-33620552

تحصیلات

  • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، ایران (1377 - 1381)
    عنوان پایان‌نامه:
  • کارشناسی ارشد زراعت ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران (1382 - 1384)
    عنوان رساله:
  • دکترای تخصصی زراعت (اکولوژی) ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران (1385 - 1389)
    عنوان رساله: بررسی کاربرد کود بیولوژیک، ورمی کمپوست و زئولیت بر خصوصیات خاک و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (.Pimpinella anisum L)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
پاسخ‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سیاه دانه به بیوچار در رژیم‌های مختلف آبیاری هاوری کیانی، شیوا خالص رو، زاهد شریفی، علی مختصی بیدگلی (1403)
واکنش سیاهدانه (Nigella sativa L.) به کاربرد کود تخمیری و اسید هیومیک در سیستم کشاورزی پایدار فریبا وفاعهد، شیوا خالص رو، سمیرا زارعی، غلامرضا حیدری (1402)
تأثیر بیوچار و تنش خشکی بر برخی سازوکارهای حفاظتی سیاهدانه ( .Nigella sativa L) هاوری کیانی، شیوا خالص رو، علی مختصی بیدگلی، زاهد شریفی (1402)
Evaluation of intercropping indices and fatty acid composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) faride salari, shiva Khalesro, Gholamreza Heidari, Hamed Ghobari (2022)
تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و صفات مورفولوژیک برخی ارقام گلرنگ ندا زندی نوا، شیوا خالص رو، هدیه بدخشان، غلامرضا حیدری (1400)
مقایسه ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ و نخود در سیستم های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی فریده سالاری، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، حامد غباری (1399)
اثر محلول پاشی روی و مس بر خصوصیات زراعی، عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم دیم در استان کردستان ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1399)
تأثیر الگوهای کشت گلرنگ و نخود بر تنوع زیستی بندپایان فریده سالاری، شیوا خالص رو، حامد غباری، غلامرضا حیدری (1398)
Effective factors on biological nitrogen fixation MOHAMMADI Khosro, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, shiva Khalesro, Mohammad Majidi (2012)
Soil management, microorganisms and organic matter interactions Khosro Mohammadi, Gholamreza Heidari, shiva Khalesro, Yousef Sohrabi (2011)
A Review: Beneficial Effects of the Mycorrhizal Fungi for Plant Growth Khosro Mohammadi, shiva Khalesro, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari (2011)
مقایسه صفات مورفولوژیک و عملکرد هیبریدهای پربرگ و تجارتی ذرت دانه ای در منطقه تهران سید علی محمد مدرس ثانوی، بهمن امیری لاریجانی، شیوا خالص رو (1388)
تأثیر زمان وجین علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L. Merr) سیدمحمدرضا احتشامی، محمدرضا چائی چی، سراالله گالشی، شیوا خالص رو (1384)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
ارزیابی شاخص های سودمندی در کشت مخلوط گیاهان دارویی زنیان و شنبلیله منیره زندی، شیوا خالص رو، زاهد شریفی، فریبا وفاعهد (1401)
اثر کودهای آلی و اسید هیومیک بر جذب عناصرNPK در گیاه دارویی بزرک عباس رحیمی، شیوا خالص رو، فریبا وفاعهد، سمیرا زارعی (1401)
Effect of organic inputs on the grain quality of Nigella Sativa L. shiva Khalesro, Fariba Vafaahd, Samira Zareei, Gholamreza Heidari (2022)
اثر الگوهای کشت مخلوط سیاهدانه و شنبلیله بر مدیریت پایدار علف های هرز افتخار رحمتی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری (1400)
اثر سطوح مختلف کود مرغی پلت شده و کود شیمیایی بر هضم پذیری شکمبه ای ماده خشک سیلاژ ذرت در شرایط برون تنی سارا دارابی، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو، حسین جهانی عزیزآبادی (1399)
تأثیر سه گونه قارچ میکوریزا و کود فسفر بر جذب مواد غذایی در دانه ی هیبرید(KSC260)ذرت(Zea mays L) سحر رحمانی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، ایرج طهماسبی خورنه (1394)
تاثیر کاربرد کود زیستی در ترکیب با کود شیمیایی بر صفات زراعی ذرت دانه ای(Zea mays L) سحر رحمانی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، ایرج طهماسبی خورنه (1394)
تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابکردان (Helianthus annus L) ستاره غلامی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1394)
تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر صفات مورفولوژیک آفتابکردان (Helianthus annus L) ستاره غلامی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1394)
بهبود خصوصیات کیفی برخی ارقام گندم تحت تاثیر کاربرد عناصر روی و مس ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1394)
تاثیر کود زیستی فسفات بارور 2 بر برخی صفات مورفولوژیکی دو رقم نخود احمد شیری، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای، یوسف سهرابی (1394)
اثر قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم بر خصوصیات مورفولوژیک در دو رقم نخود دسی و کابلی الهام سینایی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو (1394)
اثر قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم بر عملکرد دو رقم نخود دسی و کابلی الهام سینایی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو (1394)
بررسی اثر آبیاری تکمیلی و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم همایون جعفری وفا، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو (1394)
تأثیر کاربرد عناصر کم مصرف بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم دیم ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
پاسخ برخی ارقام گندم دیم به محلولپاشی روی و مس ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
اثر کیتوزان و زئولیت بر عملکرد دانه و اسیدهای چرب گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی بتول مهدوی، سید علی محمد مدرس ثانوی، مجید آقاعلیخانی، مظفر شریفی، شیوا خالص رو (1391)
ORGANIC SYSTEM ENHANCES ANISE (pimpinella anisum L.) YIELD IN COMPARISON WITH CHEMICAL SYSTEM shiva Khalesro, Amir Ghalavand, Fatemeh Sefidkon, Ahmad Asgharzadeh, Batool Mahdavi (2012)
Effects of Chitosan on seed germination and physiological characteristics of safflower seedling under water stress Batool Mahdavi, Seyed Ali Mohammad Modares Sanavy, Majid Agha alikhani, Mozaffar Sharifi, shiva Khalesro (2011)
Response of Anise (Pimpinella anisum L.) to organic and natural inputs shiva Khalesro, Amir Ghalavand, Fatemeh Sefidkon, Ahmad Asgharzadeh, Batool Mahdavi (2011)
ارزیابی تأثیر نهاده های زیستی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه در گیاه دارویی انیسون شیوا خالص رو، امیر قلاوند، فاطمه سفیدکن، احمد اصغرزاده (1389)
تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و زئولیت بر روی جذب عناصر N، P، K در گیاه دارویی انیسون شیوا خالص رو، امیر قلاوند، فاطمه سفیدکن، احمد اصغرزاده (1389)
The organic cultivation of German Camomile (Marticaria camomilla L Amin Salehi, Amir Ghalavand, Fatemeh Sefidkon, Ahmad Asgharzadeh, shiva Khalesro (2010)
NPK concentration and essential oil production of Anise (pimpinella anisum L.) in relation to vermicompost, zeolite and PGPR shiva Khalesro, Amir Ghalavand, Fatemeh Sefidkon, Ahmad Asgharzadeh, Amin Salehi (2010)
Effect of vermicompost, PGPR and zeolite application on yield and essential oil content of Anise (Pimpinella anisum L shiva Khalesro, Amir Ghalavand, Fatemeh Sefidkon, Ahmad Asgharzadeh, Amin Salehi (2010)
مطالعه رقابت بین باکتری ریزوبیوم، آربسکولار میکوریزا و کرم خاکی محمد جواد زارع، امیر قلاوند، مجید آقاعلیخانی، محمد زمانیان، شیوا خالص رو، احسان جمشیدی (1386)
تأثیر مقدار کود نیتروژن بر عملکرد کمی علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه ای در نظام کشت دوگانه شیوا خالص رو، مجید آقاعلیخانی، سید علی محمد مدرس ثانوی، امیر حسین شیرانی راد (1385)
اثر تنش کم آبی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های سورگوم و ارزن علوفه ای مجید آقاعلیخانی، شیوا خالص رو، سید علی محمد مدرس ثانوی (1384)
جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سورگوم و ارزن علوفه ای تحت تأثیر تنش شوری شیوا خالص رو، مجید آقاعلیخانی، سید علی محمد مدرس ثانوی (1384)
تعیین آستانه خسارت و آستانه اقتصادی کنترل علف های هرز در سویا سیدمحمدرضا احتشامی، مسعود اصفهانی، شیوا خالص رو (1383)
کتاب
انرژی های نو و کشاورزی بتول مهدوی، نجمه جامی، شیوا خالص رو (1399)
پایان نامه
اثر کود‌های آلی، شیمیایی و زیستی بر خصوصیات کمی وکیفی کرچک (Ricinus communis L.) هادی احمدیان، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو (1402)
اثر کود آلی، شیمیایی و اسیدهیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی سیاهدانه (.Nigella sativa L) فریبا وفاعهد، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، سمیرا زارعی (1400)
اثر سطوح مختلف کود مرغی پلیت شده و کود شیمیایی بر کیفیت علوفه و عملکرد دانه ذرت سارا دارابی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، حسین جهانی عزیزآبادی (1399)
اثرات زمان و مقدار مصرف کود مرغی بر عملکرد و کیفیت محصول سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) خالد نصری دهگلان، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای (1399)
بررسی اثر اسید هومیک و ژنوتیپ بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ ندا زندی نوا، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، هدیه بدخشان (1397)
تاثیرسیستم های مختلف خاک ورزی و کاربرد بقایا بر شاخص های رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) منوچهر گرشاسبی طهنه، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو، عبدالوهاب عبدالهی (1397)
تاثیرسیستم های مختلف خاک ورزی و کاربرد بقایا بر شاخص های رشد و عملکرد ماشک گل خوشهای (Vicia villosa) محمد حسین عزلی، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو، عبدالوهاب عبدالهی (1397)
بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ و نخود و ارزیابی تنوع زیستی بندپایان در سیستم کشت مخلوط فریده سالاری، شیوا خالص رو، حامد غباری، غلامرضا حیدری (1397)
اثر کود شیمیایی، کود مرغی و کمپوست بر شاخصهای رشد و غلظت عناصر میکرو در سیب زمینی سجاد بازیار، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
اثر کود شیمیایی، کود مرغی و کمپوست بر شاخصهای رشد و غلظت عناصر میکرو در سیب زمینی سجاد بازیار، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
اثرات قارچ میکوریزا و ریزوبیوم بر عملکرد، اجزاء عملکرد و گره زایی دو رقم نخود (Cicer arietinum) الهام سینایی، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده (1394)
بررسی اثر سطوح کود فسفر و کود زیستی میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) زینب ابراهیمی، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، شیوا خالص رو (1394)
تاثیر سطوح کود فسفره و فسفات بارور 2 بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود احمد شیری، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، یوسف سهرابی (1394)
تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و کیفیت آفتابگردان (Helianthus annus L) ستاره غلامی، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری (1394)
اثر کود فسفر و میکوریزا بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) سحر رحمانی، شیوا خالص رو، ایرج طهماسبی خورنه، غلامرضا حیدری (1394)
اثر محلولپاشی روی و مس بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام مختلف گندم دیم ساناز صفری، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته