گروه زراعت و اصلاح نباتات

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زراعت و اصلاح نباتات

گروه زراعت از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

سيروان  بابائي
گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم علف هاي هرز
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
هديه  بدخشان
گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ژنتيك بيومترى
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
بهمن  بهرام نژاد
گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: بيوتكنولوژي گياهي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
فرزاد  حسين پناهي قروچاي
گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: زراعت
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
غلامرضا  حيدري
گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: زراعت
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
شيوا  خالص رو
گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: اكولوژي گياهان دارويي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
يوسف  سهرابي
گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: زراعت (فيزيولوژي گياهان زراعي)
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
عادل  سي و سه مرده
گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي گياهان زراعي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
ايرج  طهماسبي
گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم علف هاي هرز
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
محمد  مجدي
گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق:
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
اسعد  معروفي
گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: بيوتكنولوژي كشاورزي (گياهي)
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
قادر  ميرزاقادري
گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ژنتيك و بهنژادي گياهان زراعي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي