1403/01/31
پیام خسروی نیا

پیام خسروی نیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43215
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 087-33664600-8-داخلی 3340

تحصیلات

 • دکترای تخصصی سازه های آبی ، تبریز ، ایران (1388 - 1392)
  عنوان رساله: مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شیب جانبی کانال اصلی ذوزنقه ای بر فرسایش و رسوب گذاری در تلاقی رودخانه ها
 • کارشناسی ارشد سازه های آبی ، تبریز ، ایران (1385 - 1388)
  عنوان رساله: تاثیر طوق در کاهش آبشستگی اطراف آبشکن ها
 • کارشناسی مهندسی آبیاری ، شهید چمران اهواز ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Toward analyzing meteorological droughts in western Iran: a multivariate approach based on vine copulas neshat jahan namaii, Payam Khosravinia, Hadi Sanikhani, Rasoul Mirabbasi Najaf Abadi (2023)
Predicting Discharge Coefficient of Triangular Side Orifice Using LSSVM Optimized by Gravity Search Algorithm Payam Khosravinia, Mohammad reza nikpour, Ozgur Kisi, Rana Muhammad Adnan (2023)
Prediction of hydraulics performance in drain envelopes using Kmeans based multivariate adaptive regression spline Rana Muhammad Adnan, Payam Khosravinia, Bakhtiar Karimi, Ozgur Kisi (2021)
تحلیل دومتغیره شدت و مدت خشکسالی در ایستگاه های سنندج و سقز نشاط جهان نمایی، پیام خسروی نیا، هادی ثانی خانی، رسول میرعباسی نجف آبادی (1399)
Scour depth in confluences considering tributary flow, bank slope, and post-confluence conditions Payam Khosravinia, Amir Malekpour, Mohammad reza nikpour, Ali Hosseinzadeh Dalir (2020)
Application of novel data mining algorithms in prediction of discharge and end depth in trapezoidal sections Payam Khosravinia, Mohammad reza nikpour, Ozgur Kisi, Zaher Mundher Yaseen (2020)
مطالعه آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در حفاظت از ساحل خارجی رودخانه هانیه حقیقت پناه، پیام خسروی نیا، علی حسین زاده دلیر (1398)
آزمون حافظه سیگنال سری زمانی و شبیه سازی فرایند بارش-رواناب با استفاده از مدل های شبکه عصبی و ترکیب موجک-عصبی سعید فرزین، حمید میرهاشمی، حامد عباسی، زهره مریانجی، پیام خسروی نیا (1398)
The potential of novel data mining models for global solar radiation prediction Ahmad Sharafati, khabat khosravi, Payam Khosravinia, kamal ahmed, Saleem Abdulridha Salman, Shamsuddin Shahid, Zaher Mundher Yaseen (2019)
تحلیل عددی جریان در تلاقی کانال های روباز با تاثیر شیب جانبی کانال اصلی پیام خسروی نیا، سید حسین حسینی، علی حسین زاده دلیر (1398)
مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی پیام خسروی نیا، علی حسین زاده دلیر، محمود شفاعی بجستان، محمد رضا نیک پور (1398)
Estimation of Discharge with Free Overfall in Rectangular Channel Using Artificial Intelligence Models Edris Jahanpanah, Payam Khosravinia, Hadi Sanikhani, Ozgur Kisi (2019)
Hydrodynamics of river-channel confluence: toward modeling separation zone using GEP, MARS, M5 Tree and DENFIS techniques ازگور کیشی، پیام خسروی نیا، محمد رضا نیک پور، هادی ثانی خانی (1398)
Effect of side slope of main channels on formation and penetration of scour hole in confluences Payam Khosravinia, Mohammad reza nikpour, Amir Malekpour, Ali Hosseinzadeh Dalir (2019)
Experimental analysis of shock waves turbulence in contractions with rectangular sections Mohammad reza nikpour, Payam Khosravinia, Davod Farsadizadeh (2019)
Effect of trapezoidal collars as a scour countermeasure around wing-wall abutments Payam Khosravinia, Amir Malekpour, Ali Hosseinzadeh Dalir, Davod Farsadizadeh (2018)
ررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب جانبی کانال اصلی ذوزنقه ای بر پدیده فرسایش در تلاقی کانال های باز پیام خسروی نیا، علی حسین زاده دلیر، محمود شفاعی بجستان، داود فرسادی زاده (1394)
Investigation of clear water scouring around wing-wall abutments Payam Khosravinia, Amir Malekpour (2015)
بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر شیب جانبی کانال اصلی بر الگوی جریان در تلاقی 90 درجه کانالهای باز پیام خسروی نیا، علی حسین زاده دلیر، محمود شفاعی بجستان، داود فرسادی زاده (1393)
بررسی تأثیر پرده آب بند بر پایداری شیب جانبی کانال های خاکی داود فرسادی زاده، پیمان ورجاوند، علی حسین زاده دلیر، ناصر شکری، سید حسین حسینی، پیام خسروی نیا (1393)
اثر شکاف در کاهش آبشستگی آبشکن با دیواره عمودی میلاد عبداله پور، نسرین حسن پور، پیام خسروی نیا، علی حسین زاده دلیر (1392)
بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر نوسانات سطح ایستابی در پایداری شیب های خاکی سید حسین حسینی، داود فرسادی زاده، علی حسین زاده دلیر، پیام خسروی نیا، پیمان ورجاوند (1392)
بررسی عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد بیشترین ژرفای آبشستگی پیرامون آبشکن ها پیام خسروی نیا، حبیب صیادی، علی حسین زاده دلیر، داود فرسادی زاده، رسول میر عباسی نجف آبادی (1390)
تاثیر طوق در کاهش آبشستگی اطراف آبشکن ها پیام خسروی نیا، علی حسین زاده دلیر، داود فرسادی زاده، احمد فاخری فرد (1390)
شبیه سازی جریان در سرریزهای استوانه ای با استفاده از مدل Fluent و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی پیمان ورجاوند، داود فرسادی زاده، پیام خسروی نیا، زهرا رفیعی (1389)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Multivariate analysis of meteorological drought using the D-vine copula in western Iran neshat jahan namaii, Payam Khosravinia, Hadi Sanikhani, Rasoul Mirabbasi Najaf Abadi (2023)
Application of Data driven methods for evaluation of groundwater quality variables Neda gavili, Payam Khosravinia, Hadi Sanikhani, Maziar Osmani (2023)
تحلیل هیدرولیک جریان در سرریزهای کرامپ گابیونی با تاثیر شیب کف کانال ماریه حسنی، پیام خسروی نیا، سروه حیدری، نسرین فتاحی، زانیار حسنی (1400)
مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای ذوزنقه ای و خطی کیمیا قاسمیان، پیام خسروی نیا، سیده انیسه قضایی، محمد امانی (دانشجو )، هاوژین زرین مهر (1397)
بررسی تغییرات دبی جریان و کیفیت آب رودخانه زاب کوچک رسول میرعباسی نجف آبادی، پیام خسروی نیا، ابوذر صالحی (1397)
بررسی تأثیر طول صفحات مستغرق بر ابعاد حفره آبشستگی در قوس کانال هانیه حقیقت پناه، علی حسین زاده دلیر، پیام خسروی نیا (1397)
تحلیل هیدرولیک جریان بر روی سرریس کنگره ای ذوزنقه ای سیده انیسه قضایی، پیام خسروی نیا، محمد امانی، کیمیا قاسمیان، هاوژین زرین مهر (1397)
تحلیل دو متغیره بارش و دما در ایستگاه سینوپتیک سنندج نشاط جهان نمایی، پیام خسروی نیا، هادی ثانی خانی (1396)
بررسی تغیر عرض شکاف ایجاد شده در آبشکن با دیواره عمودی بر کاهش آبشستگی در مسیر مستقیم نسرین حسن پور، میلاد عبداله پور، پیام خسروی نیا، علی حسین زاده دلیر (1394)
تعیین موقعیت شکاف در آبشکن بر کاهش آبشستگی در رودخانه مستقیم میلاد عبداله پور، نسرین حسن پور، پیام خسروی نیا، علی حسین زاده دلیر (1394)
تاثیر شیب کف کانال بر هیدرولیک جریان در سرریزهای مرکب لبخ تیز ذوزنقه ای- مستطیلی بدون فشردگی جانبی سیاوش گویلی، پیام خسروی نیا، معصومه خمیس آبادی، سمیرا رحیمی (1394)
تاثیر شیب کف کانال در الگوی جریان بر روی سرریز کرامپ سیده غزال نقشبندی، پیام خسروی نیا، آرتین رضایی (1393)
تاثیر تغییر شیب کف کانال بر خصوصیات جریان در سرریز های استوانه ای زانیار اسکندری، پیام خسروی نیا، سیده حدیثه صدیقی هرسینی، فاطمه برونشم (1393)
بررسی آزمایشگاهی رفتار پرده آببند در پایداری شیب جانبی کانال های خاکی پیمان ورجاوند، داود فرسادی زاده، پیام خسروی نیا، سید حسین حسینی (1392)
تاثیر شکاف درتوسعه زمانی آبشستگی دراطراف آبشکن ها نسرین حسن پور، میلاد عبداله پور، پیام خسروی نیا، علی حسین زاده دلیر (1391)
عملکرد سیستم استنتاج فازی- عصبی در پیص بینی طول غلتاب پرش هیدرولیکی در بسترهای زبر پیام خسروی نیا، هادی ثانی خانی، سعید فرزین، علی حسین زاده دلیر (1391)
مقایسه عملکرد مدل های TANK و SMAR در شبیه سازی رواناب خروجی از حوضه ها هادی ثانی خانی، فائقه نیازی، پیام خسروی نیا، یعقوب دین پژوه (1391)
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آجی چای در استان آذربایجان شرقی هادی ثانی خانی، سعید پور یوسف، پیام خسروی نیا، یعقوب دین پژوه (1391)
پیش بینی طول غلتاب پرش هیدرولیکی در بسترهای زبر با استفاده از سیستم هوشمند شبکه عصبی پیام خسروی نیا، سعید فرزین، هادی ثانی خانی، داود فرسادی زاده (1391)
تاثیر طوق ذوزنقه ای شکل برروند آبشستگی آبشکن های بالدار پیام خسروی نیا، علی حسین زاده دلیر، داود فرسادی زاده، هادی ثانی خانی (1389)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کارگاه نرم افزار اتوکد پیام خسروی نیا (1397)
کتاب
کاربرد مدل فلوئنت در شبیه سازی مسائل هیدرولیکی محمد رضا نیک پور، پیام خسروی نیا (1395)
پایان نامه
تحلیل چند متغیره خشکسالی های هواشناسی غرب ایران با استفاده از توابع مفصل واین نشاط جهان نمایی، هادی ثانی خانی، پیام خسروی نیا، رسول میرعباسی نجف آبادی (1399)
پیش بینی دبی در کانال مستطیلی با جریان ریزشی آزاد با استفاده از سامانه های هوشمند ادریس جهان پناه، هادی ثانی خانی، پیام خسروی نیا، ازگور کیشی (1398)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • مدلسازی با استفاده از تکنیک های هوشمند
 • هیدروانفورماتیک
 • سازه های هیدرولیکی
 • دینامیک سیالات محاسباتی
 • مهندسی رودخانه
بیشتر

دانشجویان

 • نشاط جهان نمایی
  نام: نشاط جهان نمایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: تحلیل چند متغیره خشکسالی های هواشناسی غرب ایران با استفاده از توابع مفصل واین
 • ادریس جهان پناه
  نام: ادریس جهان پناه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: پیش بینی دبی در کانال مستطیلی با جریان ریزشی آزاد با استفاده از سامانه های هوشمند
بیشتر

سوابق اجرایی

 • نماینده کمیته حفاظت و ایمنی دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب (1396 - 1397)
 • مشاور انجمن علمی گروه علوم و مهندسی آب (1396 - 1397)
 • عضو شورای مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب- دانشگاه کردستان (1394 - ادامه دارد)
بیشتر

گالری تصاویر

ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران-اردیبهشت 95 بازدید از شبکه دشت مغان-دانشجویان ورودی 93 گروه مهندسی آب-اردیبهشت 97 سد کارون 4 بلندترین سد کشور- پنجمین سد و نیروگاه دنیا دریاه زریوار-دریاچه آب شیرین زریبار یا زریوار یکی جاذبه های طبیعت گردی منحصر به فرد و از زیباترین منابع طبیعی کردستان سد آزاد کردستان