1403/03/09
پیام خسروی نیا

پیام خسروی نیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43215
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 087-33664600-8-داخلی 3340

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر شیب جانبی کانال اصلی بر الگوی جریان در تلاقی 90 درجه کانالهای باز
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
الگوی جریان، تلاقی رودخانهها ، شیب جانبی کانال ، مدل آشفتگی
سال 1393
مجله دانش آب و خاك (دانش كشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران پیام خسروی نیا ، علی حسین زاده دلیر ، محمود شفاعی بجستان ، داود فرسادی زاده

چکیده

پیدایش حفرههای فرسایشی و مناطق رسوبگذاری ارتباط مستقیمی به هیدرولیک جریان در محدوده تلاقی کانالها و رودخانهها دارد. الگوی جریان در محل اتصال کانالها بسیار پیچیده و تابع متغیرهای مختلفی میباشد. در تحقیق حاضر تاثیر شیب جانبی 45 درجه کانال اصلی بر توزیع سرعت، سطح آب و ابعاد ناحیه جداشدگی جریان در یک تلاقی با زاویه اتصال 90 درجه بررسی و با حالت شیب جانبی 90 درجه مقایسه شد. برای این منظور مولفه های سه بعدی جریان در آزمایشگاه انداز هگیری و به کمک این داده ها مدل عددی فلوئنت کالیبره گردید. در شبیهسازی عددی از استفاده شد. بررسی نتایج این تحقیق نشان میدهد که طول و پهنای ناحیه جداشدگی RNG از نوع k  مدل آشفتگی در شیب جانبی 45 درجه نسبت به شیب جانبی 90 درجه در کف بستر کوچکتر و در سطح آب بزرگتر است. در شیب جانبی 45 درجه به دلیل پهنای بسیار کم ناحیه جداشدگی در نزدیکی کف، ناحیه با شتاب زیاد در پاییندست اتصال به وجود نمیآید و منجر به کاهش تنش برشی در این قسمت میشود. همچنین تغییرات عمق آب در ابتدا و انتهای کانال 3 درصد نسبت به عمق آب ابتدای کانال اصلی است.