1403/03/09
پیام خسروی نیا

پیام خسروی نیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43215
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 087-33664600-8-داخلی 3340

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شکاف درتوسعه زمانی آبشستگی دراطراف آبشکن ها
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آبشکن، توسعه زمانی، شکاف، کاهش آبشستگی
سال 1391
پژوهشگران نسرین حسن پور ، میلاد عبداله پور ، پیام خسروی نیا ، علی حسین زاده دلیر

چکیده

درتحقیق حاضر کارایی شکاف به عنوان یکروش کاهش آبشستگی دراطراف آبشکن ارزیابی شده و نتایج آن با حالت ابشکن بدون شکاف مقایسه گردید توسعه زمانی آبشستگی ابشکن شکافدار با آبشکن بدون شکاف بررسی گردید نتایج آزمایشها نشان دادکه با افزایش ارتفاع شکاف به بیشتر از عمق جریان عمق ابشستگی کاهش پیدا میکند همچنین به ازای قرارگیری شکاف دردو ارتفاع مختلف سه فاصله قرارگیری ازدماغه آبشکن و عمق شکاف برابر عرض آبشکن و نصف آن درصد کاهش آبشستگی برابر 11/8تا28درصد متغیر بود.