1403/03/09
پیام خسروی نیا

پیام خسروی نیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43215
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 087-33664600-8-داخلی 3340

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی عددی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی بر الگوی جریان در تلاقی کانالهای روباز
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
تلاقی کانالها، سطح ریزش، شیب جانبی، ناحیه جداشدگی،Fluent
سال 1396
مجله آبياري و زهكشي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران محمد رضا نیک پور ، پیام خسروی نیا

چکیده

پیدایش حفره های فرسایشی و مناطق رسوبگذاری ارتباط مستقیم به هیدرولیک جریان در محدوده تالقی رودخانه ها دارد در پژوهش حاضر با استفاده از داده های آزمایشگاهی، الگوی جریان در تلاقیی کانالها در محیط Fluent در حالت سه بعدی شبیه سازی شد در مطالعه آزمایشگاهی مذکور، تاثیر شیب جانبی 45 درجه کانال اصلی بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در مقایسه با دیوار قایم بررسی شد در این پژوهش علاوه بر شیبهای جانبی 45 و 90 درجه، در شیبهای جانبی 60 و 75 درجه نیز الگوی جریان به ازای شرایط هیدرولیکی یکسان شبیه سازی شد پیش بینی میدان جریان در امتداد کانال اصلی توسط مدل عددی قابل قبول بوده و حداکثر خطای شبیه سازی در محدوده تلاقی رویت شد میانگین خطای محاسبه سرعت در شیب- های جانبی 45 و 90 درجه به ترتیب 06/7 و 86/9 درصد به دست آمد نتایج حاکی از آن بود که با کاهش زاویه شیب جانبی دیوار کاناال اصالی، میزان افتادگی پروفیل سطح آب در سطح ریزش ملایمتر شد به طوریکه مقدار آن به ازای شیبهای جاانبی 90 ،75 ،60 و 45 درجه به ترتیب 34/1 ،13/1 ، 9/0 و 68/0 درصد به دست آمد علاوه بر آن با ضعیف شدن جریانهای چرخشی، طول و پهنای ناحیه جداشدگی در نزدیکی سطح جریان افزایش یافت همچنین در حالت دیواره مایل بر خلاف دیواره قایم، در نزدیکی بستر ناحیه جداشدگی مشخصی مشاهده نشد.