1403/03/09
پیام خسروی نیا

پیام خسروی نیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43215
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 087-33664600-8-داخلی 3340

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل هیدرولیک جریان در سرریزهای کرامپ گابیونی با تاثیر شیب کف کانال
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تخلخل، سرریز گابیونی، سرریز کرامپ، ضریب گذردهی، منحنی دانه بندی
سال 1400
پژوهشگران ماریه حسنی ، پیام خسروی نیا ، سروه حیدری ، نسرین فتاحی ، زانیار حسنی

چکیده

بطور کلی سرریزها سازه های هیدرولیکی هستند که در مسیر جریان آب نقش تنظیم، کنترل، انحراف آب و اندازه گیری جریان را ایفا می کنند. سرریزهای گابیونی به دلیل سازگار بودن با طبیعت، قابل دسترس بودن، سهولت اجرا، نفوذپذیر بودن، و اقتصادی بودن به صورت گسترده در سازه های آّبی مورد استفاده قرار می گیرند. سرریزهای گابیونی یا توری سنگی از انعطاف زیادی نسبت به نوع صلب آن برخوردار بوده و در مقابل فشار آب مقاوم و پایدار هستند. در این تحقیق برای بررسی ضریب دبی جریان در سرریزهای گابیونی و صلب اقدام به ساخت یک سرریز گابیونی در سه قطر مختلف سنگ و یک سرریز صلب گردید. نتایج حاصل از سرریز گابیونی با نتایج بدست آمده از سرریز صلب با همان ابعاد در شیب های متفاوت مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج حاصله نشان داد که ضریب دبی عبوری بر روی سرریز گابیونی بیشتر از سرریز صلب است و همچنین با افزایش شیب ضریب دبی افزایش می یابد.