1403/03/09
پیام خسروی نیا

پیام خسروی نیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43215
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 087-33664600-8-داخلی 3340

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر نوسانات سطح ایستابی در پایداری شیب های خاکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
آب زیرزمینی-سطح نشت-شیب خاکی- فشار پیزومتریک
سال 1392
مجله آب و محيط زيست ايران
شناسه DOI
پژوهشگران سید حسین حسینی ، داود فرسادی زاده ، علی حسین زاده دلیر ، پیام خسروی نیا ، پیمان ورجاوند

چکیده

شیب های خاکی همواره با خطر ناپایداری و گسیختگی مواجه می باشند.این تحقیق به تاثیر نوسانات در پایداری شیب های خاکی به صورت آزمایشگاهی و عددی پرداخته است.نتایج حاصل از شبیه سازی فشار ، خط نشت و دبی جریان مطابقت خوبی با مدل فیزیکی داشتند. مقایسه این نتایج نشان می دهد که بهترین روش کنترل گسیختگی در حضور آب زیرزمینی کنترل فشار پیزومتریک و کاهش سطح نشت است.