1403/03/09
پیام خسروی نیا

پیام خسروی نیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43215
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 087-33664600-8-داخلی 3340

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی پارامتر های کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب سنندج
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
مدیریت منابع آب، استفاده مجدد از پساب، آبیاری در کشاورزی، آلودگی زیست محیطی
سال 1395
پژوهشگران چنور شریعتی ، پیام خسروی نیا

چکیده

لزوم پایش کیفی آب و تأمین شرایط بهداشتی و استاندارد برای منابع آبی باعث شده که کنترل کیفیت آب از اهمیت بالایی برخوردار باشد. با توجه به اهمیت و کمبود منابع آب در ایران، استفاده از آب های نامتعارف در مناطقی نظیر استان کردستان می تواند یک اقدام اساسی در حفاظت از منابع آبی کشور به حساب آید. در این تحقیق تأثیر آبیاری با پساب شهری در کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، نمونه برداری هایی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج انجام شد و پارامتر های اسیدیته، (BOD5)، (COD)، کاتیون ها، آنیون ها و فلزات سنگین اندازه گیری شد. در نهایت شاخص هدایت الکتریکی محاسبه شد. براساس نتایج آزمایش و با توجه به مقایسه پارامتر های اندازه گیری شده پساب تصفیه شده شهر سنندج با استاندارد های سازمان محیط زیست ایران (IRNDOE) و (WHO) و (EPA)، غلظت کلیه پارامتر های اندازه گیری شده به جز آرسنیک با مقدار 5.5، کادمیوم 14.0 و مس 112.2 میلی گرم در لیتر، سایر پارامترها با استاندارد های ملی و جهانی کم و بیش مطابقت داشته و دارای وضعیت مطلوبی می باشد و می توان اذعان نمود که با مدیریت کیفیت منابع آب، پساب تصفیه خانه شهر سنندج از لحاظ خواص فیزیکی و شیمیایی دارای وضعیت مطلوبی برای آبیاری در کشاورزی است.