1403/03/09
پیام خسروی نیا

پیام خسروی نیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43215
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 087-33664600-8-داخلی 3340

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر پرده آب بند بر پایداری شیب جانبی کانال های خاکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
پرده آب بند، خط فریاتیک، سطح ایستابی، سطح نشت، فشار پیزومتریک.
سال 1393
مجله پژوهش آب ايران
شناسه DOI
پژوهشگران داود فرسادی زاده ، پیمان ورجاوند ، علی حسین زاده دلیر ، ناصر شکری ، سید حسین حسینی ، پیام خسروی نیا

چکیده

پایین افتادگی سطح آب در کانال یا بالارفتن سطح ایستابی باعث تغییر در رژیم رطوبتی خاک اطراف کانال شده و شیب های بدنه کانال را تخریب می کند. در این پژوهش با استفاده از مدل عددی و فیزیکی پایداری شیب جانبی کانال خاکی با دو شیب بدنه مختلف با وجود سطح ایستابی بررسی شد. سپس نصب پرده آ ببند به عنوان روش کنترل، تحلیل شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که سطح نشت و فشار پیزومتریک نزدیک سطح خاک دو عامل مهم در پایداری شیب جانبی کانال خاکی است. برای کنترل تخریب در شیب تندتر خاک پرده آب بند باید تا زیر تراز کف کانال پیش رود ولی در مورد شیب های ملایم تر دیوار جانبی کانال عمق نفوذ آن تا تراز کف کانال کافی است. همچنین مدل عددی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی با دقت خوبی پارامترهای فشار کل، دبی و خط فریاتیک را شبیه سازی کرد، به طوری که متوسط خطا در برآورد دبی و فشار کل در مدل 2% به دست آمد. / 5% و 08 / عددی نسبت به نتایج آزمایشگاهی به ترتیب