1403/03/25

محمد شفیع رحمانی

مرتبه علمی: نا مشخص
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Phenotyping and genotyping of Pistacia atlantica Desf. subsp. kurdica along an environmental gradient in the semi-arid forests of western and southern Iran Mohammad Shafih Rahmani, Mohammad Reza Naghavi, A. Boushehri, Naghi Shabanian, Lars Arendt-Nielsen (2023)
Genetic diversity and genetic structure of Acer monspessulanum L. across Zagros forests of Iran using molecular markers Behnaz Motahari, Naghi Shabanian, Mohammad Shafih Rahmani, Farshd Mohamadhasani (2021)
Genetic characterization of Pistacia atlantica subsp. kurdica from northern Zagros forests in Iran Haneieh Shahghobadi, Naghi Shabanian, Mohammad Shafih Rahmani, ALi Khadivi (2019)
Genetic characterization of the Crataegus genus: Implications for in situ conservation Arezoo Emami, Naghi Shabanian, Mohammad Shafih Rahmani, Abdollah Khadivi-Khub, Negar Mohamadpanah (2018)
Genetic structure of gall oak (Quercus infectoria) characterized by nuclear and chloroplast SSR markers Negar Mohamadpanah, Naghi Shabanian, Mohammad Ali Khadivi, Mohammad Shafih Rahmani, Arezoo Emami (2017)
Genotypic analysis and population structure of Lebanon oak (Quercus libani G. Olivier) with molecular markers Abdollah Khadivi-Khub, Naghi Shabanian, Liela Alikhani, Mohammad Shafih Rahmani (2015)
Population structure and genotypic variation of Crataegus pontica inferred by molecular markers Mohammad Shafih Rahmani, Naghi Shabanian, Abdollah Khadivi-Khub, Keith E.Woeste, Hedieh Badakhshan, Liela Alikhani (2015)
Genetic differentiation in Quercus infectoria from northwest of Iran revealed by different nuclear markers Mohammad Shafih Rahmani, Liela Alikhani, Naghi Shabanian, Abdollah Khadivi-Khub (2014)
Genetic variability and structure of Quercus brantii assessed by ISSR, IRAP and SCoT markers Liela Alikhani, Mohammad Shafih Rahmani, Naghi Shabanian, Hedieh Badakhshan, Abdollah Khadivi-Khub (2014)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی (Quercus brantii) جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از نشانگر ISSR لیلا علی خانی، نقی شعبانیان، هدیه بدخشان، محمد شفیع رحمانی (1393)
مطالعه برخی خصوصیات مرفولوژیکی نونهال های بلوط ایرانی (.Q. brantii L) روناک صلواتی، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، سمیه عنایتی (1393)
Somatic embryogenesis from in vitro leaf callus cultures of Caspian honey locust (Gleditsia caspica) Niloofar Mostafa Soltani, Naghi Shabanian, Mohammad Shafih Rahmani (2012)
Plant regeneration from in vitro leaf and stem-derived callus of Cercis siliquastrum L مونا نصری، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی (1391)
Callus induction and in vitro regeneration of Catalpa through organogenesis Mohammad Shafih Rahmani, Mona Nasri, Naghi Shabanian (2012)
Protoplast isolation from in vitro grown leaves of Gleditschia caspica Desf Fatemeh Zarinjoei, Naghi Shabanian, Mohammad Shafih Rahmani (2010)
Study of Different Characteristics of Tree and Fruit in Peach Cultivars Under Water Stress Conditions Yavar Vafaee, Farhad karami, Mohammad Shafih Rahmani, Mohammad Fatahi (2010)
Protoplast isolation from leaves of three cultivars of peach Mohammad Shafih Rahmani, Yavar Vafaee, Reza Zarghami, Mohammad Hosein Daneshvar, Karim Rahimi (2008)
The effect of plasmolysing time, enzyme concentration, and digestion time on protoplasts isolation from leave mesophyll of apricot Mohammad Shafih Rahmani, Yavar Vafaee, Reza Zarghami, Mohammad Hosein Daneshvar, Karim Rahimi (2008)
تاثیر تیمار پلاسمولیز و مدت زمان هضم آنزیمی بر جداسازی پروتوپلاست از مزوفیل برگ زردآلو (Prunus armenica) محمد شفیع رحمانی، یاور وفائی، محمد حسین دانشور، رضا ضرغامی، کریم رحیمی (1387)
کتاب
تکثیر گیاهان با کشت بافت مسعود میرمعصومی، یاور وفائی، محمد شفیع رحمانی (1397)
ژنتیک جنگل محمد رضا بی همتا، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، یاور وفائی (1393)
بیوشیمی گیاهی علیرضا عباسی، محمد شفیع رحمانی، یاور وفائی (1390)
پایان نامه
ساختار و تنوع ژنتیکی جمعیت های بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل های زاگرس هانیه شاه قبادی، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، عبدلله خدیوی خوب (1396)
تأثیر خشکی بر نهال های مازودار (Quercus infectoria) و عملکرد پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. حمید میره کی، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، حامد غباری (1395)
ارزیابی توان گونه های چوبی کاشته شده در محوطه صنایع پتروشیمی بیستون در گیاه پالایی فلزات سنگین سپیده میرزا حسینی، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، کیومرث محمدی سمانی (1394)
تنوع ژنتیکی جمعیت های افراکیکم(.Acer monspessulanum L) در جنگل-های زاگرس شمالی ایران بهناز مطهری، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی (1393)
مطالعه تنوع ژنتیکی جوامع بلوط جنگل های زاگرس شمالی ایران لیلا علی خانی، هدیه بدخشان، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی (1392)
باززایی گیاه از کالوس حاصل از کشت درون شیشه ای کوتیلدون لیلکی (Gleditsia caspica) فاطمه زرین جویی، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی (1389)