گروه علوم دامی

گروه تکنولوژی تولیدات دامی از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

حسین  جهانی عزیزآبادی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
محمد  رزم کبیر
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
جلال  رستم زاده
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
امیر  رشیدی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی
آرام  شریفی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
اردشیر  شیخ احمدی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
امیرعلی  صادقی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
عثمان  عزیزی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
امجد  فرزین پور
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
عباس  فرشاد
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
اسعد  وزیری
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
احمد  کریمی
گروه:  گروه علوم دامی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی