گروه عمران

گروه عمران از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

سلمان  احمدي
گروه عمران
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: سنجش از دور
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
مژده  اماني
گروه عمران
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: عمران
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
جميل  بهرامي
گروه عمران
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
مسعود  خليقي
گروه عمران
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: عمران
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
هوشنگ  دباغ
گروه عمران
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: عمران - سازه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
فرزين  فاروقي
گروه عمران
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: عمران
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
كاوه  كرمي
گروه عمران
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
آرمان  مام عزيزي
گروه عمران
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي عمران-سازه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
كامران  نوبخت وكيلي
گروه عمران
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مكانيك خاك و پي
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: نيمه تجربي
آزاد  يزداني
گروه عمران
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: عمران
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي