1403/02/29
محسن ایثاری

محسن ایثاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-7158-0538
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8963
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1393 - 1397)
  عنوان رساله: توسعه مدل تولید ورودی های غیر یکنواخت در تحلیل لرزه ای سدها مبتنی بر توابع ارتباطی و روش المان مرزی
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1389 - 1391)
  عنوان رساله: ارزیابی اثرات لایه بندی ساختگاه بر تفرق امواج لرزه ای با استفاده از روش المان مرزی سه بعدی
 • کارشناسی مهندسی عمران ، کردستان ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Evaluation the Effects of Wave Scattering Resonance from Complex Topographies Using Boundary Element Method Mohsen Isari, Reza Tarinejad, Ramtin Sobhkhiz Foumani, Abbasali Taghavi Ghalesari (2023)
Investigating the amplifcation pattern of non‑prismatic canyons using boundary element method Mohsen Isari, Abbasali Taghavi Ghalesari, Reza Tarinejad (2023)
Seismic Wave Scattering from Compound Topographies Using Boundary Element Method Reza Tarinejad, Mohsen Isari, Abbasali Taghavi Ghalesari (2022)
Modal Identification of a Soil-subway System with Emphasis on Scattering of Seismic Waves Induced by Uniform and Non-uniform Support Excitations Mohsen Isari, Majid Damadipour, Abbasali Taghavi Ghalesari, Seyyed Kazem Razavi, Reza Tarinejad (2022)
A new approach to generating non-uniform support excitation at topographic sites Mohsen Isari, Reza Tarinejad, Abbasali Taghavi Ghalesari, Abdollah Sohrabi-Bidar (2019)
A procedure to predict the precise seismic response of arch dams in time domain using boundary element formulation Abbasali Taghavi Ghalesari, Mohsen Isari, Reza Tarinejad, Abdollah Sohrabi-Bidar (2019)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
پایان نامه
Analysis of Flow Properties of Alternating Steps of Stepped Spillways Using Flow3D Software. Sarkar Tahir, Mohsen Isari, Jamil Bahrami, Kaywan Osman, Kawa Abdulrahman (2024)
Assessment of Turbulence Models on the OGEE Spillway Using Flow-3D Software Mangur Rasul, Mohsen Isari, Jamil Bahrami, Kaywan Osman (2024)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • بررسی رفتار لرزه ای سازه های هیدرولیکی
 • اندرکنش آب و سازه
 • رفتار رودخانه های چند شاخه ای
 • کاربرد روشهای عددی در مهندسی آب
 • عوامل موثر بر رفتار آبهای زیرزمینی
بیشتر