گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیات انگلیسی و ...

گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی گروه آمار از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

محمد  احمدنژاد
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
سیروس  امیری
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
ابراهیم  بدخشان
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
زکریا  بزدوده
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
مسعود  دهقان
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
عرفان  رجبی
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
بختیار  سجادی
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
حبیب  سلیمانی
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
ولی  غلامی
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
جلیل  فتحی
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
رحمان  ویسی حصار
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
یادگار  کریمی
گروه:  گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری