گروه حقوق

گروه حقوق از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

مرتضي  جوانمردي صاحب
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
مهدي  حاتمي
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: حقوق بين الملل عمومي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
افشين  عبداللهي
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: حقوق
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
جوانمير  عبدالهي
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: حقوق عمومي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
شهرام  محمدي
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: حقوق
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
اقبال علي  ميرزائي
گروه حقوق
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: حقوق خصوصي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري