1402/12/15
حیدر پیری

حیدر پیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4302-7938
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8976
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، تربیت مدرس ، ایران (1387 - 1390)
    عنوان رساله: منافع ملی حیاتی در حقوق بین الملل با تاکید بر رویه قضایی بین المللی
  • دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی ، شهید بهشتی ، ایران (1393 - 1398)
    عنوان رساله: [کارکرد های] قیاس در نظام حقوق بین الملل
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق کیفری بین المللی؛ نبایدها، بایدها و شایدها حیدر پیری، سید محمد قاری سید فاطمی، سید هادی محمودی (1400)
کشف قاعده حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین المللی دادگستری سید محمد قاری سید فاطمی، حیدر پیری، سید هادی محمودی (1398)
انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران حیدر پیری، مهدی منتظر، اعظم مومنی شیویاری (1393)
منافع ملی حیاتی در چارچوب هنجارهای حقوق بشر حیدر پیری، سید قاسم زمانی، ناصر سید ابراهیمی (1392)
بررسی کیفرشناختی جنایات بین المللی حامد رحمانیان، حیدر پیری (1392)
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی حسین شریفی طراز کوهی، حیدر پیری (1391)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کسب مقام در جشنواره