گروه علوم دامی

گروه تکنولوژی تولیدات دامی از گروه‌های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

حسين  جهاني عزيزآبادي
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم دامي- تغذيه نشخوار كنندگان
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
محمد  رزم كبير
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ژنتيك و اصلاح نژاد دام
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
جلال  رستم زاده
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ژنتيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
امير  رشيدي
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ژنتيك و اصلاح نژاد دام
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: نيمه تجربي
اردشير  شيخ احمدي
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: غذا و تغذيه دام
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
اميرعلي  صادقي
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: تغذيه دام و طيور
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تجربي
عثمان  عزيزي
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: تغذيه دام
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
امجد  فرزين پور
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: .
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
عباس  فرشاد
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
احمد  كريمي
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: تغديه دام
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
اسعد  وزيري
گروه علوم دامي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ميكروبيولوژي - ايمنولوژي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي