گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیات انگلیسی و ...

گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی گروه آمار از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

محمد  احمدنژاد
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: آموزش زبان انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
سيروس  اميري
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
ابراهيم  بدخشان
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان شناسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
زكريا  بزدوده
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
محمد رضا  خدابخش
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
مسعود  دهقان
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبانشناسي نظري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
عرفان  رجبي
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
سيد بختيار  سجادي
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
حبيب  سليماني
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: آموزش زبان انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
ولي  غلامي
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
جليل  فتحي
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: آموزش زبان انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
يادگار  كريمي
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان شناسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
رحمان  ويسي حصار
گروه زبان و ادبيات انگليسي و زبان شناسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبانشناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري