1403/01/27
وحید زمانی

وحید زمانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 21325
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

دروس

کارشناسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Microplastics in Marine Ecosystems Aliakbar Hedayati, Mohammad Gholizadeh, Tahereh Bagheri, Safoura Abarghouei, Wahid Zamani (2022)
تأثیر مکمل غذایی ملاس بر بافتشناسی کبد ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذرات آهن سپیده غنی، روح الله شیخ ویسی، پریا هوشمند، وحید زمانی، محسن برخوردار، منیره سهیلی، فائزه ساداتی، سارا والی، یلدا علیزاده، علیرضا کشیری، پدرام حاتمی، اسماعیل زارع مهرآبادی (1401)
اثر سمیت نیترات نقره بر برخی شاخص های خونی ماهی تیلاپیا تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) فرحناز کاکاوند، عاطفه ایری، مریم رضایی، مسعود بیگدلی، دانیال حیدرزاده بزرگر، علی اکبر هدایتی، اسماعیل زارع مهرآبادی، پریا هوشمند، محسن برخوردار، وحید زمانی (1400)
بهبود شاخص های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذره آهن با استفاده از مکمل غذایی ملاس پریا هوشمند، روح الله شیخ ویسی، حبیب سنچولی، وحید زمانی، سپیده غنی، علی اکبر هدایتی (1400)
An evaluation of sequencing coverage and genotyping strategies to assess neutral and adaptive diversity Badr Benjelloun, Frederic Boyer, Ian Streeter, Wahid Zamani, Stefan engelen, Francois Pompanon, Pierre Taberlet, Paul Flicek, James Kijas, Laura Clarke, Abdelkader Chikhi, Alessandra Stella, Saeid Naderi, Hamid R. Rezaei, Abdelmajid Bechchari, Mouad Chentouf, Mustapha Ibnelbachyr, Mohamed BenBati, Florian J. Alberto, Adriana Alberti (2019)
Comparing polymorphism of 86 candidate genes putatively involved in domestication of sheep, between wild and domestic Iranian sheep Wahid Zamani, Seyed Mahmoud Ghasempouri, Hamid R. Rezaei, Saeid Naderi, Akbar Rashidi EbrahimHesari, Abdessamad Ouhrouch (2018)
Convergent genomic signatures of domestication in sheep and goats Florian J. Alberto, Frederic Boyer, Pablo Orozco-terWengel, Ian Streeter, Bertrand Servin, Wahid Zamani, Francois Pompanon, Pierre Taberlet, Michael W. Bruford, Abdelkader Chikhi, Gwenola Tosser-Klopp, James Kijas, Eric Coissac, Patrick Wincker, Paul Flicek, Laura Clarke, Saeid Naderi, Hamid R. Rezaei, Ludovic Orlando, Riccardo Negrini, Paolo Ajmone-Marsan, Stéphane Joost, Alessandra Stella, Stefan engelen, Adriana Alberti, Mario Barbato, Licia Colli, Filippo Biscarini, Pablo Librado, Badr Benjelloun, Pierre de Villemereuil (2018)
Sheep genome functional annotation reveals proximal regulatory elements contributed to the evolution of modern breeds Marina Naval-Sanchez, Quan Nguyen, Sean McWilliam, Laercio R. Porto-Neto, Ross Tellam, James Kijas, Hans Daetwyler, Noelle Cockett, Shalini N. Jhangiani, Donna M. Muzny, Richard A. Gibbs, Kim C. Worley, Pierre Taberlet, Francois Pompanon, Hamid R. Rezaei, Saeid Naderi, Wahid Zamani, Alan McCulloch, Shannon Clarke, Rudiger Brauning, Miguel Perez-Enciso, Antonio Reverter, Tony Vuocolo (2018)
Whole mitochondrial genomes unveil the impact of domestication on goat matrilineal variability Licia Colli, Hovirag Lancioni, Irene Cardinali, Anna Olivieri, Marco Rosario Capodiferro, Alessandro Achilli, Paolo Ajmone-Marsan, Pierre Taberlet, Francois Pompanon, Eric Coissac, Frederic Boyer, Petros Lymberakis, Hamid R. Rezaei, Baldassare Portolano, Maria Teresa Sardina, Vincenza Battaglia, Ettore Randi, Saif Agha, Seyed Mohammad Farhad Vahidi, Francesca Gandini, Saeid Naderi, Wahid Zamani, Marcin Rzepus, Marco Pellecchia (2015)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه