1403/02/29
وحید زمانی

وحید زمانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 21325
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر مکمل غذایی ملاس بر بافتشناسی کبد ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذرات آهن
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
بهبود مقاومت، آبزی، بهبود مقاومت، نانو ذرات فلزی، ملاس
سال 1401
مجله پژوهش های ماهی شناسی کاربردی
شناسه DOI
پژوهشگران سپیده غنی ، روح الله شیخ ویسی ، پریا هوشمند ، وحید زمانی ، محسن برخوردار ، اسماعیل زارع مهرآبادی ، پدرام حاتمی ، علیرضا کشیری ، یلدا علیزاده ، سارا والی ، فائزه ساداتی ، منیره سهیلی

چکیده

وجود نانوذرات بر وضعیت فیزیولوژیک ماهیان اثر­گذار بوده و باعث کاهش عملکرد ایمنی ماهیان می­شود، از این رو استفاده از محرک­های ایمنی نظیر ملاس بسیار ضروری به­نظر می­رسد. تعداد 250 بچه­ماهی کپور معمولی به­مدت 42 روز در چهار دسته، جیره فاقد ملاس (تیمار 1)، جیره حاوی 5/0 درصد ملاس (تیمار 2)، جیره حاوی 1 درصد ملاس (تیمار3) و جیره حاوی 2 درصد ملاس (تیمار 4) تقسیم شدند. سپس به هرکدام از گروه‌ها 50 درصد غلظت کشنده نانو آهن به­مدت چهارده روز اضافه ‌شد. بررسی­های بافت­شناسی ماهیان که در معرض ملاس و نانو ذرات آهن قرار داشتند، نشان دهنده بروز ناهنجاری­های ساختاری در بافت کبد بود. به­طوری­که این تغییرات در مقایسه با بافت­های گروه شاهد اختلاف بسیاری داشت. نتیجه گیری نهایی تحقیق حاضر نشان داد که تیمار نانوآهن منجر به بروز آسیب‌های بافتی در کبد کپور ماهیان گردید؛ اگرچه عارضه هیستوپاتولوژیک در تیمارهای ترکیب نانوآهن و ملاس نیز مشاهده شد، اما شدت آسیب‌ها با افزایش غلظت ملاس کاهش یافت. به نظر می‌رسد اثر گذاری منفی نانوذرات آهن بر بافت کبد کپور معمولی توسط ملاس به حداقل رسیده است.