1403/02/29
وحید زمانی

وحید زمانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 21325
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سمیت نیترات نقره بر برخی شاخص های خونی ماهی تیلاپیا تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
پربیوتیک نیترات نقره ماهی تیلاپیا شاخص های خونی
سال 1400
مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
شناسه DOI
پژوهشگران فرحناز کاکاوند ، عاطفه ایری ، مریم رضایی ، مسعود بیگدلی ، دانیال حیدرزاده بزرگر ، وحید زمانی ، محسن برخوردار ، پریا هوشمند ، اسماعیل زارع مهرآبادی ، علی اکبر هدایتی

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، تعیین تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) بر شاخص های هماتولوژی خون ماهی تیلاپیا مواجهه شده با نیترات نقره بود. به همین منظور، 120 بچه ماهی تیلاپیا به مدت 42 روز در 4 تیمار: تیمار (1) شاهد، فاقد پربیوتیک قارچ صدفی، تیمار (2) غذای حاوی 05/0، تیمار (3) غذای حاوی 1/0 و تیمار (4) غذای حاوی 2/0 درصد پربیوتیک قارچ صدفی تقسیم شدند. سپس به هرکدام از گروه ها غلظت 5/0ppm نیترات نقره به مدت 16 روز اضافه شده و شاخص های خونی ماهیان در سطوح مختلف ارزیابی شد. پربیوتیک به تنهایی اثر معنی داری بر RBC، MCV، هماتوکریت و هموگلوبین نداشته (05/0P<)، ولی تیمارهای در معرض نیترات نقره و پربیوتیک به صورت ترکیبی افزایش شاخص های WBC، MCHC، MCHنسبت به تیمارهای پربیوتیک به تنهایی و گروه شاهد را نشان دادند. پربیوتیک در روش خوراکی، ایمنی غیراختصاصی را در ماهی تیلاپیا تحریک نموده و استفاده ترکیبی نیترات نقره و پربیوتیک قارچ اثرات تخریبی ناشی از سم بر شاخص های خونی را نیز کاهش داد. چنین نتیجه گیری می شود که ترکیبی از سطوح 1/0 و 2/0 درصد پربیوتیک قارچ صدفی و 5/0 ppm سم نیترات نقره در جیره می تواند سبب بهبود وضعیت فاکتورهای خونی ماهی تیلاپیا شود.