1403/02/29
وحید زمانی

وحید زمانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 21325
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود شاخص های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذره آهن با استفاده از مکمل غذایی ملاس
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
بهبود مقاومت، آبزی، نانو ذرات فلزی، ملاس
سال 1400
مجله توسعه آبزي پروري
شناسه DOI
پژوهشگران پریا هوشمند ، روح الله شیخ ویسی ، حبیب سنچولی ، وحید زمانی ، سپیده غنی ، علی اکبر هدایتی

چکیده

وجود آلاینده­های نوظهور نانوذرات در آب باعث پاسخ استرس در ماهی می­شود که نهایتاً بر وضعیت فیزیولوژیک ماهیان اثر­گذار بوده و باعث کاهش عملکرد ایمنی ماهیان می­شود. از این رو، استفاده از محرک­های ایمنی نظیر ملاس بسیار ضروری به­نظر می­رسد. در این تحقیق، تعداد 250 قطعه بچه­ماهی کپور معمولی به­مدت 42 روز در چهار دسته: جیره فاقد ملاس (تیمار 1)، جیره حاوی 5/0 درصد ملاس (تیمار 2)، جیره حاوی 1 درصد ملاس (تیمار 3) و جیره حاوی 2 درصد ملاس (تیمار 4) تقسیم شدند. سپس به هرکدام از گروه ها 50 درصد غلظت کشنده نانو آهن به­مدت چهارده روز اضافه شد. شاخص­های مختلف از جمله : پروتئین محلول، فسفاتاز قلیایی، لیزوزیم و ایمونوگلوبولین (IgM) در موکوس اندازه­گیری شد. نتایج تجزیه­و­تحلیل آماری داده­ها نشان داد که در مجموع تیمارهای آزمایشی بر شاخص­های ایمنی موکوس تأثیر معنی­داری داشت (05/0P<). به­طوری­که میزان این شاخص­ها در تیمارهای تغذیه شده با ملاس با افزایش غلظت ملاس افزایش یافت. در تیمار در معرض نانو آهن و در تیمارهای ترکیب نانو آهن و ملاس نیز میزان این شاخص­ها به­طور معنی­داری افزایش یافت. نتیجه کلی این تحقیق نشان داد که ملاس، نانوذره آهن و ترکیب ملاس و آهن باعث افزایش شاخص­های ایمنی موکوس می­شود.