سید احمد پارسا

صفحه نخست /سید احمد پارسا
سيد احمد پارسا
نام و نام خانوادگی سید احمد پارسا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده ادبیات و زبان های خارجی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 35 (1396) 65-106
2 متن پژوهی ادبی (زبان و ادب سابق) - دانشگاه علامه طباطبایی 1 (1396) 79-98
3 فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 1 (1396) 1-18
4 دو فصلنامه علوم ادبی 1 (1395) 105-123
5 پژوهشنامه ی ادبیات کردی 1 (1395) 1-15
6 نقد ادبی 1 (1395) 81-120
7 آینه میراث 1 (1395) 173-191
8 فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 1 (1395) 1-14
9 علوم انسانی اسلامی 1 (1395) 71-85
10 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 1 (1395) 87-110
11 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت – دانشگاه تهران 1 (1394) 159-168
12 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی 3 (1394) 111-131
13 مطالعات عرفانی 1 (1394) 147-180
14 مطالعات و تحقیقات ادبی 1 (1394) 41-69
15
International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) 5 (2015) 1299-1303
16
International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) 1 (2015) 1175-1179
17 مطالعات زن و خانواده 1 (1394) 73-101
18 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی(زبان و ادبیات فارسی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اول (1394) 41-56
19 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 2 (1393) 1-14
20 علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 1 (1393) 117-138
21 ادبیات پارسی معاصر - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1 (1393) 37-50
22 عرفانیات در ادب فارسی 1 (1393) 95-107
23 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 1 (1393) 55-70
24 ادبیات و زبان های محلی-دانشگاه آزاد یاسوج 3 (1392) 45-61
25 فنون ادبی - دانشگاه اصفهان - همکاری با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 2 (1392) 21-34
26 ادبیات داستانی 3 (1392) 5-22
27 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد 25 (1391) 9-27
28 متن شناسی ادب فارسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه اصفهان 2 (1391) 1-16
29 مجلة الجمعیة العلمیه الایرانیة للغة العربیة و آدابها (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی) شماره 22 (1391) صص121-153
30 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 3 (1390) 57-80
31 ادبیات و زبان های محلی-دانشگاه آزاد یاسوج دوم (1390) 17-44
32 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد 22 (1390) 31-59
33 مطالعات و تحقیقات ادبی 16 (1390) 65-33
34 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 8 (1390) 25-50
35 علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 1 (1390) 80-61
36 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم 71 (1390) 32-53
37 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد 22 (1390) 33-57
38 پیک نور 3 (1389) 156-177
39 کتاب ماه دوم (1389) 109-112
40 پیک نور 1 (1389) 0-0
41 علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 2 (1389) 49-69
42 مجله فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهشی(دانشگاه گیلان) 11 (1389) 61-86
43 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 6 (1389) 47-77
44 علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 1 (1388) 15-30
45 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم 66 (1388) 77-102
46 پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(ادبیات و علوم انسانی سابق) - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 3 (1388) 19-34
47 مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا 1 (1388) 29-59
48 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی 5 (1388) 11-33
49 مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان 1 (1388) 55-33
50 شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز 1 (1388) 35-49
51 مجله ی دانشکده ی ادبیّات و علوم انسانی مشهد 163 (1387) 41-51
52 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (کاوش نامه سابق)-دانشگاه یزد 17 (1387) 129-152
53 پژوهش نامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی 58 (1387) 1-22
54 ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان 1 (1386) 1-17
55 مجلة الجمعیة العلمیه الایرانیة للغة العربیة و آدابها (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی) 7 (1386) 159-175
56 ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان 17 (1385) 27-47
57 فروهر 1 (1385) 35-38
58 علوم اجتماعی و انسانی شیراز 48 (1385) 57-67
59 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم 3 (1385) 5-18
60 رشد آموزش زبان و ادب فارسی 1 (1384) 73-77
61 رشد آموزش زبان و ادب فارسی 1 (1384) 4-17
62 علوم اجتماعی و انسانی شیراز 44 (1384) 30-50
63 مجله جستارهای ادبی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق) 3 (1383) 111-133
64 کتاب ماه 4 (1382) 118-124
65 کتاب ماه 4 (1382) 150-156
66 چیستا 1 (1380) 743-746
67 ادبیات معاصر 21-22 (1376) 30-34