گروه علوم اقتصادی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم اقتصادی

خالد  احمدزاده
گروه علوم اقتصادي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: اقتصاد
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
بختيار  جواهري
گروه علوم اقتصادي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: علوم اقتصادي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
فاتح  حبيبي
گروه علوم اقتصادي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: اقتصاد
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
علي  فقه مجيدي
گروه علوم اقتصادي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
سامان  قادري
گروه علوم اقتصادي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: علوم اقتصادي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
احمد  محمدي
گروه علوم اقتصادي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري