گروه علوم اقتصادی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم اقتصادی

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

خالد  احمدزاده
گروه:  گروه علوم اقتصادی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
بختیار  جواهری
گروه:  گروه علوم اقتصادی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
فاتح  حبیبی
گروه:  گروه علوم اقتصادی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
پروین  علی مرادی افشار
گروه:  گروه علوم اقتصادی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
علی  فقه مجیدی
گروه:  گروه علوم اقتصادی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
سامان  قادری
گروه:  گروه علوم اقتصادی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
احمد  محمدی
گروه:  گروه علوم اقتصادی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
زانا  مظفری
گروه:  گروه علوم اقتصادی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی