1403/03/05

پروین علی مرادی افشار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32159
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
نااطمینانی اقتصاد کلان، ریسک سیاسی و نوسانات بازار ارز در ایران پروین علی مرادی افشار، صلاح الدین منوچهری، رامین امانی (1402)
بررسی هم‌گرایی قیمت مسکن در شهرهای ایران (رویکرد پانل پویای فضایی) پروین علی مرادی افشار، لیلا غلامی حیدریانی (1401)
بررسی اثر تجارت بر سرریز دموکراسی در کشورهای در حال توسعه: با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی پروین علی مرادی افشار، سیدکمال صادقی، محسن پورعبادالهان کویچ، پرویز محمدزاده، زهرا کریمی تکانلو (1397)
بررسی َهمگرایی دمًوکراسی در کشًورهای در حال تًوسعٍه با استفاده از رَهیافت اقتصادسنجی فضایی سیدکمال صادقی، محسن پورعبادالهان کویچ، پرویز محمدزاده، زهرا کریمی تکانلو، پروین علی مرادی افشار (1396)
Energy exports, globalization and economic growth: Evidence from OPEC countries Ali Fegheh Majidi, Saeide Godini, Parvin Ali Moradi Afshar (2018)
بررسی عوامل اقتصادی موثر بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی سیدکمال صادقی، محسن پورعبادالهان کویچ، پرویز محمدزاده، زهرا کریمی تکانلو، پروین علی مرادی افشار (1396)
DETERMINANT OF FDI: EVIDENCE FROM ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES (OPEC) Ali Fegheh Majidi, Hojatollah Hashembeigi, Parvin Ali Moradi Afshar, Vahid Hashembegi (2017)
بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی : رویکرد اقتصادسنجی فضایی سیدکمال صادقی، محسن پورعبادالهان کویچ، پرویز محمدزاده، زهرا کریمی تکانلو، پروین علی مرادی افشار (1395)
بررسی اثر شوک های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی درکشورهای در حال توسعه در رژیم های مختلف ارزی با استفاده از روش var ساختاری سیدکمال صادقی، محمد علی متفکر آزاد، محمدرضا سلمانی بی شک، پروین علی مرادی افشار (1392)
A Survey of the Relationship between Economic Globalization and Economic Growth in MENA Countries Ali Fegheh Majidi, Mohammad Omid Akhgar, Parvin Ali Moradi Afshar (2013)
یررسی سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن ایران با استفاده از روش همجمعی انگل-گرنجر فرزاد صادقی، علی فقه مجیدی، پروین علی مرادی افشار (1389)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران انور خسروی، علی فقه مجیدی، پروین علی مرادی افشار (1392)
کتاب
بهینه یابی در تئوری اقتصاد منصور زراء نژاد، علی فقه مجیدی، پروین علی مرادی افشار (1391)
پایان نامه
بررسی نقش اقتصاد غیررسمی در تأثیر ثبات سیاسی بر تورم در کشورهای در حال توسعه فرهاد بهرامی نرانی، پروین علی مرادی افشار، احمد محمدی (1402)
بررسی اثرات گردشگری بر وضعیت اقتصادی خانوار‌های ساکن در اقلیم کردستان عراق ریبین حسن علی جاف، بختیار جواهری، پروین علی مرادی افشار (1401)
بررسی اثرنامتقارن نیروی کار غیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده سجاد زین العابدینی، فاتح حبیبی، پروین علی مرادی افشار (1401)
طرح پژوهشی خاتمه یافته