گروه گیاه پزشکی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه گیاه پزشکی

گروه گیاه پزشکی از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

جهانشیر  امینی
گروه:  گروه گیاه پزشکی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
محمد  حاجی زاده
گروه:  گروه گیاه پزشکی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
بهروز  حریقی
گروه:  گروه گیاه پزشکی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
امین  صادقی
گروه:  گروه گیاه پزشکی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
جعفر  عبداله زاده
گروه:  گروه گیاه پزشکی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
عبدالباسط  عزیزی
گروه:  گروه گیاه پزشکی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
حامد  غباری
گروه:  گروه گیاه پزشکی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
مصطفی  معروف پور
گروه:  گروه گیاه پزشکی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
جواد  ناظمی رفیع
گروه:  گروه گیاه پزشکی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی