گروه گیاه پزشکی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه گیاه پزشکی

گروه گیاه پزشکی از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

جهانشير  اميني
گروه گياه پزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: گياه پزشكي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
محمد  حاجي زاده
گروه گياه پزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ويروس شناسي گياهي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
بهروز  حريقي
گروه گياه پزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: بيماري شناسي گياهي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
امين  صادقي
گروه گياه پزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: حشره شناسي كشاورزي-گرايش سم شناسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
جعفر  عبدالله زاده
گروه گياه پزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: .
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
عبدالباسط  عزيزي
گروه گياه پزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: بيماري شناسي گياهي- ويروس شناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
حامد  غباري
گروه گياه پزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: حشره شناسي كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
مصطفي  معروف پور
گروه گياه پزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
جواد  ناظمي رفيع
گروه گياه پزشكي
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: ..
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي