1403/03/05
عبدالباسط عزیزی

عبدالباسط عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4556
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی گیاه پزشکی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی ، تربیت مدرس ، ایران (1389 - 1394)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی ، تربیت مدرس ، ایران (1383 - 1386)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Critical points for the design and application of RNA silencing constructs for plant virus resistance Masoud Akbarimotlagh, Abdolbaset Azizi, Masoud Shams-bakhsh, Majid Jafari, Aysan Ghasemzadeh, Peter Palukaitis (2023)
Phylogenetic analysis of Iranian Apple Stem Grooving Virus Isolates Using Coat Protein Gene Tayebeh Keshavarz, Shirin Farzadfar, Abdolbaset Azizi (2022)
Identification and functional characterization of a γ-terpinene synthase in Nigella sativa L (black cumin) Rizan Elyasi, Mohammad Majdi, Sandra Krause, Nagihan Kücükay, Abdolbaset Azizi, Jörg Degenhardt (2022)
Evaluation of biocontrol potential of Achromobacter xylosoxidans strain CTA8689 against common bean root rot Mahdiyeh Mohamadpoor, Jahanshir Amini, Morahem Ashengroph, Abdolbaset Azizi (2021)
Characterization of arsenic-resistant endophytic bacteria from alfalfa and chickpea plants Hazhir Tashan, Behrouz Harighi, Jalal Rostamzadeh, Abdolbaset Azizi (2021)
Efficient silencing gene construct for resistance to multiple common bean (Phaseolus vulgaris L.) viruses Abdolbaset Azizi, Jeanmaraie Verchot, Ahmad Moeini, Masoud Shams-bakhsh (2020)
همسانه سازی و بیان ژن پروتئین پوششی جدایه ی ایرانی ویروس لکه برگی کلروتیک سیب (ACLSV) در باکتری E. coli دانیال میرزایی، محمد حاجی زاده، عبدالباسط عزیزی، داود کولیوند (1398)
Complete Genome Sequences of Zucchini Yellow Mosaic Virus Strain Kurdistan, Iran Hamid Reza Maghamnia, Mohammad Hajizadeh, Abdolbaset Azizi (2018)
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ویروس موزائیک زرد کدو بر اساس قسمتی از ژن پروتئین پوششی حمیدرضا مقام نیا، محمد حاجی زاده، عبدالباسط عزیزی (1395)
کاربرد ناقلهای ویروسی گیاهی در بیوتکنولوژی مسعود شمس بخش، عبدالباسط عزیزی (1395)
ردیابی همزمان سه ویروس موزائیک معمولی، موزائیک معمولی بافت مرد ه ی لوبیا و موزائیک خیار با استفاده از Multiplex-RT-PCR نیلوفر رجبی، شاهین نوری نژاد زرقانی، مسعود شمس بخش، عبدالباسط عزیزی (1394)
شناسایی ویروس های بذربرد مزارع باقلای استان خوزستان محمد حسن رستگار، مسعود شمس بخش، عبدالباسط عزیزی (1393)
Complete Genomic Sequence of a Strain of Tomato Yellow Leaf Curl Virus from Iran Abdolbaset Azizi, Masoud Shams-bakhsh, Javad Mozafari, Razieh Montazeri-Hedesh (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
ایجاد مقاومت به برخی ویروسهای مهم لوبیا از طریق سازه ژنی خاموشی RNA عبدالباسط عزیزی، مسعود شمس بخش، احمد معینی (1396)
Resistance to multiple bean viruses by expressing virus-driven double-stranded RNAs Abdolbaset Azizi, Masoud Shams-bakhsh, Ahmad Moeini, Jeanmaraie Verchot (2015)
Tomato yellow leaf curl disease in Iran Masoud Shams-bakhsh, Javad Mozafari, Abdolbaset Azizi, Razieh Montazeri-Hedesh, Mehdi Shirazi (2011)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
Good laboratory practice عبدالباسط عزیزی (1388)
کتاب
پایان نامه
‌بررسی تأثیر Exogenous sRNA ژن 2b روی مقاومت گیاه گوجه فرنگی به ویروس CMV فاطمه غلامی، عبدالباسط عزیزی، سجاد مرادی (1402)
کنترل زیستی پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با استفاده از باکتری های اندوفیت مهدیه محمد پور، مراحم آشنگرف، جهانشیر امینی، عبدالباسط عزیزی (1401)
اثر خاموشی ژنCMV-2b روی برهمکنش ویروس موزاییک خیار و قارچ آلترناریا در گیاه گوجه فرنگی گلستان اعظمی، عبدالباسط عزیزی، محمد حاجی زاده، جعفر عبداله زاده (1400)
بررسی مقاومت به شته در توتون آلوده به ویروس موزائیک خیار با خاموشی ژن 2b کژال کریمی، عبدالباسط عزیزی، امین صادقی، مصطفی معروف پور (1399)
مقاومت گذرا به Lasiodiplodia theobromae با استفاده از خاموشی ژن TEF1-α امید نیلی، جعفر عبداله زاده، عبدالباسط عزیزی (1398)
همسانه سازی و بیان ژن پروتئین پوششی جدایه ی ایرانی ویروس لکه سبزرد برگ سیب در باکتری اشریشیا کلی دانیال میرزایی، محمد حاجی زاده، داود کولیوند، عبدالباسط عزیزی (1398)
ردیابی و تنوع ژنتیکی ویروس لکه حلقوی نکروتیک درختان هسته دار در استان کردستان مهدی آذریار، محمد حاجی زاده، مسعود نادرپور، عبدالباسط عزیزی (1396)
شناسایی و بررسی بیان برخی از ژن های دفاعی درگیاه نخود زراعی در مواجه با بیماری برق زدگی ایوب اندام، محمد مجدی، عبدالباسط عزیزی، جعفر عبداله زاده (1396)

علایق پژوهشی

 • خاموشی RNA
 • ویروس شناسی گیاهی
 • مقاومت به بیمارگرهای گیاهی
بیشتر