گروه فیزیک

گروه فیزیک از گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه است.

بندر  آستين چپ
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك-نانوتكنولوژي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
سعداله  ابراهيمي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك محاسباتي (نانو مواد)
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
عبدالله  حسن زاده
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
فردين  خير انديش
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: نيمه تجربي
محمد رضا  ستاره
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك نظري
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: نظري
آرش  سروري خراشاد
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
خالد  سعيدي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: نظري
شهريار  سليمي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: نظري
زهرا  عالمي پور
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
فواد  قاسمي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: مهندسي برق
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
مسعود  قطبي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: فيزيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
كيومرث  كرمي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: نجوم (اخترفيزيك و كيهانشناسي)
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: نظري
بهروز  ملك الكلامي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: نجوم و اخترفيزيك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري