1403/03/05
آرش سروری خراشاد

آرش سروری خراشاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 197
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Irreversible work and Maxwell demon in terms of quantum thermodynamic force Ahmadi borhan, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2021)
Quantum speed limit time in the presence of disturbance Sorosh Haseli, Shahriar Salimi, Haziar Dolatkhah, Arash Sorouri-Khorashad (2021)
Lower and upper bounds for unilateral coherence and applying them to the entropic uncertainty relations Haziar Dolatkhah, Sorosh Haseli, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2020)
Tightening the tripartite quantum-memory-assisted entropic uncertainty relation Haziar Dolatkhah, Sorosh Haseli, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2020)
The entropy production for thermal operations Haziar Dolatkhah, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad, Sorosh Haseli (2020)
The lower bound of quantum memory-assisted entropic uncertainty and secret rate for two topological qubits under environments Sorosh Haseli, Haziar Dolatkhah, Hossian Rangani Jahromi, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2020)
Quantum speed limit time for correlated quantum channel Natasha Awasthi, Sorosh Haseli, Umesh Chandra Johri, Shahriar Salimi, Haziar Dolatkhah, Arash Sorouri-Khorashad (2020)
The quantum thermodynamic force responsible for quantum state transformation and the flow and backflow of information Ahmadi borhan, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad, Fardin Kheirandish (2019)
Controlling the entropic uncertainty lower bound in two-qubit systems under decoherence Sorosh Haseli, Haziar Dolatkhah, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2019)
Tightening the entropic uncertainty relations formultiple measurements and applying it to quantumcoherence Haziar Dolatkhah, Sorosh Haseli, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2019)
Time-invariant discord: high temperature limit and initial environmental correlations Fatemeh Tarighi Tabesh, Goktug Karpat, Sabrina Maniscalco, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2018)
Witness for initial correlations among environments Fatemeh Tarighi Tabesh, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2017)
Enhancement of frequency estimation by spatially correlated environments yosefjani rozhin, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2017)
Noisy metrology: a saturable lower bound on quantum Fisher information yosefjani rozhin, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2017)
The Role of the Total Entropy Production in the Dynamics of Open Quantum Systems in Detection of Non-Markovianity Shahriar Salimi, Sorosh Haseli, Arash Sorouri-Khorashad, Farzin Adabi (2016)
Quantum Entanglement and Quantum Discord of a Two-Qubit System in a Dissipative Cavity hadi ayobi Sporzi, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2016)
A measure of non-Markovianity for unital quantum dynamical maps Sorosh Haseli, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2015)
Non-Markovianity through flow of information between a system and an environment Sorosh Haseli, Goktug Karpat, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad, Felipe Fernandez Fanchini, Paulo Henrique Souto Ribeiro, Stephan Patrick Walborn, G.H. Aguilar, Baris Cakmak (2014)
Perfect state transfer via quantum probability theory Shahriar Salimi, Saeed Ghorshipour, Arash Sorouri-Khorashad (2012)
Pseudo-Hermitian continuous-time quantum walks Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2010)
Finite-size errors in continuum quantum Monte Carlo calculations N.D Drummond, Richard Needs, Arash Sorouri-Khorashad, W.M.C Foulkes (2008)
Accurate and efficient method for the treatment of exchange in a plane-wave basis Arash Sorouri-Khorashad, W.M.C Foulkes, N.D.M .Hine (2006)
Thermodynamics properties of one-dimensional Z(3) quantum Potts chain MohammadEbrahim Foladvand, Arash Sorouri-Khorashad (1997)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Tightening entropic uncertainty relations for multiple measurements and application in quantum coherence Haziar Dolatkhah, Sorosh Haseli, Shahriar Salimi, Arash Sorouri-Khorashad (2018)
Quantum Thermodynamic Force and Flow Ahmadi borhan, Shahriar Salimi, Fardin Kheirandish, Arash Sorouri-Khorashad (2018)
شاهدی بر وجود همبستگی های اولیه بین محیطها فاطمه طریقی تابش، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1396)
ناهمخوانی زمان-ناوردا در حد دماهای بالا فاطمه طریقی تابش، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1396)
مترولوژی نوفه دار: حد پایین اطلاعات کوانتومی فیشر روژین یوسف جانی، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1396)
 تاثیر محیط های اسپینی در انتقال حالت های کوانتومی     سعید قرشی پور، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1391)
انتقال کامل حالت های کوانتومی در شبکه های اسپینی شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد، سعید قرشی پور (1389)
سخنرانی
نظریه تابعی چگالی و انرژی تبادلی آرش سروری خراشاد (1387)
کتاب
فیزیک مدرن از α تا Z0 عبدالحسن بصیره، آرش سروری خراشاد (1383)
پایان نامه
باتری های کوانتومی کامل مدرس، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1399)
نظریه های منبع کوانتومی، همدوسی کوانتومی و سامانه های کوانتومی باز هژیر دولتخواه، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی، سروش حاصلی (1399)
نیرو و شار ترمودیتامیکی کوانتومی برهان احمدی، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1399)
بررسی فرآیندهای مارکوفی و غیرمارکوفی در سامانه های کوانتومی باز فاطمه طریقی تابش، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1397)
تعیین بردار همبستگی زنجیره ی اسپینی در مدل XY هایزنبرگ فرناز اسدی، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1396)
برآورد در مترولوژی کوانتومی نوفه دار روژین یوسف جانی، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1396)
مطالعه روابط عدم یقین آنتروپی در اطلاعات و محاسبات کوانتومی و سامانه های کوانتومی باز فرهاد زارعی جعفرآبادی، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1395)
بررسی همدوسی کوانتومی با استفاده از آنتروپی نسبی خطی برای سامانه های اسپینی بشری روان بخش، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1395)
بررسی ناهمخوانی کوانتومی با استفاده از اندازه گیری ضعیف بنفشه دیرنگ، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1395)
بررسی ناهمخوانی کوانتومی برای حالت های دوکیوبیتی مرتبه دو وریا فرشاد، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1393)
بررسی ناهم خوانی کوانتومی برای حالت های درهم تنیده مقید سعیده عبدالملکی، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1393)
بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط های غیرمارکوفی هژیر حسن خالی، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1391)
بررسی دینامیک درهم تنیدگی سامانه های - n کیوبیتی در میدان اتلافی هادی ایوبی اسپورزی، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1391)
: بررسی نا همدوسی درپیمایش های کاتوره ای کوانتومی با زمان گسسته سیده شیما ابراهیمی، شهریار سلیمی، آرش سروری خراشاد (1390)
بررسی خواص انتقال الکترونی نانولوله های بور الهه مهرداد، آرش سروری خراشاد (1389)
بررسی انتقال کامل حالت های کوانتومی روی شبکه های کوانتومی سعید قرشی پور، آرش سروری خراشاد، شهریار سلیمی (1389)
بررسی اثر میدان الکتریکی بر روی رسانندگی الکتریکی گرافن در شرایط محیطی گوناگون سید محمد کاظم مدنی، زهرا عالمی پور، آرش سروری خراشاد (1389)
ساخت و بررسی خواص مغناطیسی نانوسیم های آلیاژی آهن- روی محمد کریمی، سعید سلطانیان، آرش سروری خراشاد (1389)
بررسی تابعی چگالی انرژی مبادله ای جهانگیر بهمنی، آرش سروری خراشاد (1388)
ساخت و بررسی خواص مغناطیسی نانو سیمهای آلیاژی آهن-کبالت اسرین عبدالملکی، سعید سلطانیان، آرش سروری خراشاد (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته