گروه زبان و ادبیات فارسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات فارسی از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

صالح  ادیبی
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
سید احمد  پارسا
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
نجم الدین  جباری
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
هیوا  حسن پور
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
فردین  حسین پناهی
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
سید اسعد  شیخ احمدی
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
نسرین  علی اکبری
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
تیمور  مالمیر
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
خلیل  کهریزی
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
پارسا  یعقوبی جنبه سرائی
گروه:  گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری