گروه زبان و ادبیات فارسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات فارسی از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

صالح  اديبي
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: .
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
سيد احمد  پارسا
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات فارسي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: نظري
نجم الدين  جباري
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادب فارسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
فردين  حسين پناهي
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات فارسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
سيد اسعد  شيخ احمدي
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات فارسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
نسرين  علي اكبري
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
طيبه  فدوي
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات فارسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
تيمور  مالمير
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات فارسي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: نظري
پارسا  يعقوبي جنبه سرائي
گروه زبان و ادبيات فارسي
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات فارسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري