1403/03/05
خلیل کهریزی

خلیل کهریزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی:
تلفن: