1403/03/05
مسعود داوری

مسعود داوری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56506863800
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی خاکشناسی- فیزیک و حفاظت خاک (1383 - 1388)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد خاکشناسی (1380 - 1382)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی خاکشناسی (1375 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
ارزیابی روش‌های PLSR و bagging-PLSR در برآورد بافت، کربنات کلسیم و pH خاک با استفاده از داده‌های بازتاب طیفی آرام شهابی، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی (1402)
بررسی عملکرد بندهای اصلاحی در دانه بندی رسوبات در حوضه متأثر از جریان واریزه (ننور بانه) هیوا بایز شریف، ناصر خالق پناه، مسعود داوری، محمد رحیم زاده (1402)
Spatial prediction of soil properties through hybridized random forest model and combination of reflectance spectroscopy and environmental covariates Aram Shahabi, Kamal Nabiollahi, Masoud Davari, Mojtaba Zeraatpisheh, Brandon Heung, Roholah taghizade, Thomas Scholten (2022)
تأثیر کاربرد زئولیت و نیتروژن بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در شرایط مزرعه کوهسار احمدی، محمدعلی محمودی، مسعود داوری، فرزاد حسین پناهی قروچای، اکبر کریمی (1400)
ارزیابی چند مدل منحنی رطوبتی خاک در اراضی کشاورزی دشت قروه-دهگلان، استان کردستان سیما اصغر زاد دانش، بهروز مهدی نژادیانی، مسعود داوری (1400)
تأثیر زئولیت و نیتروژن بر برخی ویژگی های مبنایی خاک و عملکرد گندم در تناوب سیب زمینی - گندم پرستو اصلانی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، فرزاد حسین پناهی قروچای، ناصر خالق پناه (1400)
Assessing agricultural salt-affected land using digital soil mapping and hybridized random forests Kamal Nabiollahi, Roholah taghizade, Aram Shahabi, Brandon Heung, Shadi Amirian-Chakan, Thomas Scholten, Masoud Davari (2021)
Simultaneous Prediction of Several Soil Properties Related to Engineering Uses Based on Laboratory Vis-NIR Reflectance Spectroscopy Masoud Davari, Salah Aldin Karimi, Hossein Ali Bahrami, sayed mohammad taher Hossaini, Soheyla Fahmideh (2021)
Deforestation and cultivation of sparse forest impacts on soil quality (case study: West Iran, Baneh) Masoud Davari, Laila golami, Kamal Nabiollahi, Mehdi Homaei, Hamed Joneidi Jafari (2020)
تخمین سرعت نفوذپذیری پایه با استفاده از مدل های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون خطی چندمتغیره فریبا گل محمدی، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی، مسعود داوری (1397)
ارزیابی قابلیت روش طیف سنجی در تخمین برخی ویژگی خاک های مبتلا به نمک کامران عزیزی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری (1397)
مقایسه و ارزیابی کارائی مدل های RUSLE و RUSLE2 در برآورد هدررفت خاک در دامنه های مرتعی حوضه خامسان کردستان ناصر خالق پناه، مهدی شرفا، حسین اسدی، منوچهر گرجی، مسعود داوری (1397)
کارایی مدل WEPP در برآورد رواناب و هدررفت خاک در مراتع سنگریزه ای حوضه خامسان کردستان ناصر خالق پناه، حسین اسدی، مهدی شرفا، منوچهر گرجی، مسعود داوری (1396)
نقشه برداری رقومی فرسایش پذیری خاک (مطالعه موردی: دهگلان، استان کردستان) فریبا گل محمدی، کمال نبی اللهی، روح الله تقی زاده مهرجردی، مسعود داوری (1396)
برآورد برخی ویژگی های مبنایی خاک توسط طیف سنجی مرئی - مادون قرمز نزدیک در استان کردستان صلاح الدین کریمی، مسعود داوری، حسینعلی بهرامی، ابراهیم بابائیان، سید محمدطاهر حسینی (1396)
Modeling soil loss at plot scale with EUROSEM and RUSLE2 at stony soils of Khamesan watershed, Iran Naser Khaleghpanah, Mahdi Shorafa, Hossein Asadi, Manuchehr Gorji, Masoud Davari (2016)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: بانه) لیلا غلامی، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، حامد جنیدی جعفری (1395)
اثر کاربرد برگی سولفات پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی میوه انگور (Vitis vinifera) رقم رشه الناز زارعی، تیمور جوادی، ناصر قادری، مسعود داوری (1394)
تأثیر تبدیل مرتع به جنگل دست کاشت بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک هما ابراهیمی، کامران چپی، لقمان قهرمانی، مسعود داوری (1394)
معرفی مدلWEPPبرای برآورد هدر رفت خاک و تولید بار رسوب مسعود داوری، حسینعلی بهرامی، جمال قدوسی (1385)
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوزه آبخیز نوژیان مسعود داوری، حسینعلی بهرامی، جمال قدوسی، ناصر طهماسبی پور (1385)
جایگذاری صحیح کود روشی مؤثر در افزایش کارآیی کودها مسعود داوری، محمد جعفر ملکوتی (1382)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تاثیر دمای پیرولیز بر ویژگی های شیمیایی بیوچار حاصل از کاه و کلش گندم امید آمان الله پور، مسعود داوری، عبدالسمیع رسولی (1398)
تامین نیاز آبی گیاهان آپارتمانی به روش سیستم کنترل هوشمند غیرفعال حجت قربانی واقعی، محمد هادی غفاریان مقرب، مسعود داوری (1398)
تخمین پایداری خاکدانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی کامران عزیزی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری (1396)
ارزیابی مدل فرکتالی تایلر و ویت کرافت در پیش بینی منحنی مشخصه رطوبتی خاک سیده ویدا حسینی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی (1396)
تخمین نفوذپذیری خاک با استفاده از مدل شبکه عصبی فریبا گل محمدی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری، روح الله تقی زاده مهرجردی (1395)
پهنه بندی نفوذ پذیری خاک با استفاده از روش های زمین آماری فریبا گل محمدی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری، روح الله تقی زاده مهرجردی (1395)
اشتقاق توابع رگرسیونی طیفی جهت برآورد کربن آلی خاک صلاح الدین کریمی، مسعود داوری (1395)
تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از توابع انتقالی رگرسیون خطی علی حکمت زاد، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، کمال نبی اللهی (1395)
مروری بر مدل های فرکتالی تخمین منحنی رطوبتی خاک زیبا ذالوایی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی (1394)
استفاده از روش اسکگز برای تخمین توزیع اندازه ی ذرات خاک سیما اصغرزاده دانش، بهروز مهدی نژادیانی، مسعود داوری، زیبا ذالوایی (1394)
تأثیر کاربرهای مختلف اراضی بر ساختمان خاک لیلا غلامی، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، حامد جنیدی جعفری (1394)
برآورد پارامتر مقیاس به روش های مختلف جهت تخمین مدل نگه داشت رطوبتی خاک آریا و پاریس زیبا ذالوایی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، ناصر خالق پناه، سیما اصغر زاد دانش (1394)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدولیکی اشباع خاک لیلا غلامی، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، حامد جنیدی جعفری (1394)
استفاده از نرم افزار RETC جهت برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک سیما اصغر زاد دانش، بهروز مهدی نژادیانی، مسعود داوری، ناصر خالق پناه (1393)
بررسی توزیع مکانی کربن آلی خاک در حوزه آبخیز ازنا حجت قربانی واقعی، مسعود داوری، محسن جوان (1392)
رابطه کاربری اراضی با شدت نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی اشباع هما ابراهیمی، کامران چپی، لقمان قهرمانی، مسعود داوری (1392)
رابطه کاربری اراضی با برخی از خصوصیات شیمیایی خاک هما ابراهیمی، کامران چپی، لقمان قهرمانی، مسعود داوری (1392)
کمی کردن زمان گیاه پالایی آلاینده نیکل از خاک توسط کلم زینتی مسعود داوری، مهدی همایی، محمد هادی غفاریان مقرب (1390)
نفوذ آلاینده های آلی کم محلول به خاک به عنوان تابعی از توزیع اندازه ذرات خاک الهه جعفری، مهدی همایی، محمد بای بوردی، مسعود داوری (1390)
تغییرپذیری فضایی فاکتور فرسایش پذیری خاک در حوزه آبخیز ازنا مسعود داوری، مهدی همایی، حسینعلی بهرامی، حجت قربانی واقعی (1388)
کاربرد نانوذرات در پالایش آلودگی از محیط زیست مسعود داوری، مهدی همایی، مهدی فرامرزی (1388)
Spatial interpolating soil organic carbon using several interpolator predictors Masoud Davari, Mehdi Homaei, Hossein Ali Bahrami, Hojjat Ghorbani Vaghei (2008)
پروژه پیش بینی فرسایش آبی: مفاهیم و تئوری مسعود داوری، حسینعلی بهرامی، جمال قدوسی (1383)
جذب گرنت
پایان نامه
ارزیابی فاکتورهای مؤثر بر فرسایش‌پذیری خاک‌های آهکی به وسیله شبیه ساز باران شادیه ابوالقاسمی، مسعود داوری، ناصر خالق پناه (1401)
ارزیابی فرسایش خاک و بار رسوب با استفاده از GIS و RS الهام احمدی اقدم، مسعود داوری، عارف بهمنی، ناصر خالق پناه (1400)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات هیدروفیزیکی و هدررفت خاک بهمن سعیدپور، مسعود داوری، صلاح الدین مرادی، ناصر خالق پناه (1399)
ارزیابی قابلیت طیف سنجی در نقشه برداری برخی خصوصیات خاک آرام شهابی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری، روح الله تقی زاده مهرجردی (1399)
تأثیر زئولیت بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد گندم در تناوب سیب زمینی- گندم پرستو اصلانی، محمدعلی محمودی، مسعود داوری، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
بررسی کمّی تأثیر بیوچار بر جذب باکتری اشریشیاکلی در خاک امید آمان الله پور، مسعود داوری، امجد احمدی (1398)
اثرات آتش سوزی بر رواناب و هدر رفت مواد مغذی خاک در حوزه آبخیز زریبار ایرج عالی، شیرکو ابراهیمی محمدی، مسعود داوری (1398)
تأثیر زئولیت بر عملکرد سیب زمینی و برخی ویژگی های خاک در شرایط مزرعه کوهسار احمدی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، فرزاد حسین پناهی قروچای، صلاح الدین مرادی (1398)
اثر اصلاح کننده بیوچار بر روی جذب و آبشویی فسفات در ستون های خاک ئاسو میره کی، محمدعلی محمودی، مسعود داوری (1398)
تخمین فرکتالی منحنی نگه داشت آب در خاک با استفاده از طیف سنجی انعکاسی سیده ویدا حسینی، مسعود داوری، ابراهیم بابائیان (1397)
ارزیابی قابلیت طیف سنجی در پیش بینی برخی خصوصیات خاک-های مبتلا به نمک کامران عزیزی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری (1397)
برآورد آب گریزی خاک با استفاده از رفتارسنجی طیفی خاک سهیلا فهمیده، حسینعلی بهرامی، مسعود داوری، زاهد شریفی، محمدرضا مصدقی (1396)
تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روی کارایی مدل WEPP در تخمین میزان رسوب و رواناب سهیلا مؤمینی، محمدعلی محمودی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری (1395)
تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی علی حکمت زاد، مسعود داوری، کمال نبی اللهی، محمدعلی محمودی (1395)
برآورد برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک با استفاده از رفتارسنجی طیفی خاک صلاح الدین کریمی، حسینعلی بهرامی، مسعود داوری، سید محمدطاهر حسینی، ابراهیم بابائیان (1395)
پیش بینی فاکتور فرسایش پذیری خاک با استفاده از پارامترهای سرزمین و تصاویر ماهواره ای فریبا گل محمدی، کمال نبی اللهی، مسعود داوری، روح الله تقی زاده مهرجردی (1395)
تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از هندسه فرکتالی زیبا ذالوایی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی (1394)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر روی اجزای کربن و خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه بانه کردستان لیلا غلامی، مسعود داوری، حامد جنیدی جعفری، کمال نبی اللهی (1394)
بررسی تأثیر منابع مختلف کودهای فسفاتی بر تجمع کادمیم در غده سیب زمینی هادی کریمی، محمد جعفر ملکوتی، مسعود داوری (1394)
ارزیابی عملکرد توابع انتقالی جهت تخمین منحنی رطوبتی خاکهای قروه سروه آغایاری، محمدعلی محمودی، مسعود داوری (1394)
تخمین پارامترهای منحنی مشخصه ی رطوبتی خاک با استفاده از روش معکوس سیما اصغر زاد دانش، بهروز مهدی نژادیانی، مسعود داوری (1394)
مقایسه برخی پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی اکوسیستم های جنگلی و مرتعی هما ابراهیمی، لقمان قهرمانی، کامران چپی، مسعود داوری (1392)
بررسی پایلوت پارامترهای نشر عمقی شیرابه لندفیل در ستون هایی از خاک با بافت های مختلف اعظم کابلی، سهیلا ابراهیمی، مسعود داوری، مهدی ذاکری نیا (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • انتقال املاح در خاک
 • فرکتال ها در علوم خاک
 • کیفیت فیزیکی خاک
 • ویژگی های هیدرولیکی خاک و مدل سازی آنها
 • مدل سازی آلودگی خاک و پالایش آن
بیشتر

دانشجویان

 • صلاح الدین کریمی
  نام: صلاح الدین کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم خاک- فیزیک و حفاظت خاک
  پایان نامه: برآورد برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک با استفاده از رفتارسنجی طیفی خاک
 • زیبا ذالوایی
  نام: زیبا ذالوایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم خاک- فیزیک و حفاظت خاک
  پایان نامه: تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از هندسه فرکتالی
 • لیلا غلامی
  نام: لیلا غلامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم خاک- فیزیک و حفاظت خاک
  پایان نامه: تأثیر تغییر کاربری اراضی بر روی اجزای کربن و خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه بانه کردستان
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه علوم و مهندسی خاک (1389 - 1391)
بیشتر